Изберете вашия регион и език

Меню

Privacy Notice

ABB Privacy Policy - Marketing & Sales

За нас в АББ е от първостепенно значение да спазваме Вашите права на поверителност на данните. Това съобщение обяснява защо и как събираме Ваши лични данни, как ги обработваме и с какви права разполагате по отношение на тези данни.

Кой управлява Вашите лични данни

АББ Асеа Браун Бовери Лтд и неговите свързани дружества отговарят за Вашите лични данни. По силата на приложимото законодателство за защита на данни, администраторът на Вашите данни ще бъде свързаното дружество на АББ, което Ви предоставя услуги или осъществява комуникацията с Вас. Всяко от тези юридически лица се разглежда като независим администратор на Вашите лични данни, като настоящото съобщение важи за всички такива дружества.

Администратори, разположени извън Европейския съюз (ЕС), са определили представител по въпроси, свързани с поверителност на данните в ЕС. За информация относно представителя за ЕС на Вашия администратор, моля, внесете запитване на адрес www.abb.com/privacy.

Вашите лични данни, които събираме и начина, по който ги получаваме

Ние събираме следните категории лични данни:

 • Информация за бизнес контакти, която споделяте с нас: име, обръщение, длъжност, имейл адрес, служебен адрес, телефонен номер, мобилен телефонен номер
 • Допълнителна информация, която ни предоставяте в хода на нашите бизнес отношения, например: интерес в продукти на АББ, маркетингови предпочитания, регистрационна информация, предоставена на събития, изложения, договорна или друга информация, фактури, плащания, история на бизнес партньори и др.
 • Информация, предоставена от Вашия браузър, когато посетите уебсайт на АББ: IP адрес, източник на Вашето посещение, време, прекарано на сайта или на дадено изображение, натиснати линкове, споделени коментари, вид на браузъра, дата и час на посещението и др.
 • Доколкото е необходимо да изпълним нашите задължения, данни, получени от публично достъпни източници или данни, получени по легитимен начин от трети лица (напр. кредитни агенции): данни от търговския регистър, данни от регистри на асоциации, данни за кредитоспособност.

За какво използваме Вашите лични данни

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

 • обработване и изпълнение на поръчки и за да Ви информираме относно поръчката, отправена от Вас или Вашето дружество;
 • предоставяне и управление на наши продукти и услуги;
 • обслужване на клиенти и обработване, оценка и отговор на искания и запитвания;
 • провеждане и улесняване на анкети за удовлетвореност на клиента;
 • провеждане на маркетингови и търговски дейности (включително създаване на връзки с потенциални клиенти, преследване на търговски възможности, извършване на пазарни проучвания, определяне и управление на ефективността на нашите рекламни и маркетингови кампании и управляване на нашата марка);
 • за да Ви изпращаме маркетингови съобщения (например уведомления, промоционални материали, информационни бюлетини и др.);
 • за анализ на данни (например пазарни проучвания, анализ на тенденции, финансов анализ и разделяне на клиентите на сегменти)

За да Ви предоставяме лично пригодени маркетингови съобщения и реклами, ще използваме автоматични методи, за да изградим профил въз основа на данни, които получаваме по начините, описани в това съобщение. Имате право да възразите срещу дейностите ни за профилиране, като внесете искане от субект на данни на адрес www.abb.com/privacy.

Събираме само Ваши лични данни, от които се нуждаем за изброените по-горе цели. Също така можем да анонимизираме Вашите лични данни така, че да не можете да бъдете идентифицирани, и да ги използваме за различни цели, включително подобряване на нашите услуги и изпитване на нашите ИТ системи.

Какво се случва, ако не ни предоставите информацията, която сме поискали от Вас или ако изискате да спрем да обработваме Вашата информация

Някои лични данни са необходими, за да създадем, изпълним или прекратим бизнес отношения с Вас. Необходимо е да ни предоставите личните данни, изисквани за изпълнение на договорни отношения или данни, които сме задължени по закон да събираме. Без такива лични данни няма да можем да създадем, изпълним или прекратим договор с Вас. Също така няма да можем да предприемем изискваните преди договора мерки, за да сключим договор с Вас или да създадем и продължим бизнес отношенията, които сте поискали.

Правни основания, на които използваме Вашите лични данни

Използваме Вашите лични данни за целите, описани в настоящото уведомление, на някое от следните правни основания, както са приложими:

 • Можем да обработваме Вашите лични данни за изпълнение на договорни задължения, възникнали по договори с Вас или Вашето дружество или като част от предварителните договорни мерки, за които е заявено да изпълним;
 • Можем да обработваме Вашите лични данни въз основа на законови изисквания, например задължения за данъчно отчитане, задължения за съдействие с властите или законови срокове за задържане на данни;
 • Ще поискаме Вашето съгласие за дейностите, описани в настоящото съобщение за поверителност, когато това се изисква от приложимото законодателство, например когато обработваме Вашите данни за маркетингови цели, без да имаме съществуващи бизнес отношения с Вас или Вашето дружество; или
 • Ще разчитаме на нашите легитимни интереси да обработваме личните Ви данни в рамките на бизнес отношенията с Вас или Вашето дружество. Нашите легитимни интереси за събиране и ползване на лични данни за такива цели са свързани с управлението и развитието на нашия бизнес. Можете да получите копие на нашия анализ на необходимостта да обработим Вашите лични данни за тези интереси, като внесете заявка на адрес www.abb.com/privacy.

Как споделяме Вашите лични данни

Споделяме Вашите лични данни само с други свързани дружества на АББ или трети лица, както е необходимо за описаните в това съобщение цели. Ако споделяме Вашите лични данни с лице извън ЕС, винаги вземаме описаните по-долу предпазни мерки, за да защитим Вашите лични данни.

Име на получателя или – за държави извън ЕС – категория на получателя

 

Място на получателя

Цел

Предпазни мерки за защита на Вашите лични данни

Дъщерни и свързани дружества на АББ

Вижте списъка на дъщерни дружества на АББ

Целите, описани в това съобщение за поверителност

Типови клаузи на ЕС

АББ бизнес партньори, дистрибутори и агенти

 

ЕС и извън ЕС

Целите, описани в това съобщение за поверителност

Типови клаузи на ЕС

Доставчици на услуги

ЕС и извън ЕС

ИТ услуги, маркетингови агенции, посредници за плащания, доставчици на обслужване на клиенти, които работят от името на АББ

Типови клаузи на ЕС и търговски договори, които гарантират, че Вашите данни ще бъдат използвани само за предоставяне на услугите на АББ

 

Потенциални или фактически приобретатели на бизнес или активи на АББ

ЕС и извън ЕС

За оценка на бизнеса или активите или за целите, описани в това съобщение за поверителност

Типови клаузи на ЕС и търговски договори, които гарантират, че Вашите данни ще бъдат използвани само за оценка на бизнеса или активите на АББ или за описаните тук цели

Получатели съгласно изискванията на приложими закони или процедури, на правоприлагащи или държавни органи и др.

 

ЕС и извън ЕС

Когато се изисква от приложимото законодателство, при легитимно искане от държавни органи или с валидно правно изискване

 

Ще осигурим, доколкото е възможно, адекватна защита за Вашите данни, когато бъдат изпратени извън ЕС при такива обстоятелства

Можете да получите копие на предпазните мерки, които използваме за защита на Вашите лични данни, като внесете заявка на адрес www.abb.com/privacy.

Колко време съхраняваме Вашите лични данни

Съхраняваме Вашите лични данни само колкото е необходимо, за да извършим описаните в това съобщение дейности или докато ни уведомите, че не желаете да получавате маркетингови материали на АББ. След това ще изтрием данните Ви със сигурен метод, освен ако не се налага да ги съхраняваме, за да изпълним правни или нормативни изисквания или да разрешим потенциални спорове.

Вашите права на поверителност на данните

В зависимост от юрисдикцията, в която се намирате и в която се обработват Вашите лични данни, може да разполагате със следните права:

Права на поверителност на данните

Какво означава

Право на достъп до данни

Имате право да получите копие на Вашите лични данни, които съхраняваме, с някои изключения.

Право на коригиране на данни

Винаги имате право да поискате незабавно коригиране на неточни или непълни лични данни.

Право на заличаване на данни

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато вече не са необходими, ако приложимото право ни задължава да изтрием данните или ако обработването им е незаконно. Също така можете да поискате от нас да заличим лични данни, когато сте оттеглили съгласието си или сте възразили срещу обработването на данните. Все пак, това не представлява цялостно заличаване на данни – съществуват някои изключения.

 

Право да ограничите обработването на данни

Имате право да ограничите обработването на Вашите лични данни при конкретни обстоятелства. В такъв случай все още можем да съхраняваме Вашата информация, но не и да я използваме.

 

Право на преносимост на данни

Имате право да получите Вашите лични данни в структуриран, машинно четим формат за Ваши лични цели или да изискате от нас да ги споделим с трето лице.

Право на възражение срещу обработването на данни

Имате правото да възразите срещу нашето обработване на личните Ви данни въз основа на легитимни интереси, ако Вашето право на поверителност има приоритет пред нашите основания за легитимните ни интереси.

 

Можете да заявите изпълнение на Вашите права на поверителност на данни на адрес www.abb.com/privacy. В някои случаи е възможно да се наложи да ограничим тези права в интерес на обществото (напр. за предотвратяване или установяване на престъпление) или заради наш бизнес интерес (напр. поддържане на правно признати привилегии).

За контакти и допълнителна информация

Ако имате въпроси за това как използваме личните Ви данни или желаете да се оплачете от начина, по който ги обработваме, можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данни за групата на адрес privacy@abb.com или да внесете Вашето оплакване на адрес www.abb.com/privacy. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или вярвате, че обработваме личните Ви данни противозаконно, можете също така да се свържете с органа за поверителност на данни във Вашата държава на пребиваване или работа, както и ако смятате, че е възможно да е извършено нарушение на законодателството за защита на личните данни.

Съобщение за поверителност