Choisissez votre région et votre langue

Menu

Privacy Notice

Informacja o Ochronie Prywatności

Możesz poprosić o egzekwowanie praw do ochrony danych na stronie www.abb.com/privacy. W pewnych okolicznościach może być konieczne ograniczenie powyższych praw w celu ochrony interesu publicznego (np. Zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) lub naszych interesów biznesowych (np. Utrzymanie przywileju prawnego).

Kontakt i dalsze informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe lub pragniesz złożyć skargę na to, jak z nimi postępujemy, możesz skontaktować się z naszym specjalistą ds. Ochrony danych osobowych pod adresem privacy@abb.com lub złożyć skargę na stronie www.abb.com/privacy. Jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią lub uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe wbrew prawu, lub jeśli uważasz, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych. możesz również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w swoim kraju zamieszkania lub pracy ( w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawa do ochrony danych osobowych

Co to oznacza

Prawo dostępu do danych

 

Masz prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Prawo do sprostowania danych

 

Zawsze masz prawo zażądać natychmiastowej korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usuwania danych

 

Masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych, gdy nie są już potrzebne, w przypadku gdy obowiązujące prawo zobowiązuje nas do usunięcia danych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Możesz również poprosić nas o usunięcie danych osobowych, w których wycofałeś swoją zgodę lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych. Nie jest to jednak ogólne prawo do usuwania danych - istnieją wyjątki.

Prawo do ograniczania przetwarzania danych

 

Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. W takim przypadku możemy nadal przechowywać Twoje informacje, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, możliwym do odczytu maszynowego do własnych celów lub do żądania od nas udostępnienia ich osobom trzecim.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo sprzeciwić się naszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes, kiedy twoje prawa do ochrony danych przeważają nad uzasadnionym interesem.

Możesz uzyskać kopię opisu zabezpieczeń, których używamy do ochrony Twoich danych osobowych, składając wniosek pod adresem www.abb.com/privacy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Zachowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności lub do momentu, gdy powiadomisz nas, że nie chcesz już otrzymywać materiałów marketingowych ABB. Po tym czasie będziemy bezpiecznie usuwać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy musieli je przechowywać w celu spełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych, lub w celu rozwiązania potencjalnych sporów.

Twoje prawa do ochrony danych osobowych

W zależności od jurysdykcji, w której się znajdujesz i w której przetwarzane są Twoje dane osobowe, możesz mieć następujące prawa:

Nazwa odbiorcy lub - dla krajów spoza UE - kategoria odbiorcy

Lokalizacja odbiorcy

Cel

Zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych

Jednostki stowarzyszone i zależne ABB

Zobacz listę spółek zależnych ABB

Cele opisane w niniejszej informacji o ochronie prywatności

Klauzule modelowe UE

Partnerzy biznesowi ABB, dystrybutorzy i agenci

UE i spoza UE

Cele opisane w niniejszej informacji o ochronie prywatności

Klauzule modelowe UE

Usługodawcy

UE i spoza UE

Usługi IT, agencje marketingowe, procesory płatności, dostawcy obsługi klienta pracujący w imieniu ABB

Klauzule modelowe UE i umowy handlowe zapewniające, że dane są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług na rzecz ABB

Potencjalni lub faktyczni nabywcy przedsiębiorstw lub aktywów ABB

UE i spoza UE

Do oceny danej firmy lub aktywów lub do celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności

Klauzule modelowe UE i umowy handlowe zapewniające, że Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie do oceny działalności lub aktywów ABB lub do celów opisanych w niniejszym dokumencie

Odbiorcy uprawnieni zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub procedury prawnej, organy ścigania lub organy rządowe itp

UE i spoza UE

Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub uzasadniony wniosek władz, lub ważny wymóg prawny

Zapewniamy, w możliwym zakresie, że odpowiednia ochrona danych będzie zapewniona, gdy zostanie ona przeniesiona z UE w takich okolicznościach

W ABB przestrzeganie praw do prywatności danych jest najwyższym priorytetem. Niniejsze obwieszczenie wyjaśnia, dlaczego iw jaki sposób gromadzimy dane osobowe o Tobie, jak przetwarzamy takie dane oraz jakie masz prawa dotyczące Twoich danych osobowych.  

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych 

ABB Asea Brown Boveri Ltd i jej spółki zależne są odpowiedzialne za Twoje dane osobowe. W przypadkach określonych obowiązującymi przepisami o ochronie danych, administratorem twoich danych będzie partner ABB, który świadczy usługi lub komunikuje się z Tobą. Każdy taki podmiot jest uważany za niezależnego administratora Twoich danych osobowych, a niniejsza informacja dotyczy wszystkich takich firm. 

Administratorzy mający siedzibę poza Unią Europejską (UE) wyznaczyli przedstawiciela ds. Ochrony danych w UE. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Twojego przedstawiciela kontrolera w EU, prześlij wniosek pod adresem www.abb.com/privacy

Dane osobowe, które zbieramy na Twój temat i jak je otrzymujemy 

Zbieramy następujące kategorie danych osobowych: 

 • Biznesowe Informacje kontaktowe, które nam udostępniasz: imię i nazwisko, tytuł, stanowisko, adres e-mail, nazwa Twojej firmy, adres firmy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego 

 • Dodatkowe informacje, które przekazujesz nam w ramach naszych relacji biznesowych, takie jak: zainteresowanie produktami ABB, preferencje marketingowe, informacje rejestracyjne dostarczane podczas wydarzeń, targów, danych kontraktowych lub zamówień, faktury, płatności, historia partnerów biznesowych itp.  

 • Informacje udostępniane przez przeglądarkę podczas odwiedzania strony internetowej ABB: adres IP, źródło Twojej wizyty w witrynie, czas spędzony na stronie internetowej lub określonej stronie, kliknięte linki, udostępnione komentarze, typ przeglądarki, data i godzina wizyty itp  

 • W zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań, dane uzyskane z publicznie dostępnych źródeł lub które są legalnie przekazywane przez inne strony trzecie (np. Agencję kredytową): dane z rejestru handlowego, dane z rejestru stowarzyszeń, dane dotyczące zdolności kredytowej. 

 
Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe 

Używamy Twoich danych osobowych do: 

 • przygotowywania, składania i rejestrowania ofert handlowych dla Twojej firmy;  

 • przetwarzania i realizacji zamówień oraz informowania Cię o stanie zamówienia Twojego lub Twojej firmy; 

 • dostarczania i zarządzania naszymi produktami i usługami;  

 • dostarczania wsparcia klienta oraz przetwarzania, ewaluacji I odpowiedzi na żądania i zapytania;  

 • przeprowadzania i wsparcia badania satysfakcji klientów;  

 • prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych (w tym generowanie leadów, realizowanie perspektyw marketingowych, przeprowadzanie badań rynkowych, określanie i zarządzanie efektywnością naszych kampanii reklamowych i marketingowych oraz zarządzanie naszą marką); 

 • wysyłanie informacji marketingowych (takich jak alerty, materiały promocyjne, biuletyny itp.);  

 • przeprowadzania analizy danych (takich jak badania rynku, analiza trendów, analiza finansowa i segmentacja klientów). 

Aby zapewnić Ci dostosowaną komunikację marketingową i reklamę, wykorzystamy zautomatyzowane metody do zbudowania profilu na podstawie danych, które uzyskaliśmy zgodnie z opisem w tym zawiadomieniu. Masz prawo sprzeciwić się działaniom profilującym, przesyłając wniosek osoby, której dane dotyczą, na adres www.abb.com/privacy

Zbieramy tylko dane osobowe, które są nam potrzebne do powyższych celów. Możemy również anonimizować Twoje dane osobowe, tak aby Cię nie identyfikowały i które wykorzystamy do różnych celów, w tym ulepszania naszych usług i testowania naszych systemów informatycznych 

Co się stanie, jeśli nie przekażesz nam informacji, o które Cię poprosiliśmy, lub jeśli poprosisz nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych 

Niektóre dane osobowe są niezbędne do nawiązania, prowadzenia lub zakończenia relacji biznesowej z Tobą. Potrzebujemy Cię, abyś przekazał nam dane osobowe wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych lub do zbierania których jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez takich danych osobowych nie będziemy mogli nawiązać, zrealizować ani rozwiązać umowy z Tobą. Ponadto nie będziemy w stanie podjąć wymaganych działań przed zawarciem umowy, a które to  wymagane są do jej zawarcia z Tobą, lub nawiązania i kontynuowania relacji biznesowych, o które prosiłeś. 

Podstawa prawna, na bazie której wykorzystujemy Twoje dane osobowe 

 Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów opisanych w niniejszym zawiadomieniu na podstawie jednej z następujących podstaw prawnych, w zależności od przypadku:  

 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z umów z Tobą lub Twoją firmą lub w ramach działań przedkontraktowych, o które byliśmy proszeni; 

 •  Możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie wymogów ustawowych, na przykład na podstawie obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych, obowiązków współpracy z władzami lub ustawowych okresów przechowywania; 

 • Będziemy prosić o Twoją  zgodę na działania opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, na przykład gdy przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych, gdy nie mamy istniejących relacji biznesowych z Tobą lub Twoją firmą; lub 

 • Będziemy polegać na naszych uzasadnionym interesie, aby przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach relacji biznesowych z Tobą lub Twoją firmą. Nasze uzasadnione interesy w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych to zarządzanie i wspieranie naszej działalności biznesowej. Możesz uzyskać kopię naszej oceny, dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla tych interesów, składając wniosek pod adresem www.abb.com/privacy.  

 
Jak udostępniamy Twoje dane osobowe 

Udostępniamy Twoje dane osobowe jedynie innym podmiotom stowarzyszonym ABB lub stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do celów opisanych w niniejszym zawiadomieniu. Gdy udostępniamy Twoje dane osobowe stronie spoza UE, zawsze stosujemy zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych, jak opisano poniżej. 

ABB Privacy Policy - Marketing & Sales