Choisissez votre région et votre langue

Menu

Personvernerklæring

Datasikkerhetsrettigheter 

Hva det betyr 

Retten til datatilgang 

Du har rett til å spørre ABB om en oversikt over eller for få en kopi av personopplysningene vi har om deg. 

Retten til retting av data 

Du kan be om umiddelbar korreksjon av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger vi har om deg.  

Retten til sletting av data 

Du kan be om at personopplysninger slettes når de ikke lenger er nødvendig, der gjeldende lov forplikter oss til å slette opplysningene eller at behandlingen er ulovlig.  

Retten til begrenset datatilgang 

Du har under noen forutsetninger rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger.  

Retten til dataportabilitet 

Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, maskinlesbart format for eget bruk, eller å be oss om å overføre det til en tredjepart.  

Retten til å protestere mot databehandling 

Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger hvor vi stoler på våre legitime interesser som grunnlag for vår behandling, hvor dine databeskyttelsesrettigheter oppveier vår begrunnelse for berettiget interesse.  

Personvernerklæring

1. Innledning 

Denne personvernerklæring for leverandører ("Erklæringen") gjelder ABB-gruppen av selskaper, som betyr ABB Asea Brown Boveri Ltd, Sveits og hver enhet der ABB Asea Brown Boveri Ltd , Sveits, direkte eller indirekte har flertall eller eier eller kontrollerer flertallet av stemmerettighetene.  ABB-selskapet som kommuniserer med deg eller som du leverer varer eller tjenester til (henvist til som "ABB" eller "vi") er ansvarlig for informasjonen din og kontrollerer hvordan den brukes, i samsvar med denne personvernerklæringen.   

Hos ABB er det viktig å respektere dine personvernrettigheter. Denne erklæringen forklarer hvordan vi bruker dine personopplysninger, hvordan vi behandler slike opplysninger, og hvilke rettigheter du har angående dine personopplysninger.   

2. Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger? 

ABB Asea Brown Boveri Ltd og dets datterselskaper er ansvarlige for dine personopplysninger. I henhold til gjeldende personvernlovgivning, vil behandlingsansvarlig for dine opplysninger være det ABB-selskapet som, som kommuniserer med deg eller som du leverer varer eller tjenester til.. . Andre datterselskaper av ABB kan også motta og behandle dine personopplysninger, enten som behandlingsansvarlig eller som databehandler, og denne erklæringen gjelder i like stor grad for dem. 

3. Hvilke typer opplysninger samler vi inn og bruker? 

Vi samler inn og bruker personopplysninger som angår deg i forbindelse med avtalene med våre leverandører.  Vi kan samle inn følgende kategorier av personopplysninger: 

 • Identifikasjonsopplysninger og forretningsinformasjon du deler med oss, for eksempel fornavn, etternavn, jobb/stilling/tittel, nasjonalitet, e-postadresse for bedrift, bedriftsadresse, telefonnummer, mobilnummer, telefaksnummer, privat telefonnummer, kjønn, fødselsdato. 

 • Tilleggsinformasjon du gir oss i løpet av vårt forretningssamarbeid, for eksempel opplysninger om oppfyllelse av våre kontraktsforpliktelser og prekontraktuelle tiltak, inkludert korrespondanse, tilbud, anbud, CV, betingelser, kontrakts- og ordreopplysninger, fakturaer, betalinger, forretningspartnerhistorie, dokumentasjon knyttet til  til avklaringer/spørsmål/klager/ordrer.  

 • Elektroniske identifikasjonsopplysninger og informasjon innsamlet av kommunikasjonssystemer, IT-applikasjonerer og nettleser (hvor leverandør har tilgang eller er berørt av slike systemer eller applikasjonerer og i samsvar med gjeldende lovgivning) som bruk av informasjonsteknologi (systemtilgang, IT og Internett-bruk), enhetsidentifikator (mobil-ID, PC-ID), registrerings- og påloggingsinformasjon, IP-adresse, innloggingsdata og loggfiler, Analytics-ID, tid og nettadresse, søk, nettstedregistrering og informasjonskapselopplysninger, lydopptak (f.eks. talepost/telefonopptak, Skype-opptak). 

Personopplysningene nevnt nedenfor blir, om i det hele tatt, kun samlet inn og behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning i ditt land og der det er relevant, avhengig av avtaler med våre leverandører. 

 • Opplysninger om pådømte forbrytelser og andre straffbare forhold, for eksempel kriminell bakgrunnsinformasjon og sanksjonslisteinformasjon i den utstrekning det kreves med hensyn til kriminell bakgrunnsundersøkelse, forpliktelser til overhold og antihvitvasking av penger («AML»). 

 • I den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser, hentes opplysninger inn fra offentlig tilgjengelig kilder eller overføres lovlig av andre tredjeparter (f.eks. et kredittopplysningsselskap) herunder foretaksregistere, kredittopplysninger. 

Hvis du vil motta informasjon om en bestemt behandlingsaktivitet, kan du be om det ved å sende en forespørsel til www.abb.com/privacy

4. Hvorfor bruker vi dine personopplysninger? 

Vi kan bruke dine personopplysninger som beskrevet ovenfor til følgende formål: 

 • Leverandør- og tjenesteleverandørforvaltning gjennom hele forsyningskjeden, herunder kommunikasjon rundt tilbud, engasjement, ordrebehandling, prosess og oppfyllelse av kjøp, administrasjon og forvaltning av leverandører, detaljister, entreprenører, rådgivere og andre profesjonelle eksperter; 

 • betale gjeld, leverandørfaktura og betalingsforvaltning, innkjøp av direkte og indirekte tjenester; 

 • rapportering og analyse inkludert markedsundersøkelser og utvikling og forbedring av tjenester eller produkter gjennom vurdering og analyse av informasjonen;  

 • forvaltning av prosesskvalitet; 

 • referanser til dokumenter, for eksempel anbud, innkjøpsordre, fakturaer, rapporter;  

 • Forvalte og administrere avtaler i deres levetid; 

 • betalingsinnsamling og insolvensprosesser; 

 • opplæring av leverandører; 

 • finansierings- og delte regnskapstjenester, gi regnskapsoversikt av rapport og kjøp for å betale-tjenester; 

 • omorganisering, oppkjøp og salg av virksomheter, forretningsenheter og selskaper; 

 • overvåking og revisjon i samsvar med ABBs retningslinjer, kontraktsforpliktelser og lovpålagte krav, herunder konfliktmineraler; 

 • gjennomføre revisjoner, vurderinger og kontroller for å oppfylle forpliktelser til offentlige myndigheter 

 • styring, risiko og samsvar, herunder forpliktelser til overhold og antihvitvasking av penger ("AML"), toll- og globale handelsavtaler og undersøkelser rundt sanksjonerte parter, sikkerhet, herunder forebygging og avdekking av kriminalitet og svindel; 

 • opprettholde og beskytte sikkerheten til produkter, fasiliteter, tjenester, systemer, nettverk, datamaskiner og informasjon, forebygge og oppdage sikkerhetstrusler og bedrageri eller andre kriminelle eller ondsinnede aktiviteter; og 

 • forvalte IT-ressurser, inkludert infrastrukturadministrasjon, inkludert datasikkerhetskopiering, informasjonssystemers støtte og serviceoperasjoner for applikasjonsbehandling, brukerstøtte, testing, vedlikehold, sikkerhet (behandle hendelser, risiko, sårbarhet, databrudd), brukerkontrollhåndtering, programvarelisenser, sikkerhets- og ytelsestesting og forretningskontinuitet.  

Vi samler bare inn de personopplysningene fra deg som vi trenger for de formålene som er beskrevet ovenfor. For statistiske formål, forbedring av våre tjenester og testing av våre IT-systemer bruker vi kun anonymiserte opplysninger. Dette betyr at disse opplysningene ikke lenger (direkte) kan identifisere deg eller utelukke deg som et individ. 

5. Hva skjer hvis du ikke gir oss informasjonen vi ber om, eller hvis du ber oss om å stoppe behandlingen av informasjonen din 

Når det gjelder behandlingsaktiviteter knyttet til avtalene med leverandørene våre (som beskrevet ovenfor), vil ABB ikke være i stand til å etablere, gjennomføre eller avslutte et forretningsforhold med deg eller ditt selskap og generelt utføre de formål som er beskrevet ovenfor uten visse personopplysninger. Selv om vi ikke kan forplikte deg til å dele dine personopplysninger med oss, gjør vi deg oppmerksom på at dette kan få konsekvenser som kan påvirke forretningsforholdet på en negativ måte, for eksempel ved at vi ikke kan iverksette prekontraktuelle tiltak for å inngå en kontrakt med deg eller å etablere og fortsette det forretningsforholdet du har bedt om. 

6. Det rettslige grunnlaget for bruken av dine personopplysninger. 

Vi bruker dine personopplysninger for de formålene som er beskrevet i dette varselet basert på ett av behandlingsgrunnlagene som er nevnt under:

 • Vi kan behandle dine personopplysninger for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser som følger av avtaler med deg eller ditt selskap, eller som er nødvendig for arbeid og vurderinger vi gjennomfører før en kontraktsinngåelse;  

 • I noen tilfeller har vi berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger i den grad ikke dine personlige interesser veier tyngre. Slike interesser kan omfatte: 

  • gjennomføring, forvaltning, utvikling og videreutvikling av vår virksomhet i bredest mulige forstand, inkludert levering av produkter og tjenester, gjennomføring av avtaler og ordrestyring med leverandører, prosessering og gjennomføring av kjøp, prosesskvalitet og forbedring av produkter eller tjenester, analyse og markedsundersøkelser, reduksjon av standardrisiko i våre anskaffelsesprosesser og omorganisering, oppkjøp og salg av virksomheter, forretningsdivisjoner og selskaper; 

  • overvåke, undersøke og sikre samsvar med krav pålagt av lov eller offentlig myndighet, standard- og ABBs interne krav og retningslinjer; 

  • forhindre svindel og kriminell aktivitet og foreta   undersøkelser av slik aktivitet, misbruk av ABB-eiendeler, produkter og tjenester, og når det er strengt nødvendig og forholdsmessig for å sikre nettverks- og informasjonssikkerhet; og 

  • overføring av personopplysninger i ABB-gruppen til interne administrative formål der det er nødvendig for eksempel for å gi sentraliserte tjenester. 

Du kan få en kopi av vår vurdering av hvorfor vi kan behandle dine personopplysninger på grunnlag av interessene ved å sende inn en forespørsel på www.abb.com/privacy.privacy

 • I noen tilfeller behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av juridiske forpliktelser og lovbestemte krav, for eksempel på grunnlag av skatte- eller rapporteringsforpliktelser, samarbeidsforpliktelser med myndigheter, lovbestemte oppbevaringsperioder eller deling av personopplysninger på grunn av pålegg fra offentlig myndighet eller domstoler som kan være nødvendig for å innhente bevis, ta ut påtale eller håndheve sivilrettslige krav. 

Vi behandler bare personopplysninger om straffbare forhold når slik behandling er tillatt etter gjeldende lovgivning. 

7. Parter vi deler dine personopplysninger med (i og utenfor EU og EØS eller utenfor landet der ABB-selskapet som kontrollerer dine personopplysninger befinner seg) 

Vi deler bare dine personopplysninger med andre ABB-selskaper eller tredjeparter etter behov for de formålene som er beskrevet i tabellen nedenfor. Når vi deler dine personopplysninger med et annet ABB-selskap eller tredjepart slik at de overføres til eller blir tilgjengelig utenfor EU ("EU") og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS") eller utenfor landet der ABB-selskapet som kontrollerer opplysningene dine befinner seg, iverksetter vi alltid tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger.  Eksempler på slike sikkerhetstiltak er en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra Europa-kommisjonen (les mer her), Standard personvernbestemmelser les mer her), Privacy Shield-sertifisering (les mer her) og bindende virksomhetsregler som noen av våre leverandører har fått implementert (les mer her). Vi har iverksatt ytterligere tiltak for overføring av data fra og utenfor EU, EØS og utenfor landet der ABB-selskapet som kontrollerer dine opplysninger befinner seg for å beskytte dine personopplysninger.   Hvis du vil ha en oversikt over de sikkerhetstiltakene som er på plass, kan du sende en forespørsel til www.abb.com/privacy

Mottakerkategori  

Mottakersted 

Formål 

ABB-partnere og -datterselskaper 

Se listen over ABB-datterselskaper 

Formålene beskrevet i denne personvernerklæringen 

ABBs forretningspartnere, distributører og agenter 

EU/EØS og ikke-EU/EØS (global) 

Formålene beskrevet i denne personvernerklæringen 

Tjenesteleverandører som IT-tjenester, uavhengige agenter, betalingsformidlere, klassifiserings- og vurderingstjenester, profesjonelle og rådgivende tjenester, inkludert regnskapsførere, revisorer, advokater, forsikringsselskaper, bankansatte, rekrutterere, reisebyråer og andre rådgivere eller tjenesteleverandører som arbeider på ABBs vegne 

EU/EØS og ikke-EU/EØS (global) 

Formålene beskrevet i denne personvernerklæringen 

Insolvensadministratorer eller kreditorer  

EU/EØS og ikke-EU/EØS (global) 

For inkasso- og insolvensforvaltning 

Potensielle eller faktiske erververe av ABB-virksomheter eller -eiendeler 

EU/EØS og ikke-EU/EØS (global) 

For evaluering av virksomheten eller de aktuelle eiendelene eller for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen 

Mottakere som følger av gjeldende lovgivning eller rettslig prosess, til rettshåndhevelse eller myndigheter osv. 

EU/EØS og ikke-EU/EØS (global) 

Hvor det kreves av gjeldende lovgivning eller en legitim forespørsel fra myndighetene, eller et lovpålagt krav 

Du kan få en kopi av de sikkerhetstiltakene vi bruker for å beskytte dine personopplysninger ved å sende en forespørsel til www.abb.com/privacy.  

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger 

Det følger av lovpålagte krav at ABB må beholde visse personopplysninger i en minimumsperiode. Vi oppbevarer bare dine personopplysninger så lenge som nødvendig for de formål som er beskrevet i denne personvernserklæringen. Generelt oppbevares personopplysninger så lenge kontraktsforholdet varer og i en minimumsperiode (vanligvis mellom 5–10 år etter avtaleslutt) eller i en lengre periode hvis det er påkrevd av lover eller forskrifter, eller av andre forhold.   

Personvernlovgivningen krever  at vi ikke oppbevarer personopplysninger i en identifiserbar form lenger enn det som er nødvendig for det formål som personopplysningene blir behandlet for. Gjennom implementeringen av IT-applikasjoner og retningslinjer sikrer vi at oppbevaringen av dine personopplysninger blir slettet når vi ikke lenger trengerr dem.  

Dine personvernrettigheter 

Avhengig av jurisdiksjonen der du befinner deg og hvor dine personopplysninger behandles, kan du ha følgende rettigheter:

Vær oppmerksom på at rettighetene som er beskrevet ovenfor ikke er absolutte, og at forespørselen din ikke alltid kan oppfylles. Vi kan for eksempel noen ganger ikke slette eller begrense behandlingen av dine personopplysninger, ettersom vi kan ha juridiske forpliktelser eller kontraktsforpliktelser om å beholde visse personopplysninger. 

Du kan be om håndhevelse av dine personvernrettigheter til www.abb.com/privacy.  

Kontakt og ytterligere informasjon 

Hvis du vil ha tilgang til dine personopplysninger, benytte deg av noen av dine andre rettigheter nevnt ovenfor eller hvis du har spørsmål eller innsigelser rundt hvordan ABB behandler dine personopplysninger, ta kontakt med ABB-gruppens personvernombud på privacy@abb.com eller send en klage til www.abb.com/privacy

Dersom du ikke er fornøyd med tilbakemeldingen vår eller du mener at vi ikke har behandlet dine personopplysninger i henhold til loven, kan du også ha rett til å sende inn en klage til datatilsynsmyndigheten i det landet du bor eller arbeider. Du kan også ta saken til domstolene dersom du mener at en overtredelse av personvernloven kan ha funnet sted.  

Publiseringsdato: [28.] november2019