Choose your region and language

Go

Menu

Privacy Notice

Video surveillance – Privacy Notice
Information gällande kameraövervakning

För att läsa detta dokument på svenska, vänligen scrolla ner

Video surveillance – Privacy Notice

1.    Purpose of processing

Hitachi Energy Sweden AB (“Hitachi Energy”) collects data through video surveillance systems for various reasons:

 • To control access to the building and to ensure the security of the building, the safety of Hitachi Energy staff and visitors, as well as property and information located or stored on the premises.
 • To prevent, deter, and if necessary, investigate unauthorized physical access, including unauthorized access to secure premises and protected rooms, IT infrastructure, or operational information.
 • To prevent, detect and investigate vandalism, theft of information, equipment or assets owned by Hitachi Energy, visitors or staff, or threats to the safety of personnel working at the office (e.g. fire, physical assault).
 • To support the maintenance of health and safety standards in the workplace.
 • To collect evidence for civil/insurance claims and to support law enforcement agencies in deterring and detecting crime. The video surveillance system is not used for any other purpose, such as to monitor the work of employees or their attendance.
 • To collect evidence for civil/insurance claims and to support law enforcement agencies in deterring and detecting crime. The video surveillance system is not used for any other purpose, such as to monitor the work of employees or their attendance.

The cameras are aimed to give a general overview of what's happening in certain places, but the purpose is not to recognize people unless a physical security incident is involved. Cameras are placed so that they do not overlook public areas outside Hitachi Energy area.

The system is not used as an investigative tool or to obtain evidence in internal investigations or disciplinary procedures. However, situations can arise where Hitachi Energy needs to use video recordings to investigate an allegation of gross misconduct or other disciplinary matters. In exceptional circumstances, the data may be transferred to internal (e.g. Office of Special Investigations or Global Data Protection Officer) and external (e.g. police forces, the Data Protection Authority) compliance, security, or investigatory bodies in the framework of data protection compliance, a formal disciplinary or criminal investigation.

 

2.    Legal grounds

Hitachi Energy is carrying out video surveillance in pursuit of its legitimate interest in protecting its property, goods and information and maintaining the safety of persons using its premises. Therefore, the processing is lawful under Article 6.1.f of the General Data Protection Regulation.

 

3.    The following information may be collected from you by Hitachi Energy

Hitachi Energy only collects images caught on camera, no sound or voice is recorded.

 

4.    Who is responsible for processing your personal data?

The controller is responsible for the processing of your personal data. The controller is Hitachi Energy Sweden AB.

Contact details of the controller:

Phone number: +46107383800

Email: [email protected]

 

5.    Recipients of the personal data

Who has access to video recordings?

The video recordings can be accessed only by the dedicated security staff of Hitachi Energy and by Addici Security.

Access to the hard-disk video recorder is highly limited, using technical and organizational measures. The data cannot be accessed without the authorization of Hitachi Energy Security Manager.

 

6.    Data Transfers

Hitachi Energy does not sell or otherwise disclose your personal data collected for this purpose to third parties. Only government officials (police, fire department, judicial department, the data protection authority, etc.) can - only when required by law - request and receive access to the video footage.

Video footage will be processed (stored, viewed etc.) in the following country / countries: Sweden

 

7.    Retention

We retain the personal data processed no longer than necessary for the purpose for which it was collected (including as required by applicable law or regulation).

The recorded data is in principle erased automatically after a period of maximum 30 days when it’s automatically overwritten by new video footage.

 

8.    Individuals rights and how to exercise them

As a data subject, you have certain rights over your personal data and the controller is responsible for fulfilling these rights.

If you entered the field of one or more cameras, you have the right to view images directly concerning you, and to correct such data. However, this right is limited by the protection of the data of other individuals who also appear in these images.

Corrections can only be made by erasing the images in question. Erasure will not be possible in case of an official investigation. Requests to view, correct or erase images (or to invoke any of your other rights under data protection legislation) can be submitted by completing the relevant form at: https://www.hitachienergy.com/privacy or by sending an email to [email protected]. Please provide sufficient information so that we will be able to identify the images concerning you, i.e. by providing a date and a reasonable timeframe when you entered the monitored area.

 

9. Security of personal data

Hitachi Energy is committed to protecting the security of your personal data. Therefore, we use technical and organizational measures to help us protect your personal data from unauthorized access, use or disclosure. We keep your data on video and computer systems that are limited in access and are in controlled facilities.

 

10.    Complaints

Should you wish to raise a complaint about our use of personal data, please send an email with the details of your complaint to our Global Data Protection Officer:

[email protected]

You also have the right to lodge a complaint with the Swedish Data Protection Authority:

Integritetsskyddsmyndigheten IMY

[email protected]

08-657 61 00

Information gällande kameraövervakning

1. Syftet med behandlingen

Hitachi Energy Sweden AB ("Hitachi Energy") samlar in uppgifter via videoövervakningssystem av följande skäl:

 • För att kontrollera åtkomst till byggnaden och för att säkerställa byggnadens säkerhet, säkerheten för Hitachi Energys personal och besökare, samt egendom och information som finns eller lagras i lokalerna.
 • För att förhindra, avvärja och vid behov utreda obehörig fysisk åtkomst, inklusive obehörig åtkomst till säkra lokaler och skyddade rum, IT-infrastruktur eller operativ information.
 • För att förhindra, upptäcka och utreda vandalism, stöld av information, utrustning eller tillgångar som ägs av Hitachi Energy, besökare och personal, eller hot mot säkerheten för personal som arbetar på kontoret (t.ex. brand, fysiskt överfall).
 • Att stödja upprätthållandet av hälso- och säkerhetsstandarder på arbetsplatsen.
 • För att samla in bevis för civilrättsliga krav/försäkringsanspråk och för att hjälpa brottsbekämpande myndigheter att avskräcka från och upptäcka brott. Videoövervakningssystemet används inte för något annat ändamål, t.ex. för att övervaka anställdas arbete eller deras närvaro.

Kamerorna är avsedda att ge en allmän överblick över vad som händer på vissa platser, syftet är inte att känna igen personer om det inte rör sig om en fysisk säkerhetsincident. Kamerorna är placerade så att de inte har utsikt över allmänna områden utanför Hitachi Energys område.

Systemet används inte som ett utredningsverktyg eller för att få fram bevis i interna utredningar eller disciplinära förfaranden. Det kan dock uppstå situationer där Hitachi Energy behöver använda videoinspelningar för att utreda en anklagelse om grov misskötsamhet eller andra disciplinära frågor. I undantagsfall kan uppgifterna överföras till interna (t.ex. Office of Special Investigations eller Global Data Protection Officer) och externa (t.ex. polis, dataskyddsmyndigheten) efterlevnads-, säkerhets- eller utredningsorgan inom ramen för efterlevnad av dataskydd, en formell disciplinär- eller brottsutredning.

 

2. Rättslig grund

Hitachi Energy utför videoövervakning för att tillgodose sitt berättigade intresse av att skydda sin egendom, sina varor och sin information och upprätthålla säkerheten för personer som använder dess lokaler. Behandlingen är därför laglig enligt artikel 6.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen.

 

3. Hitachi Energy kan komma att samla in följande information

Hitachi Energy samlar endast in bilder som fångats på kamera, inget ljud eller röst spelas in.

 

4. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige är Hitachi Energy Sweden AB.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige:

Telefonnummer: +46107383800

E-post: privacy@hitachienergy.com

 

5. Mottagare av personuppgifterna

Vem har tillgång till videoinspelningar?

Videoinspelningarna kan endast nås av den dedikerade säkerhetspersonalen på Hitachi Energy och av Addici Security.

Åtkomst till inspelat material är ytterst begränsad med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder. Det går inte att få tillgång till uppgifterna utan tillstånd från Hitachi Energys säkerhetschef.

 

6. Överföring av data

Hitachi Energy lämnar inte ut dina personuppgifter som samlats in för detta ändamål till tredje part. Endast myndighetspersoner (polis, brandkår, rättsväsende, dataskyddsmyndighet etc.) kan - endast när det krävs enligt lag - begära och få tillgång till videomaterialet.

Videomaterialet kommer att behandlas (lagras, visas etc.) i följande land/länder: Sverige

 

7. Lagring

Vi lagrar de personuppgifter som behandlas inte längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in (inklusive vad som krävs enligt tillämplig lag eller förordning).

De inspelade uppgifterna raderas efter en period på högst 30 dagar när de automatiskt skrivs över av nytt videomaterial.

 

8. Individuella rättigheter och hur man utövar dem

Som registrerad har du vissa rättigheter till dina personuppgifter och den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att uppfylla dessa rättigheter.

Om du befinner dig inom räckhåll för en eller flera kameror har du rätt att se bilder som direkt rör dig och att korrigera sådana uppgifter. Denna rättighet begränsas dock av skyddet för uppgifter om andra personer som också förekommer i dessa bilder.

Rättelser kan endast göras genom att bilderna i fråga raderas. Radering kommer inte att vara möjlig i händelse av en officiell utredning. Begäran om att se, korrigera eller radera bilder (eller att åberopa någon av dina andra rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen) kan lämnas in genom att fylla i det relevanta formuläret på: https://www.hitachienergy.com/privacy eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@hitachienergy.com. Vänligen ange tillräckligt med information för att vi ska kunna identifiera de bilder som rör dig, dvs. ange ett datum och en rimlig tidsram för när du gick in i det övervakade området.

 

9. Säkerhet för personuppgifter

Hitachi Energy har åtagit sig att skydda säkerheten för dina personuppgifter. Därför har vi tekniska och organisatoriska åtgärder som hjälper oss att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Vi förvarar dina uppgifter på video- och datorsystem som har begränsad åtkomst och som finns i kontrollerade anläggningar.

 

10. Klagomål

Om du vill framföra ett klagomål på Hitachi Energys användning av personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande med information om ditt klagomål till vårt globala dataskyddsombud:

 privacy@hitachienergy.com

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den svenska Datainspektionen:

Integritetsskyddsmyndigheten IMY

imy@imy.se

08-657 61 00

Updates to this Privacy Notice

We will update this Privacy Notice from time to time in response to legal, technical and/or business developments. We will obtain your consent to any material Privacy Notice changes if and where this is required by applicable data protection laws.

You can see when this Privacy Notice was last updated by checking the “last updated” date displayed at the end of this Privacy Notice.

Last update: January 9, 2024