Vyberte oblast a jazyk

Nabídka

Zásady ochrany osobních údajů

ABB Privacy Policy - Marketing & Sales

Ve společnosti ABB je respektování Vašich práv na ochranu osobních údajů nejvyšší prioritou. V tomto sdělení je vysvětleno, proč a jak shromažďujeme osobní údaje o Vás, jak tyto údaje zpracováváme a jaká práva máte ve spojitosti se svými osobními údaji. 

Kdo spravuje Vaše osobní údaje

ABB Asea Brown Boveri Ltd a její dceřiné společnosti nesou odpovědnost za Vaše osobní údaje. Pro účely platného zákona o ochraně údajů bude správcem Vašich osobních údajů ten spřízněný subjekt společnosti ABB, který Vám poskytuje služby nebo s Vámi komunikuje. Na každý tento spřízněný subjekt se pohlíží jako na nezávislého správce Vašich osobních údajů, a toto sdělení se vztahuje na všechny tyto společnosti.

Správci, kteří se nacházejí mimo Evropskou unii (EU) ustanovili zástupce pro záležitosti ochrany osobních údajů v EU. Pokud si přejete obdržet podrobné informace o zástupci svého správce pro EU, zašlete, prosím, žádost na adresu www.abb.com/privacy.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, a jak je získáváme

Shromažďujeme následující kategorie osobních údajů:

 • Obchodní kontaktní informace, které nám sdělíte: jméno, titul, název pracovní pozice, emailová adresa, obchodní adresa, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo
 • Doplňující informace, které nám poskytnete v průběhu našich obchodních vztahů, například: zájem o výrobky ABB, marketingové preference, registrační informace poskytnuté při akcích, veletrzích, kontaktní údaje nebo údaje z objednávek, faktur, plateb, historie obchodního partnera atd.
 • Informace, které poskytuje Váš prohlížeč, pokud navštívíte webovou stránku ABB: IP adresa, zdroj Vaší návštěvy této stránky, doba strávená na této webové stránce nebo na konkrétní stránce, odkazy, na které bylo kliknuto, sdílené komentáře, typ prohlížeče, datum a čas návštěvy atd.
 • V rozsahu, v jakém je to nutné ke splnění našich závazků shromažďujeme údaje získané z veřejně přístupných zdrojů nebo údaje, které jsou legitimně přenášeny jinými třetími osobami (například úvěrovou agenturou): údaje z obchodního rejstříku, údaje z rejstříku sdružení, údaje o úvěruschopnosti (bonitě).

K čemu používáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k:

 • zpracování a plnění objednávek a k průběžnému informování o stavu Vaší objednávky nebo objednávky Vaší společnosti;
 • poskytování a spravování našich výrobků a služeb;
 • poskytování zákaznické podpory a ke zpracování, hodnocení a odpovídání na požadavky a dotazy;
 • provádění a usnadňování průzkumů spokojenosti zákazníka;
 • provádění marketingových a obchodních činností (včetně vytváření vzorů, sledování marketingových příležitostí, provádění marketingového průzkumu, stanovování a řízení účinnosti našich reklamních a marketingových kampaní a řízení naší značky);
 • zasílání marketingových sdělení k Vašim rukám (například upozornění, propagačních materiálů, informačních bulletinů atd.);
 • provádění analýzy údajů (například průzkum trhu, analýza trendů, finanční analýza a rozčlenění zákazníků).

Abychom Vám mohli poskytnout na míru šitou marketingovou komunikaci a inzerci, využíváme automatizované metody k vytvoření profilu vycházejícího z údajů, které jsme získali způsobem popsaným v těchto zásadách. Máte právo na podání námitky proti činnostem profilování formou předložení požadavku subjektu údajů na adresu www.abb.com/privacy.

Shromažďujeme od Vás pouze ty osobní údaje, které potřebujeme k výše uvedeným účelům. Vaše osobní údaje můžeme rovněž anonymizovat, aby Vás již nebylo možné podle nich identifikovat, a můžeme je využívat k různým účelům, včetně zlepšování našich služeb a testování našich IT systémů.

Co se stane, pokud nám neposkytnete informace, o které jsme Vás požádali, nebo pokud nás požádáte o ukončení zpracovávání Vašich informací

Určité osobní údaje jsou k navázání, udržování nebo ukončení obchodního vztahu s Vámi nutné. Potřebujeme, abyste nám poskytli osobní údaje požadované ke splnění smluvních povinností nebo osobní údaje, které jsme ze zákona povinni shromažďovat. Bez těchto osobních údajů nebudeme schopni s Vámi vytvořit smlouvu, ani ji uzavřít nebo ukončit její platnost. Rovněž nebudeme schopni učinit předsmluvní opatření k uzavření smlouvy s Vámi, ani k navázání obchodního vztahu, o který jste požádali, ani k pokračování v tomto obchodním vztahu.

Právní důvod, na jehož základě užíváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k účelům popsaným v těchto zásadách na základě jednoho z následujících oprávnění, dle případu:

 • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem splnění smluvních závazků vyplývajících ze smluv uzavřených s Vámi nebo s Vaší společností, nebo jako součást předsmluvních opatření, o jejichž učinění jsme byli požádáni;
 • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě zákonných požadavků, například na základě daňových povinností nebo výkazních povinností, povinnosti spolupráce s úřady nebo na základě zákonných lhůt pro uchování;
 • požádáme Vás o souhlas s činnostmi popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud to budou vyžadovat právní předpisy, například pokud budeme zpracovávat Vaše údaje k marketingovým účelům v případě, kdy s Vámi nebo s Vaší společností nebudeme mít existující obchodní vztah; nebo
 • budeme spoléhat na naše oprávněné zájmy při zpracovávání osobních údajů v rámci obchodního vztahu s Vámi nebo s Vaší společností. Našimi oprávněnými zájmy pro shromažďování a užívání osobních údajů pro tento účel je řízení a podpora naší podnikatelské činnosti. Kopii našeho zhodnocení, proč smíme zpracovávat Vaše osobní údaje k těmto zájmům, můžete obdržet, pokud podáte žádost na adrese www.abb.com/privacy.

Jak sdílíme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s dalšími spřízněnými subjekty ABB nebo se třetími osobami v rozsahu nutném pro účely popsané v těchto zásadách. V případě, kdy sdělujeme Vaše osobní údaje subjektu mimo EU, vždy využíváme zabezpečení k ochraně Vašich osobních údajů níže popsaným způsobem.

Jméno/název příjemce, nebo, v případě zemí mimo EU, kategorie příjemce

Lokalita příjemce

Účel

Používaná zabezpečení k ochraně Vašich osobních údajů

Spřízněné subjekty a dceřiné společnosti ABB

Viz seznam dceřiných společností ABB

Účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Vzorové doložky pro EU

Obchodní partneři ABB, distributoři ABB a zprostředkovatelé ABB

EU a mimo EU

Účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Vzorové doložky pro EU

Poskytovatelé služeb

EU a mimo EU

IT služby, marketingové agentury, zpracovatelé plateb, poskytovatelé zákaznické podpory pracující jménem společnosti ABB

Prostřednictvím vzorových doložek pro EU a obchodních smluv je zajištěno, že Vaše údaje budou použity pouze k poskytování služeb pro ABB

Potenciální nebo skuteční nabyvatelé podniků nebo majetku společnosti ABB

EU a mimo EU

Ke zhodnocení dotčeného podniku nebo majetku nebo k účelům popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Prostřednictvím vzorových doložek pro EU a obchodních smluv je zajištěno, že Vaše údaje se používají pouze ke zhodnocení podniku nebo majetku ABB nebo k účelům zde popsaným

Příjemci dle požadavků platného práva nebo právního postupu, pro vymáhání práva nebo pro státní úřady atd.

EU a mimo EU

Pokud to vyžadují platné zákony nebo oprávněný zájem státních úřadů nebo platný požadavek zákona

Postaráme se, aby byla v možném rozsahu zajištěna adekvátní ochrana Vašich údajů při jejich přenosu mimo EU v těchto případech

Kopii s údaji o zabezpečeních, která používáme k ochraně Vašich osobních údajů, můžete obdržet po podání žádosti na adrese www.abb.com/privacy.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nutnou pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebo dokud nám neoznámíte, že si již nepřejete dostávat marketingové materiály společnosti ABB. Po uplynutí této doby bezpečně vymažeme Vaše osobní údaje, pokud nebudeme povinni je uchovávat z důvodu splnění zákonných nebo regulačních povinností nebo k řešení případných sporů.

Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů

V závislosti na právním řádu, ve kterém se nacházíte a ve kterém dochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete mít následující práva:

Práva týkající se ochrany osobních údajů

Co to znamená

Právo na přístup kúdajům

Máte právo na obdržení kopie osobních údajů, které o Vás vedeme, s výhradou určitých výjimek.

Právo na opravu údajů

Máte vždy právo požádat o okamžitou opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz údajů

Máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné, pokud nám platné zákony ukládají provést výmaz údajů nebo pokud je toto zpracování údajů nezákonné. Můžete nás rovněž požádat o výmaz osobních údajů, pokud jste odvolali svůj souhlas nebo jste podali námitku proti zpracování údajů. Toto však není všeobecné právo na výmaz údajů, vyskytují se výjimky.

Právo na omezení zpracování údajů

Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů. Pokud se jedná o tento případ, můžeme stále ukládat Vaše informace, ale nesmíme je dále používat.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na obdržení svých osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném formátu pro své vlastní účely, nebo nás požádat, abychom tyto údaje sdělili třetí osobě.

Právo na podání námitky proti zpracování údajů

Máte právo podat námitku proti našemu zpracovávání Vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů v případě, že Vaše práva na ochranu osobních údajů převáží nad naší argumentací o oprávněných zájmech.

O uplatnění svých práv na ochranu osobních údajů můžete požádat na adrese www.abb.com/privacy. Za určitých okolností může být nutné, abychom výše uvedená práva omezili a ochránili tak veřejný zájem (např. prevence nebo odhalování zločinu) nebo naše obchodní zájmy (např. zachování právních výhod).

Kontaktní informace a další informace

Pokud máte dotazy ke způsobu, jakým využíváme Vaše osobní údaje, nebo si přejete podat stížnost na způsob, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme, můžete se obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny na adrese privacy@abb.com, nebo předložit svoji stížnost na adrese www.abb.com/privacy. Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo se budete domnívat, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu se zákony, můžete se také obrátit na orgán pro ochranu osobních údajů v zemi svého trvalého pobytu nebo v zemi, kde pracujete nebo v zemi, kde podle Vašeho mínění mohlo dojít k porušení zákonů na ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů