Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Sweden

ABB Privacy Policy - Marketing & Sales

På ABB har respekten för dina rättigheter avseende integritet och dataskydd högsta prioritet. Detta meddelande förklarar varför och hur vi samlar in personuppgifter om dig, hur vi behandlar sådana uppgifter och vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter. 

Vem ansvarar för dina personuppgifter

ABB Asea Brown Boveri Ltd och dess dotterbolag ansvarar för dina personuppgifter. Beträffande tillämplig dataskyddslag är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter det ABB-koncernbolag som tillhandahåller tjänster till dig eller kommunicerar med dig. Varje sådan juridisk person anses vara en oberoende personuppgiftsansvarig avseende dina personuppgifter, och detta meddelande gäller för alla sådana företag.

Personuppgiftsansvariga utanför Europeiska Unionen (EU) har utsett en representant för ärenden gällande EU-dataskydd. Om du vill ha mer information om din personuppgiftsansvarigas EU-representant skickar du en begäran till www.abb.com/privacy.

De personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi skaffar dem

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter:

 • Den affärskontaktinformation du delar med oss: namn, titel, befattning, e-postadress, jobbadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer
 • Ytterligare information som du tillhandahåller till oss i anslutning till vår affärsrelation, till exempel: intressen gällande ABB-produkter, önskemål gällande marknadsföring, registreringsuppgifter som tillhandahålls vid evenemang, mässor, avtals- eller orderdata, fakturor, betalningar, affärspartnerhistorik, osv.
 • Information som din webbläsare gör tillgänglig när du besöker en ABB-webbplats: IP-adress, källan till ditt webbplatsbesök, tid som tillbringas på webbplatsen eller på en specifik sida, länkar som klickas på, kommentarer som delas, webbläsartyp, besökets datum och klockslag, osv.
 • I den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter, data som inhämtats från offentligt tillgängliga källor eller som på ett legitimt sätt överförts från annan tredje part (t.ex. ett kreditupplysningsföretag): data från företags- eller handelsregister, data från registrering av organisationer, kreditbetygsdata.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • behandla och fullgöra beställningar och hålla dig informerad om status för din eller ditt företags beställning,
 • tillhandahålla och administrera våra produkter och tjänster,
 • tillhandahålla kundsupport och behandla, utvärdera och besvara begäranden och förfrågningar,
 • genomföra och underlätta undersökningar om kundnöjdhet,
 • genomföra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter (inklusive att skapa affärsmöjligheter, åtgärder för att vinna affärer, genomföra marknadsundersökningar, avgöra och hantera effektiviteten avseende våra annons- och marknadsföringskampanjer och hantera vårt varumärke),
 • skicka marknadsföringsmaterial och -kommunikation till dig (till exempel aviseringar, kampanjmaterial, nyhetsbrev, osv.),
 • genomföra dataanalys (till exempel marknadsundersökningar, trendanalys, ekonomisk analys och kundsegmentering).

För att kunna tillhandahålla dig skräddarsydd marknadskommunikation och annonsering kommer vi att använda automatiserade metoder för att bygga upp en profil baserat på data som vi har inhämtat enligt beskrivningen i detta meddelande. Du har rätt att invända mot profileringsaktiviteter genom att skicka en begäran från registrerad (Data Subject Request) på www.abb.com/privacy.

Vi samlar bara in de personuppgifter från dig som vi behöver för ovanstående ändamål. Vi kan också anonymisera dina personuppgifter, så att de inte längre identifierar dig, och använda dem för olika ändamål, inklusive förbättring av våra tjänster och test av våra IT-system.

Vad som händer om du inte ger oss den information vi har bett dig om eller om du ber oss att sluta behandla dina uppgifter

Vissa personuppgifter är nödvändiga för att upprätta, genomföra eller avsluta en affärsrelation med dig. Vi behöver få de personuppgifter från dig som krävs för att uppfylla kontraktsmässiga åtaganden eller som det finns lagkrav på att vi ska samla in. Utan sådana personuppgifter kan vi inte ingå, genomföra eller avsluta ett avtal med dig. Vi kommer inte heller att kunna vidta begärda förberedelser för att ingå avtal med dig eller upprätta och fortsätta den affärsrelation du har bett om.

Den juridiska grund enligt vilken vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för de syften som beskrivs i detta meddelande baserat på någon av följande juridiska grunder, enligt vad som är tillämpligt:

 • Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla kontraktsmässiga åtaganden som uppkommer på grund av avtal med dig eller ditt företag, eller som en del av de förberedelser vi ombetts genomföra innan avtals ingående,
 • Vi kan behandla dina personuppgifter på grund av lagstadgade krav, till exempel på grund av skyldigheter gällande skatter eller rapportering, skyldighet att samarbeta med myndigheter eller lagstadgade krav vad gäller den tid handlingar måste bevaras,
 • Vi kommer att be om ditt tillstånd för de aktiviteter som beskrivs i detta integritetsmeddelande när detta krävs enligt tillämplig lag, till exempel när vi behandlar dina data för markandsföringsändamål om vi inte har en befintlig affärsrelation med dig eller ditt företag, eller
 • Vi kommer att förlita oss på våra legitima intressen för att behandla dina personuppgifter inom ramen för affärsrelationen med dig eller ditt företag. Vårt legitima intresse av att samla in och använda personuppgifter för detta syfte är ledning av och främjande av vår verksamhet. Du kan få en kopia av vår utvärdering av varför vi får behandla dina personuppgifter för dessa intressen genom att skicka en begäran på www.abb.com/privacy.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter med andra ABB-koncernbolag eller tredje part efter vad som är nödvändigt för de syften som beskrivs i detta meddelande. Om vi delar dina personuppgifter med en mottagare utanför EU vidtar vi alltid säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter enligt vad som beskrivs nedan.

Mottagarens namn eller – för länder utanför EU – mottagarkategori

Mottagarens plats

Syfte

Skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter

ABB-koncernbolag

Se listan över ABB-koncernbolag

De syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande

EU:s standardklausuler

ABB:s affärspartners, distributörer och agenter

Inom och utanför EU

De syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande

EU:s standardklausuler

Tjänsteleverantörer

Inom och utanför EU

IT-tjänster, marknadsföringsbyråer, betalningsförmedlare, kundsupportleverantörer som arbetar åt ABB

EU:s standardklausuler och kommersiella kontrakt som säkerställer att dina data endast används för att tillhandahålla tjänsterna till ABB

Potentiella eller verkliga köpare av ABB:s verksamheter eller tillgångar

Inom och utanför EU

För utvärdering av ifrågavarande verksamheter eller tillgångar eller för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande

EU:s standardklausuler och kommersiella kontrakt som säkerställer att dina data endast används för att utvärdera ABB:s verksamheter eller tillgångar för de syften som beskrivs häri

Mottagare enligt vad som krävs enligt tillämplig lag eller juridisk process, till brottsbekämpande myndigheter eller statliga myndigheter, etc.

Inom och utanför EU

Där detta krävs enligt tillämplig lag eller efter legitim begäran från myndigheter, eller ett giltigt juridiskt krav

Vi kommer i den mån detta är möjligt att säkerställa att dina personuppgifter ges tillräckligt skydd när de överförs utanför EU under dessa omständigheter

Du kan få en kopia av de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter genom att skicka en begäran på www.abb.com/privacy.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller bara dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, eller tills du meddelar oss att du inte längre vill ta emot marknadsföringsmaterial från ABB. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera dina personuppgifter, såvida vi inte måste behålla dem för att uppfylla juridiska eller regulatoriska skyldigheter, eller för att lösa potentiella tvister.

Dina dataskyddsrättigheter

Beroende på i vilken jurisdiktion du befinner dig och dina personuppgifter behandlas, kan du ha följande rättigheter:

 

Dataskyddsrättigheter

Vad det betyder

Rätten att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig, med vissa undantag.

Rätten att korrigera dina uppgifter

Du har alltid rätt att kräva omedelbar korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Rätten att få uppgifter borttagna

Du har rätt att begära att personuppgifter raderas när de inte längre behövs, om tillämplig lag gös oss skyldiga att radera uppgifterna eller om behandlingen av dem är olaglig. Du kan också be oss att radera personuppgifter om du har återkallat ditt medgivande eller invänt mot att uppgifterna behandlas. Detta är dock inte en generell rätt att få personuppgifter raderade – det finns undantag.

Rätt att begränsa uppgiftsbehandling

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under specifika förhållanden. I så fall kan vi fortfarande lagra din information, men inte fortsätta använda den.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart format för dina egna syften, eller att begära att vi delar dem med en tredje part.

Rätt att invända mot uppgiftsbehandling

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter baserat på de legitima intressena, i de fall dina rättigheter avseende dataskydd väger tyngre än våra legitima intressen.

Du kan begära att utöva dina rättigheter avseende dataskydd på www.abb.com/privacy. Under vissa omständigheter kan vi behöva begränsa ovanstående rättigheter för att skydda allmänt intresse (t.ex. för att förebygga eller upptäcka brott) eller våra affärsintressen (t.ex. att upprätthålla lagenlig sekretess).

Kontakt och ytterligare information

Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter eller om du vill lämna in klagomål om hur vi hanterar dem kan du kontakta koncernens Data Protection Officer (dataskyddsombud) på privacy@abb.com eller lämna in ditt klagomål på www.abb.com/privacy. Om du inte är nöjd med vårt svar, eller om du tror att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt, kan du även kontakta dataskyddsmyndigheterna i det land där du bor, där du arbetar eller där du tror att ett brott mot dataskyddslagarna har ägt rum.

Meddelande om integritet och dataskydd