Choisissez votre région et votre langue

Menu

Oznámenie o ochrane osobných údajov

ABB Privacy Policy - Marketing & Sales
 1. 1. Úvod

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "Oznámenie") sa vzťahuje na spoločnosti skupiny ABB, teda na ABB Ltd, Švajčiarsko a každú entitu, v ktorej ABB Ltd, Švajčiarsko priamo alebo nepriamo vlastní väčšinový podiel alebo vlastní alebo kontroluje väčšinu hlasovacích práv. Spoločnosť ABB, ktorá Vám poskytuje služby alebo s Vami komunikuje (ďalej len "ABB" alebo "my"), je zodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov a kontroluje, ako sa tieto údaje využívajú v súlade s týmto Oznámením.

  V spoločnosti ABB je rešpektovanie Vašich práv na ochranu osobných údajov najvyššou prioritou. V tomto oznámení je vysvetlené, prečo a ako zhromažďujeme osobné údaje o Vás, ako tieto údaje spracovávame a aké práva máte v spojitosti so svojimi osobnými údajmi.

  2. Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

  ABB Asea Brown Boveri Ltd a jej dcérske spoločnosti nesú zodpovednosť za Vaše osobné údaje. Podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov je primárnym spravovateľom Vašich údajov dcérska spoločnosť ABB, ktorá Vám poskytuje služby alebo s Vami komunikuje. Ďalšie dcérske spoločnosti ABB môžu takisto získavať alebo spracovávať Vaše osobné údaje, či už ako ich správca alebo spracovateľ, a toto oznámenie sa rovnako vzťahuje aj na nich.

  3. Ktoré informacie zbierame a používame?

  Zbierame a používame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v spojitosti s dohodami s našimi dodávateľmi. Môžeme zbierať nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Obchodné kontaktné informácie, ktoré nám oznámite: meno, titul, názov pracovnej pozície, e-mailová adresa, obchodná adresa, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo.
  • Doplňujúce informácie, ktoré nám poskytnete v priebehu našich obchodných vzťahov, napríklad: záujem o výrobky ABB, marketingové preferencie, registračné informácie poskytnuté pri podujatiach, webinároch, na veľtrhoch, v zmluvach alebo objednávkach, faktúrach, platbách, z histórie obchodného partnera, údaje týkajúce sa plnenia našich zmluvných záväzkov a predzmluvných opatrení vrátane marketingových aktivít, korešpondenčných údajov, ponúk, tendrov, údajov o zmluvách a objednávkach, faktúr, platieb, údajov o poistení, záznamov týkajúcich sa dopytov / otázok / sťažností / objednávok, počtu zamestnancov, číslo pasu, dátum narodenia, informácie o cestovných vízach, rozhovory - vyhodnotenie / spätná väzba / analýza údajov, záznamy zo školenia, údaje o pohlaví, ID zákazníka / spotrebiteľa, údaje o použití produktu, preferencie.
  • Údaje z elektronickej identifikácie a informacie zhromaždené komunikačným systémom, IT aplikáciami a internetovým prehliadačom ako napríklad IP adresa, zdroj Vašej návštevy tejto stránky, počet návštev a čas strávený na webe alebo na konkrétnej webstránke, odkazy, na ktoré bolo kliknuté, zdieľané komentáre, otvorené emailové odkazy, typ prehliadača, dátum a čas návštevy, cookies, digital alias/podpis, údaje pre prihlásenie.

  Osobné údaje, o ktorých hovoríme nižšie, zhromažďujeme a spracovávame, ak vôbec, v súlade s platnými zákonmi v danej krajine.

  • Údaje o odsúdeniach za trestné činy a priestupkyy, ako sú základné informácie o trestnom konaní a následných trestoch v rozsahu požadovanom pre účely previerky a opatrenia “Poznaj svojho zákazníka” (“Know Your Customer” ďalej len „KYC“) a opatrenia proti praniu špinavých peňazí (“Anti Money Laundering” ďalej „AML“).
  • V rozsahu, v akom je to nutné na splnenie našich záväzkov, zhromažďujeme údaje získané z verejne prístupných zdrojov alebo údaje, ktoré sú legitímne zdieľané inými tretími stranami (napr. úverovou agentúrou): údaje z obchodného registra, údaje z registra združení, údaje o úverovej schopnosti (bonite).

  4. Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?

  Vaše osobné údaje môžeme využívať z dôvodov popísaných vyššie na tieto účely:

  • spracovanie a plnenie objednávok, dodávku služieb a na priebežné informovanie o stave Vašej objednávky alebo objednávky Vašej spoločnosti;
  • poskytovanie a spravovanie našich výrobkov a služieb;
  • spracovanie cenovej ponuky a udržiavanie zákazníckeho vzťahu vrátane poskytovania podpory, vyhodnocovania a reagovania na požiadavky zákazníka, zazmluvnenie servisu počas životnosti produktu a získavanie osobných údajov potenciálnych zákazníkov pre komunikáciu v budúcnosti;
  • preverovanie spokojnosti zákazníka, spracovanie marketingových kampaní, analýz trhu, vyhodnocovanie súťaží alebo iných propagačných aktivít a registrácii podujatí;
  • vykonávanie marketingových a obchodných aktivít (vrátane tvorby leadov, sledovania marketingových príležitostí, vykonávania marketingového prieskumu, sledovania a riadenia efektivity našich reklamných a marketingových kampaní, riadenia našej značky a komunikácie nových obchodných projektov);
  • zasielanie marketingovej komunikácie o produktoch a službách (upozornenia, propagačné materiály, newsletter, atď.) poštou, cez telefón, sms, email a pomocou iných digitálnych spôsobov;
  • analyzovanie osobných údajov pre účely poskytnutia relevantných marketingových ponúk a informácií, zabezpečenie presnosti kontaktných informácií o zákazníkoch.
  • reportovanie a analýza dát ako napr. prieskum trhu, analýza trendov, finančné analýzy, segmentácia a profilovanie zákazníkov za účelom zlepšenia spokojnosti zákazníka s ABB a poskytovanie lepšieho a viac personalizovaného obsahu;
  • vrátane prieskumu trhu, vývoja a zlepšovania služieb alebo výrobkov prostredníctvom posudzovania a analýzy informácií;
  • komunikácia s obchodnými partnermi o produktoch, službách a projektoch ABB alebo obchodných partnerov, napr. odpovedaním na dopyty a požiadavky;
  • plánovanie obchodných ciest, nákupu lístkov/leteniek a správa vozového parku;
  • reorganizácia, akvizícia alebo predaj činností, obchodných jednotiek a spoločností;
  • riadenie kvality procesu a manažment poistenia;
  • vykonávanie auditov, skúmaní a regulačných kontrol pre splnenie povinností regulačných orgánov;
  • riadenie, riziká a dodržiavanie predpisov vrátane povinnej starostlivosti a nariadení vyplývajúcich z AML, dodržiavania colných a obchodných predpisov a zásad svetového obchodu ako aj preverovania zoznamu sankcionovaných strán, bezpečnosti, vrátane prevencie, odhaľovania trestných činov a podvodov;
  • udržiavanie a ochrana bezpečnosti produktov, prevádzok, servisu, systémov, sietí, počítačov a informácií v rámci prevencie a zhodnotenia bezpečnostných rizík a podvodov alebo iných trestných alebo škodlivých akvivít; a
  • riadenie IT zdrojov, vrátane riadenia infraštruktúry, t.j. zálohovanie údajov, podpora informačných systémov a servisných prevádzok pre manažment aplikácií, podporu koncového užívateľa, testy, údržba, bezpečnosť (odozva na incidenty, riziká, zraniteľnosť systému), spravovanie užívateľských účtov, prideľovanie softvérových licencií, testovanie bezpečnosti a výkonu a kontinuita činnosti.

  Za účelom potvrdenia presnosti vašich kontaktných informácií s vami, zdieľania marketingovej komunikácie šitej na mieru a zasielania personalizovaných správ využívame automatizované metódy na vytvorenie profilu vychádzajúceho z údajov, ktoré sme získali spôsobom opísaným v týchto zásadách ako napríklad počet návštev webstránky ABB, otvorené emaily, vasa registrácia na webináre a vasa nedávna interakcia a activity v spojitosti s ABB. Ak by ste chceli byť viac informovaný o automatických zasielaniach, môžete o to požiadať zadaním požiadavky na www.abb.com/privacy. Máte právo na podanie námietky proti tejto činnosti formou predloženia požiadavky dotknutej osoby na adresu www.abb.com/privacy.
  Zhromažďujeme od Vás len tieto osobné údaje, ktoré potrebujeme pre účely popísané vyššie. Pre účely štatistiky, zlepšovania našich služieb a testovania IT systémov využívame anonymné údaje v rozsahu, pokiaľ je to možné. To znamená, že tieto údaje vás nebudú (ne)priamo identifikovať alebo vás rozpoznajú ako jednotlivca.

  5. Čo sa stane, ak nám neposkytnete informácie, o ktoré sme Vás požiadali, alebo ak nás požiadate o ukončenie spracúvania Vašich informácií

  Pokiaľ ide o spracovanie údajov súvisiacich s obchodným vzťahom s Vami, spoločnosť ABB nebude schopná primerane nadviazať, viesť alebo ukončiť obchodný vzťah s Vami alebo s Vašou spoločnosťou a všeobecne vykonávať vyššie uvedené účely bez určitých osobných údajov. Aj keď Vás nemôžeme zaväzovať k zdieľaniu svojich osobných údajov, upozorňujeme, že to môže mať následky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na obchodný vzťah, napríklad nemožnosť prijať požadované predzmluvné opatrenia na uzavretie zmluvy s Vami alebo nadviazať a pokračovať v obchodnom vzťahu tak, ako ste to požadovali.

  6. Právny podklad, na základe ktorého používame Vaše osobné údaje

  Vaše osobné údaje používame na účely opísané v týchto zásadách na základe jedného z nasledujúcich právnych podkladov podľa potreby:

  • Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na účely splnenia zákonných povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých s Vami alebo s Vašou spoločnosťou, alebo ako súčasť predzmluvných opatrení, o ktorých učinenie sme boli požiadaní
  • Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na základe zákonných požiadaviek, napríklad na základe daňových povinností alebo výkazových povinností, povinností spolupráce s úradmi alebo na základe zákonných lehôt na uchovanie údajov
  • Požiadame Vás o súhlas s činnosťami popísanými v tomto oznámení, kde to vyžaduje zákon, napríklad pri spracovaní údajov na marketingové účely vrátane zdieľania marketingovej komunikácie ušitej na vašu mieru, zasielanie personalizovaných správ a zabezpečenie presnosti vašich kontaktných informácií, kde nemáme existujúci obchodný vzťah s vami alebo vašou spoločnosťou; alebo
  • Budeme vychádzať z našich oprávnených záujmov pri spracúvaní osobných údajov v rámci obchodného vzťahu s Vami alebo s Vašou spoločnosťou, pokiaľ to nie je v rozpore s vašimi osobnými záujmami. To môže zahŕňať:
  • Zber osobných dát a využívanie na tieto účely je podporou nášho podnikania.
  • vedenie, riadenie, rozvoj a podpora nášho podnikania v najširšom možnom zmysle, vrátane dodávok produktov a služieb, plnenia zmlúv a riadenia objednávok so zákazníkmi, spracovania a plnenia nákupov, riadenia kvality procesov a zdokonaľovania produktov alebo služieb, analytiky a monitoring trhu, zníženie rizika zlyhania v našich predajných procesoch, vymáhanie právnych nárokov vrátane vymáhania pohľadávok prostredníctvom mimosúdnych konaní a reorganizácia, akvizícia a predaj činností, obchodných jednotiek a spoločností;
  • priamo na marketingové účely pre existujúcich zákazníkov vrátane zdieľania marketingovej komunikácie šitej na mieru zákazníka, zasielanie personalizovaných správ a zabezpečenie presnosti kontaktných informácií;
  • monitorovanie, skúmanie a zabezpečovanie súladu s právnymi, regulačnými, štandardnými a internými požiadavkami a zásadami ABB;
  • predchádzanie podvodom a trestnej činnosti vrátane vyšetrovania tejto činnosti, zneužitia majetku, výrobkov a služieb ABB a primeraného zabezpečenia sietí a informácií; a
  • prenos osobných údajov v rámci skupiny ABB group pre interné administratívne účely, pokiaľ je to potrebné, napríklad pri centralizovaných službách.

   Kópiu nášho zhodnotenia, prečo smieme spracovávať Vaše osobné údaje na tieto účely, môžete dostať, ak podáte žiadosť cez abb.com/privacy.

  • V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákonných povinností a zákonných požiadaviek, napríklad na základe daňových povinností alebo povinnosti spolupráce s regulačnými úradmi, na účely dokazovania, stíhania alebo vymáhania občianskoprávnych nárokov sa môžu vyžadovať zákonné lehoty uchovávania údajov alebo zverejnenie osobných údajov v rámci úradných alebo súdnych opatrení.

  S ohľadom na osobné údaje týkajúce sa odsúdenia za trestné činy a priestupky spracúvame tieto údaje iba v prípade, ak je takéto spracovanie povolené príslušným (lokálnym) zákonom.

  7. Strany, s ktorými zdieľame Vaše osobné údaje (v rámci alebo mimo EÚ a EHP alebo mimo krajiny, kde sídli ABB, ktorá pracuje s Vašimi údajmi)

  Vaše osobné údaje zdieľame iba s ďalšími pridruženými subjektmi ABB alebo s tretími osobami v rozsahu potrebnom na účely opísanými v tabuľke nižšie. Ak zdieľame vaše osobné údaje s pridruženou spoločnosťou alebo treťou stranou tak v rámci Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) alebo mimo krajiny, v ktorej spoločnosť ABB údaje spracuváva, vždy poskytujeme primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov. Príklady týchto opatrení sú rozhodnutiami Európskej komisie (viac tu), štandardných zmluvnych doložiek (viac tu), certifikácie ochrany súkromia (viac tu) a záväznými firemnými nariadeniami, ktoré prijali niektorí z našich dodávateľov (viac tu). Na ochranu Vašich osobných údajov sme prijali ďalšie opatrenia na prenos údajov z krajín mimo EÚ, EHP a mimo krajiny, v ktorej sa nachádza spoločnosť ABB, ktorá spravuje Vaše údaje. Ak by ste chceli získať prehľad o zavedených opatreniach, odošlite žiadosť na www.abb.com/privacy.

  Meno/názov príjemcu, alebo – v prípade krajín mimo EÚ – kategória príjemcu

  Región príjemcu

  Účel

  Pobočky a dcérske spoločnosti ABB

  Pozri zoznam dcérskych spoločností ABB

  Účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov

  Obchodní partneri ABB, distribútori a sprostredkovatelia

  EÚ/EHP a mimo tohto priestoru (global)

  Účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov

  Poskytovatelia služieb, ako sú IT služby, marketingové agentúry, nezávislí sprostredkovatelia, spracovatelia platieb, ratingové a hodnotiace služby, profesionálne a poradenské služby vrátane účtovníkov, audítori, právnici, poisťovatelia, bankári, náboroví pracovníci, cestovné kancelárie a ďalší poradcovia alebo poskytovatelia služieb pracujúci v mene ABB

  EÚ/EHP a mimo tohto priestoru (global)

  Účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov

  Správcovia konkurznej podstaty alebo veritelia

  EÚ/EHP a mimo tohto priestoru (global)

  Pre správu konkurzov

  Potenciálni alebo skutoční nadobúdatelia podnikov alebo majetku spoločnosti ABB

  EÚ a mimo EÚ

  Na zhodnotenie dotknutého podniku alebo majetku alebo na účely opísané vtýchto zásadách ochrany osobných údajov

  Príjemcovia podľa požiadaviek platného práva alebo právneho procesu, na vymáhanie práva alebo pre štátne úrady atď.

  EÚ a mimo EÚ

  Ak si to vyžadujú platné zákony alebo oprávnený záujem štátnych úradov alebo platný zákon

  Kópiu s údajmi o zabezpečeniach, ktoré používame na ochranu Vašich osobných údajov, môžete dostať po podaní žiadosti na adrese www.abb.com/privacy.

  8. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

  Na základe záväznej legislatívy môže ABB musí uchovávať určité osobné údaje po minimálnu dobu. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu nutnú na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo kým nám neoznámite, že si už neželáte dostávať marketingové materiály spoločnosti ABB.

  Vo všeobecnosti sa osobné údaje o zákazníkoch uchovávajú počas trvania zmluvného vzťahu a minimálne počas obdobia (zvyčajne medzi 5-10 rokmi po ukončení zmluvy) alebo dlhšie obdobie, ak to vyžadujú miestne zákony a regulačné požiadavky. Profil vytvorený na základe automatizovaných metód opísaných v tomto oznámení sa uchováva do 24 mesiacov.

  Uplatniteľné zákony o ochrane údajov zároveň vyžadujú, aby sme osobné údaje neuchovávali v identifikovateľnej forme dlhšie, ako je potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Nastavením IT aplikácií a na základe IT politiky ABB zabezpečujeme, že uchovávanie Vašich osobných údajov sa odstráni, keď ich už nepotrebujeme.

  9. Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

  V závislosti od právneho systému, v ktorom sa nachádzate a v ktorom dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete mať nasledujúce práva:

  Práva o ochrane osobných údajov

  Čo to znamená

  Právo prístupu k Vašim údajom

  Máte právo požiadať spoločnosť ABB o prehľad alebo získanie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme.

  Právo na úpravu údajov

  Môžete požiadať o okamžitú úpravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás máme.

  Právo vymazania údajov

  Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, ak už nie sú potrebné, ak nám to podľa príslušných právnych predpisov ukladá povinnosť vymazať údaje alebo ich spracovanie je nezákonné.

  Právo na obmedzenie spracovania údajov

  Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.

  Právo na prenositeľnosť údajov

  Máte právo na prijatie svojich osobných údajov v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte pre svoje vlastné účely, alebo nás požiadať, aby sme tieto údaje oznámili tretej strane.

  Právo na podanie námietky proti spracovaniu údajov

  Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu Vašich osobných údajov, ak sa opierame o naše legitímne záujmy ako základ pre naše spracovanie, kde Vaše práva na ochranu údajov prevažujú nad odôvodnením legitímnych záujmov.

  Právo na odvolanie súhlasu

  Ak spoločnosť ABB požiadala o Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením.

  Upozorňujeme, že vyššie uvedené práva nie sú absolútne a že niekedy nie je možné Vašej žiadosti úplne vyhovieť. Napríklad niekedy nemôžeme vymazať alebo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov, pretože môžeme mať zákonné alebo zmluvné povinnosti uchovávať takéto osobné údaje.

  O uplatnenie svojich práv na ochranu osobných údajov môžete požiadať na adrese www.abb.com/privacy.

  Kontaktné a ďalšie informácie

  Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, využiť akékoľvek z Vašich ďalších práv uvedených vyššie alebo ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spôsobu, akým spoločnosť ABB spracúva Vaše osobné údaje, kontaktujte nášho správcu pre ochranu osobných údajov na adrese privacy@abb.com alebo podajte svoju sťažnosť na www.abb.com/privacy.

  Ak nebudete spokojní s našou odpoveďou alebo sa budete domnievať, že spracovávame Vaše osobné údaje v rozpore so zákonmi, môžete sa tiež obrátiť na orgán na ochranu osobných údajov v krajine svojho trvalého bydliska alebo v krajine, kde pracujete alebo v krajine, kde podľa Vašej mienky mohlo dôjsť k porušeniu zákonov na ochranu osobných údajov.

Oznámenie o ochrane osobných údajov