Choose your region and language

Go

Menu

Privacy Notice

Uw privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons

Deze Privacy Notice legt uit hoe Hitachi Energy Ltd en de groep van bedrijven die behoren tot Hitachi Energy Ltd (aangeduid als "Hitachi Energy", "wij", "ons", of "onze") uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

Hitachi Energy Ltd is een vennootschap naar Zwitsers recht, met hoofdkantoor aan de Brown-Boveri-Strasse 5, 8050 Zürich, Zwitserland, ingeschreven in het handelsregister van het kanton Zürich onder registratienummer CHE-339.599.331.

Daarnaast bestaat de groep van ondernemingen die tot Hitachi Energy Ltd behoren uit talrijke rechtspersonen met vestigingen over de hele wereld.

Als u vragen, zorgen, opmerkingen of klachten hebt over onze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming en het team van de functionaris voor gegevensbescherming via [email protected]. Als u gebruik wilt maken van een van uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, vul dan hier het relevante formulier in

Uw rechten

In bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en/of de consumentenwetgeving met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het is ons beleid om uw rechten te respecteren en wij zullen onmiddellijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving handelen. Wij wijzen u erop dat sommige van deze rechten beperkt kunnen zijn wanneer wij een hoger belang of een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te blijven verwerken of wanneer dergelijke gegevens nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. De details van uw rechten worden hieronder uiteengezet:

Indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens, deze wenst te corrigeren, over te dragen, bij te werken of om verwijdering ervan wenst te verzoeken, kunt u dit te allen tijde doen door het desbetreffende formulier hier in te vullen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om portabiliteit van uw persoonsgegevens verzoeken. U kunt deze rechten uitoefenen door het relevante formulier hier in te dienen

U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor marketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de "unsubscribe" of "opt-out" link in de marketing e-mails die wij u sturen. Wij zullen uw naam en e-mailadres in onze CRM-databases bewaren om toekomstige communicatie te voorkomen. Als u er de voorkeur aan geeft dat uw gegevens uit onze CRM-databases worden verwijderd, vul dan hier het relevante formulier in [link toevoegen]. Als u besluit dat u geen marketing content van ons wilt ontvangen, houd er dan rekening mee dat wij u nog steeds e-mails kunnen sturen met betrekking tot feitelijke, transactionele en/of dienstverlenende informatie in verband met de producten en diensten die wij aan u leveren of de organisatie via welke u bij ons bekend bent.

Als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, dan kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij hebben uitgevoerd voordat u uw toestemming introk, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. (Contactgegevens van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn hier beschikbaar. De contactgegevens van de Zwitserse gegevensbeschermingsautoriteit vindt u hier).

Voor consumenten die woonachtig zijn in de staat Californië: u hebt het recht om af te zien van de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie tegen een geldelijke of andere waardevolle vergoeding.

Rechten van de betrokkene

Maak gebruik van uw rechten door het betreffende formulier in te vullen

Direct Marketing

Pas uw instellingen aan of schrijf u uit voor marketingcommunicatie

Website cookies

Wijzig uw cookie-voorkeuren op elk moment

Welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom en de rechtsgrondslag waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken

Hitachi Energy verzamelt en verwerkt verschillende soorten persoonlijke gegevens over werknemers, zoals:

●        Persoonlijke gegevens en identificatiegegevens zoals naam, persoonlijk en zakelijk adres, persoonlijk en zakelijk telefoonnummer, persoonlijk en zakelijk e-mailadres of andere contactgegevens, geboortedatum en geboorteland.

●        Persoonsgegevens in verband met gezins- en sociale omstandigheden, zoals geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en gezinssituatie (met inbegrip van de naam en contactgegevens van de naaste verwanten).

●        Werkgerelateerde persoonsgegevens zoals werknemersnummer, handtekening, arbeidsstatus, socialezekerheids- en belastingnummers, verzekeringsnummer, land van verblijf, nationaliteit, foto, contactpersonen in noodgevallen en paspoortinformatie, werk- en verblijfsvergunning, immigratiestatus en reisvisuminformatie.

●        Kwalificaties, zoals kwalificaties en certificeringen, inclusief huidige en vorige functies, onderwijs- en opleidingscursussen, cv, verslagen van onderwijs- en werkprestaties, in sommige gevallen: contactgegevens van referenten en resultaten van capaciteitsbeoordelingen en beoordelingen/feedback van sollicitatiegesprekken.

●        Jobinformatie en werkcijfers, zoals functie, titel, arbeidsovereenkomst, payroll ID, lijnmanager, functiegroep, prestatiegeschiedenis, arbeidsstatus, informatie over verlof, werktijdregistratie, opleidingsgegevens, prestatiedoelen en ontwikkelingsdoelen. In sommige gevallen kunnen we ook resultaten registreren van capaciteitsbeoordelingen, veiligheidsrapporten en incidenten, professionele feedback.

●        Vergoeding, toelagen, voordelen en onkostengerelateerde informatie zoals salarisgegevens, salarisgegevens, pensioenplannummer en -bijdragen, niet-salarisgerelateerde voordelen, bonussen, vergoedingen, aandelenopties, personen ten laste, begunstigden of ziektekostenpremiebenoeming, bankafschriften, onkostendeclaraties en betalingsbewijzen, bankrekeninggegevens, creditcardgegevens, telefoonkosten en verzekeringsgegevens.

●        Elektronische identificatiegegevens en -informatie (wanneer de werknemer toegang heeft tot of wordt beïnvloed door dergelijke systemen of toepassingen), zoals toegangslogboeken, IT- en internetgebruik, apparaatidentificatoren (ID van mobiel apparaat, PC-ID, enz.), registratie- en inloggegevens, IP-adres, tracking- en analysegegevens, opnamen (bv. voicemail-/gespreksopnamen), berichten op bedrijfsplatforms (bv. Yammer), gegevens over wachtwoordherstel, informatie verkregen via IT-beveiligingstools.

●        Financiële en andere gegevens, zoals rekeninginformatie, kredietcontroles, betalingsgegevens en -transacties, onderzoeksinformatie en tuchtrechtelijk verleden.

●        Andere persoonsgegevens (die speciale informatiecategorieën kunnen omvatten zoals hieronder vermeld) namelijk wanneer u of anderen (zoals uw collega's) deze gegevens kunnen registreren op of in onze systemen, programma's en toepassing, zoals zakelijke documenten met persoonlijke informatie (bijv. vragen, klachten, bestellingen en aanverwante verslagen; e-mails; rapporten; contracten; presentaties, notulen; werkproducten), foto's, afbeeldingen en/of video's.

 

De hieronder vermelde soorten persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt, als dat al gebeurt, in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving in het land waar u verblijft.

●        Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals:

o   lidmaatschap van religieuze congregaties (bv. indien vereist voor belastingdoeleinden)

o   gezondheids- en medische gegevens, met inbegrip van de invaliditeitsstatus, speciale werkomstandigheden (zoals het gebruik van een sta-bureau) en medische hulpmiddelen die ter plaatse nodig zijn, informatie over werkgerelateerde letsels en ziekten, gegevens voor noodhulp bij reizen (bloedgroep, medische voorgeschiedenis, allergieën)

o   ras of etnische afkomst (bv. wanneer dit wordt gebruikt voor diversiteitsdoeleinden)

o   in sommige gevallen: vakbondslidmaatschap, politieke opvattingen en seksleven of seksuele geaardheid (bv. wanneer dit wordt gebruikt voor onderzoek naar ongelijke behandeling).

●        Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, zoals informatie over criminele antecedenten en informatie over sanctielijsten, voor zover dit nodig is in het kader van het antecedentenonderzoek en de verplichtingen inzake Know Your Customer ("KYC") en Anti Money Laundering ("AML").

●        Voor zover dit nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen, gegevens die zijn verkregen uit publiek toegankelijke bronnen of die rechtmatig worden doorgegeven door andere derden (bijv. een kredietbureau), zoals gegevens in openbare professionele sociale media (bijv. LinkedIn), gegevens van achtergrondcontroles.

 

Wij verwerken persoonsgegevens van onze werknemers voor de volgende doeleinden:

●        personeelsbeheer, met inbegrip van organisatie en personeelsadministratie, arbeidstijdenbeheer, verbetering en handhaving van een doeltreffende personeelsadministratie, analyse van het interne personeelsbestand, rapportage en planning

●        beheer van de overplaatsing van personeel van verschillende filialen en planning van de opvolging

●        loonlijst-, vergoedings- en uitkeringsbeheer met inbegrip van het verstrekken van personeelsvoordelen en het handhaven van salaris, vergoedingen met inbegrip van intellectuele eigendom, toelagen, voordelen, verzekeringen, pensioenen en prestatiebeoordelingen

●        talent management en acquisitie inclusief werving, beoordeling van geschiktheid en werkvermogen, antecedentenonderzoek en verificatie van kwalificaties, verkrijgen en verstrekken van referenties

●        beheer van leren en ontwikkeling, met inbegrip van certificeringen, opleiding van personeel en het uitvoeren van beoordelingen en onderzoeken naar de tevredenheid van werknemers

●        processen in verband met indiensttreding en vertrek, met inbegrip van interne verhuizingen en beëindiging van dienstverbanden

●        beheer van ziekte en andere vormen van verlof en vakanties

●        interne gezondheids- en veiligheidsprogramma's met inbegrip van gezondheids- en veiligheids- en ongevallenregistratie of -rapportage en beheer van proceskwaliteit

●        beheer van reizen en uitgaven en organisatie van zakenreizen, met inbegrip van toezicht op reizigers om ondersteuning te bieden bij veiligheids- of medische noodgevallen; verstrekking van opleiding inzake reisbeveiliging, gezondheid en veiligheid en, op vrijwillige basis, bijstand bij het verlenen van veiligheidsondersteuning in noodgevallen;

●        het nakomen van de verplichtingen en het uitoefenen van specifieke rechten op het gebied van arbeidswetgeving en sociale zekerheid of een collectieve overeenkomst;

●        interne en externe communicatie van de organisatie van Hitachi Energy en vertegenwoordiging van Hitachi Energy, met inbegrip van het handelsregister en het verlenen van volmachten;

●        het organiseren van evenementen van Hitachi Energy en documentatie van dergelijke evenementen, met inbegrip van het beheer en de organisatie van interne niet-marketinggerelateerde campagnes, evenementen en bijeenkomsten;

●        beheer van Hitachi Energy activa, waaronder foto's en video's van werknemers of andere personen die beschikbaar zijn om te downloaden op ons intranet, website, enz;

●        financiële en gedeelde boekhouddiensten die diensten leveren op het gebied van record to report, order to cash en purchase to pay

●        reorganisatie, overname en verkoop van activiteiten, bedrijfseenheden en bedrijven

●        bedrijfsrapportage, -statistieken en -analyses

●        het monitoren en controleren van de naleving van de activiteiten van werknemers op de werkplek met de bedrijfsvoorschriften en het bedrijfsbeleid van Hitachi Energy, contractuele verplichtingen en wettelijke vereisten, inclusief disciplinaire maatregelen

●        het uitvoeren van audits, beoordelingen en regelgevende controles om te voldoen aan verplichtingen tegenover regelgevende instanties;

●        bestuur, risico's en naleving, inclusief naleving van wetten, wetshandhaving, vereisten van rechtbanken en regelgevende instanties (zoals voor het proces om de identiteit van klanten te verifiëren, bekend als Know Your Customer ("KYC")/ Anti Money Laundering ("AML") monitoringdoeleinden), naleving van douane- en wereldhandelsregels, belangenconflicten en veiligheidsverplichtingen) en preventie, opsporing, onderzoek en herstel van misdaad en fraude of verboden activiteiten of om wettelijke rechten anderszins te beschermen en om wettelijke claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

●        het beheren van de klantenrelatie, het verwerken van klantenorders en het verlenen van klantenondersteuning, het verwerken, evalueren en beantwoorden van verzoeken en vragen

●        het beheer van de leveranciers, contractanten, adviseurs en andere professionele deskundigen, met inbegrip van de interactie met contactpersonen, de verwerking en afhandeling van aankopen en facturen, en het beheer van de levenscyclus van contracten;

●        het gebruik van werkprestaties en producten en voor referenties op documenten, zoals tekeningen, inkooporders, verkooporders, facturen, rapporten;

●        toegangscontrolesysteem dat voorziet in elektronisch gecontroleerde toegang en/of uitgang voor geautoriseerde personen tot locaties met toegangsbeperkingen en een register van personeel dat ter plaatse is in geval van nood

●        inbraakdetectie, met inbegrip van bewaking door derden van dwang-, omtrek- en interne veiligheidspunten, en aanvullende toezichtmonitors voor onderhoud van de locatie/geautomatiseerde systemen

●        handhaving en bescherming van de veiligheid van producten, faciliteiten, diensten, systemen, netwerken, computers en informatie, voorkoming en opsporing van veiligheidsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteiten, en waarborging van de bedrijfscontinuïteit; en

●        het beheer van IT-middelen, met inbegrip van infrastructuurbeheer, met inbegrip van gegevensbackup, ondersteuning van informatiesystemen en dienstverlening voor toepassingsbeheer, eindgebruikersondersteuning, testen, onderhoud, beveiliging (reactie op incidenten, risico's, kwetsbaarheden, inbreuken), stamgegevens en werkplek, met inbegrip van het beheer van gebruikersaccounts, toewijzing van softwarelicenties, beveiligings- en prestatietests en bedrijfscontinuïteit.

 

Bepaalde persoonsgegevens die van u worden verzameld, hebben betrekking op uw naaste verwanten en contactpersonen in noodgevallen. In deze gevallen wordt u verzocht deze personen op de hoogte te brengen van deze Verklaring.

Indien u op een locatie van een derde partij werkt (bijvoorbeeld op een locatie of faciliteit van een klant), kan het zijn dat deze derde partij uw persoonsgegevens voor hun doeleinden moet verwerken, optredend als een voor de verwerking verantwoordelijke. In deze gevallen zult u een afzonderlijke privacyverklaring ontvangen van de desbetreffende verantwoordelijke voor de verwerking of kunt u deze opvragen.

 

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van werknemer:

●        Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de nakoming van verplichtingen in uw arbeidsovereenkomst met ons en soortgelijke collectieve arbeidsovereenkomsten, of als onderdeel van precontractuele maatregelen om arbeidsovereenkomsten en aanverwante overeenkomsten tot stand te brengen;

o   In sommige gevallen baseren wij ons op onze legitieme belangen om uw persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit niet zwaarder weegt dan uw eigen privacybelangen. Dergelijke belangen kunnen omvatten:

o   controle (bijvoorbeeld via IT-systemen), onderzoek en het waarborgen van de naleving van wettelijke, regelgevende, standaard en interne eisen en beleid van Hitachi Energy;

●        preventie van fraude en criminele activiteiten, inclusief onderzoek naar dergelijke activiteiten, misbruik van activa, producten en diensten van Hitachi Energy, en zoals strikt noodzakelijk en proportioneel voor het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging; en

●        het doorsturen van persoonlijke gegevens binnen de Hitachi Energy groep voor interne administratieve doeleinden indien nodig, bijvoorbeeld om gecentraliseerde diensten te verlenen.

●        In sommige gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van wettelijke vereisten, bijvoorbeeld op basis van arbeids- en socialezekerheidswetgeving, uitkeringen, belasting- of rapportageverplichtingen, samenwerkingsverplichtingen met autoriteiten of wettelijke bewaartermijnen om onze contractuele verantwoordelijkheden als werkgever uit te voeren;

●        In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij uw toestemming vragen op het moment dat wij de persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld voor foto's, communicatiemateriaal en evenementen. Indien wij u om toestemming vragen om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken, staat het u vrij om uw toestemming op elk moment in te trekken en zullen wij u vertellen hoe u dit kunt doen.

 

Met betrekking tot speciale categorieën van persoonsgegevens zullen wij dergelijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en:

●        met uw uitdrukkelijke toestemming voor specifieke activiteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

●        wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van rechten op grond van de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving of de wetgeving inzake sociale bescherming of zoals toegestaan bij collectieve arbeidsovereenkomst, of voor preventieve en arbeidsgeneeskunde of en evaluatie van de arbeidsgeschiktheid; of

●        wanneer dat noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening en de verdediging van een recht in rechte.

●        Met betrekking tot persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, zullen wij deze gegevens alleen verwerken wanneer een dergelijke verwerking is toegestaan door de toepasselijke (lokale) wetgeving.

Hitachi Energy verzamelt en verwerkt verschillende soorten persoonlijke gegevens over aannemers, zoals:

●        Identificatiegegevens en zakelijke contactgegevens die u ons meedeelt, zoals voornaam, achternaam, functie/functie/titel, werkgever, adres van de werkgever, nationaliteit, fiscaal nummer, informatie over werkvergunning/visum, zakelijk e-mailadres, zakelijk adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, faxnummer, privé telefoonnummer, privé-e-mailadres, geslacht, geboortedatum.

●        Aanvullende informatie die u ons verstrekt in het kader van uw werkopdracht, zoals gegevens met betrekking tot de uitvoering van uw werkopdracht, onze contractuele verplichtingen en precontractuele maatregelen, met inbegrip van correspondentiegegevens, offertes, inschrijvingen, cv, gegevens voor antecedentenonderzoek, voorwaarden, kwalificaties/certificaten, contract - en ordergegevens, facturen, betalingen, geschiedenis van zakenpartners, gegevens met betrekking tot vragen/klachten/bestellingen, registratie van werktijden, en opleidings- en scholingsgegevens, kentekenbewijs, verzekeringsgegevens.

●        Onkostengerelateerde informatie, zoals bankafschriften, betalingsgegevens, transacties, onkostendeclaraties en betalingsbewijzen, bankrekeninggegevens, creditcardgegevens.

●        Elektronische identificatiegegevens en informatie verzameld door de communicatiesystemen, IT-toepassingen en de browser van de website (wanneer de contractant toegang heeft tot of wordt beïnvloed door dergelijke systemen of toepassingen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving), zoals gebruik van informatietechnologie (systeemtoegang, IT- en internetgebruik), apparaatidentificatie (mobiele apparaat-ID, pc-ID), registratie- en inloggegevens, IP-adres, inloggegevens en logbestanden, Analytics-ID, digitale alias/handtekening, tijd en url, zoekopdrachten, websiteregistratie en cookiegegevensregistraties (bijv. voicemail/telefoonregistraties, Skype-opnames).

●        Andere persoonsgegevens namelijk wanneer u of anderen (zoals uw collega's) deze gegevens kunnen registreren op of in onze systemen, programma's en applicatie zoals zakelijke documenten die persoonsgegevens bevatten (bijv. vragen, klachten, bestellingen en bijbehorende registraties, e-mails, rapporten, contracten, presentaties, notulen, werkproducten),

●        foto's, afbeeldingen en/of video's.

 

De hieronder vermelde persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt, indien van toepassing, in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving in het land waar u woont en, indien van toepassing, afhankelijk van uw werkopdracht.

●        Bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals gegevens voor noodhulp bij reizen (bloedgroep, medische voorgeschiedenis, allergieën).

●        Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, zoals strafrechtelijke achtergrondinformatie ten behoeve van een strafrechtelijk antecedentenonderzoek.

●        Voor zover noodzakelijk om aan onze verplichtingen te voldoen, gegevens verkregen uit publiek toegankelijke bronnen of die rechtmatig worden doorgegeven door andere derde partijen (bijv. een kredietagentschap) zoals gegevens die aan Hitachi Energy zijn overgedragen door uw werkgever of het bedrijf via welke u bij Hitachi Energy bent aangesteld, gegevens uit het handelsregister, kredietwaardigheidsgegevens.

 

Wij verwerken persoonsgegevens van contractanten voor de volgende doeleinden:

●        human resources management zoals relevant voor uw werkopdracht en de diensten die u in het kader van de werkopdracht/verklaring van werkzaamheden rechtstreeks aan Hitachi Energy levert, met inbegrip van organisatie en persoonlijke administratie, werktijdenbeheer, verbetering en handhaving van een doeltreffende personeelsadministratie, interne personeelsanalyse, rapportage en planning;

●        beheer van leveranciers en dienstverleners in de hele aankoop-, logistiek- en toeleveringsketen, met inbegrip van contactinteractie, waaronder aanbesteding, indienstneming, verwerking van bestellingen, verwerking en uitvoering van aankopen, administratie en beheer van leveranciers, verkopers, aannemers, adviseurs en andere professionele deskundigen, met inbegrip van contactinteractie, verwerking en uitvoering van aankopen en facturen, en beheer van de levenscyclus van contracten;

●        beheer van de overplaatsing van personeel van verschillende filialen en planning van de opvolging

●        opleiding van aannemers

●        interne gezondheids- en veiligheidsprogramma's

●        beheer van reizen en uitgaven en organisatie van zakenreizen, met inbegrip van toezicht op reizigers om ondersteuning te bieden bij veiligheids- of medische noodgevallen, verstrekking van reisverzekering, gezondheids- en veiligheidstraining en op vrijwillige basis bijstand bij het bieden van veiligheidsondersteuning in noodgevallen, verzekeringsbeheer

●        financiële en gedeelde boekhouddiensten die diensten verlenen op het gebied van verslaglegging, bestelling tot betaling en aankoop tot betaling

●        gebruik maken van werkprestaties en producten en voor referenties op documenten, zoals tekeningen, aankooporders, verkooporders, facturen, verslagen

●        reorganisatie, acquisitie en verkoop van activiteiten, business units en bedrijven;

●        het monitoren en controleren van de naleving van de bedrijfsvoorschriften en het bedrijfsbeleid van Hitachi Energy, contractuele verplichtingen en wettelijke vereisten

●        het uitvoeren van audits, beoordelingen en regelgevende controles om te voldoen aan verplichtingen tegenover regelgevende instanties;

●        het onderhouden en beschermen van de veiligheid van producten, faciliteiten, diensten, systemen, netwerken, computers en informatie, het voorkomen en opsporen van bedreigingen voor de veiligheid, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteiten, en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit; en

●        het beheer van IT-middelen, met inbegrip van infrastructuurbeheer met inbegrip van gegevensback-up, ondersteuning van informatiesystemen en dienstverlening voor toepassingsbeheer, eindgebruikersondersteuning, testen, onderhoud, beveiliging (reactie op incidenten, risico's, kwetsbaarheden, inbreuken), stamgegevens en werkplek met inbegrip van beheer van gebruikersaccounts, toewijzing van softwarelicenties, beveiligings- en prestatietests en bedrijfscontinuïteit.

 

Wij verzamelen alleen die persoonsgegevens van u die wij nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. Voor statistische doeleinden, verbetering van onze dienstverlening en het testen van onze IT-systemen maken wij zoveel als redelijkerwijs mogelijk gebruik van geanonimiseerde gegevens. Dit betekent dat deze gegevens u niet meer (in)direct kunnen identificeren of u als individu kunnen aanwijzen.

De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van onze contractanten zijn

●        Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het nakomen van contractuele verplichtingen die voortvloeien uit uw werkopdracht, of in het kader van precontractuele maatregelen die wij nemen;

●        In sommige gevallen baseren wij ons op onze legitieme belangen om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit niet zwaarder weegt dan uw eigen privacybelangen. Dergelijke belangen omvatten:

o   het uitvoeren, beheren, ontwikkelen en voortzetten van onze activiteiten in de breedst mogelijke zin, waaronder het leveren van producten en diensten, het uitvoeren van overeenkomsten en orderbeheer met leveranciers, het verwerken en vervullen van aankopen, het beheren van de proceskwaliteit en het verbeteren van producten of diensten, analytics en marktintelligentie, het verminderen van verzuimrisico's in onze inkoopprocessen en het reorganiseren, overnemen en verkopen van activiteiten, bedrijfsonderdelen en bedrijven;

o   de naleving van wettelijke, regelgevende, standaard- en interne vereisten en beleidslijnen van Hitachi Energy te controleren, te onderzoeken en te waarborgen

o   het voorkomen van fraude en criminele activiteiten, met inbegrip van onderzoeken naar dergelijke activiteiten, misbruik van activa, producten en diensten van Hitachi Energy, en zoals strikt noodzakelijk en proportioneel voor het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging; en

o   het doorsturen van persoonlijke gegevens binnen de Hitachi Energy groep voor interne administratieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld nodig is om gecentraliseerde diensten te verlenen.

●        In sommige gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van wettelijke verplichtingen en wettelijke vereisten, bijvoorbeeld op basis van belasting- of rapportageverplichtingen, samenwerkingsverplichtingen met autoriteiten, wettelijke bewaartermijnen of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens in het kader van officiële of gerechtelijke maatregelen kan vereist zijn voor het verkrijgen van bewijs, vervolging of handhaving van civielrechtelijke vorderingen.

 

Met betrekking tot speciale categorieën van persoonsgegevens zullen wij dergelijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en:

●        Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor specifieke activiteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; of

●        Indien noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening en verdediging van juridische claims.

Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden door ons alleen verwerkt indien de toepasselijke (lokale) wetgeving een dergelijke verwerking toestaat.

Wij verzamelen informatie van en over kandidaten in verband met de arbeidsmogelijkheden bij Hitachi Energy. De informatie die wij verzamelen, de manier waarop deze wordt gebruikt en het tijdstip waarop deze wordt verzameld, varieert afhankelijk van het land waar u solliciteert. In het algemeen omvatten de gegevens die we verzamelen over onze sollicitanten contactgegevens, cv's, identificatiedocumenten, onderwijsgegevens, werkgeschiedenis, informatie over dienstverbanden en referenties.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw vaardigheden, ervaring en opleiding af te stemmen op functies die door Hitachi Energy worden aangeboden. Deze informatie wordt doorgegeven aan de relevante wervingsmanagers en personen die betrokken zijn bij het wervingsproces om te beslissen of ze u uitnodigen voor een gesprek. Hitachi Energy zal verdere informatie verzamelen als u wordt uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek (of een gelijkwaardige fase) en daarna. Dergelijke informatie omvat gespreksnotities, beoordelingsresultaten, feedback en aanbiedingsdetails.

In verband met onze wervingsactiviteiten, waaronder sollicitaties en onboarding, verzamelen wij ook gegevens van speciale categorieën van kandidaten wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Deze informatie is relevant voor hun toekomstige werkomgeving bij Hitachi Energy of de toekomstige verstrekking van arbeidsvoorwaarden, of met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon, waar het verzamelen van dergelijke informatie wettelijk is toegestaan. Bijvoorbeeld, waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen wij informatie verzamelen over de handicaps van een individu om de diversiteit van ons personeelsbestand te analyseren. Eenmaal in dienst, zal de door een persoon verstrekte informatie over een handicap ook worden gebruikt om een geschikte werkomgeving te bieden. We zullen ook de criminele achtergrond van bepaalde kandidaten moeten controleren om te beoordelen of zij in aanmerking komen om bij Hitachi Energy of voor klanten van Hitachi Energy te werken. In bepaalde landen zullen wij kandidaten ook vragen om diversiteitsinformatie (bijvoorbeeld over hun ras en etniciteit) te verstrekken ten behoeve van diversiteitsmonitoring, hoewel het verstrekken van deze informatie geheel vrijwillig zal zijn. Wanneer een kandidaat dergelijke informatie niet vrijwillig verstrekt, kunnen wij echter wettelijk verplicht zijn om dergelijke criteria zelf te beoordelen.

Voor succesvolle kandidaten verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst en voor het onboardingproces van de werknemer, zoals het toepasselijke persoonlijke identificatienummer (fiscaal nummer, staatsburgerschap, socialezekerheidsnummer of eventueel een ander soort persoonsnummer dat voor u van toepassing is op grond van uw land en functie); gegevens van uw verwanten (naam van echtgeno(o)t(e)/partner, kinderen, enz.); handtekening; bankrekeninggegevens; contactpersonen voor noodgevallen; verzekeringsgegevens; rijbewijsnummer; opleidingsdossier; kleding- en schoenmaat waar nodig.

Afhankelijk van het land waar u solliciteert, verzamelt Hitachi Energy persoonlijke gegevens over kandidaten ("u") uit de volgende bronnen:

●        Rechtstreeks van u - bijvoorbeeld informatie die u hebt verstrekt wanneer u rechtstreeks via de carrièresite van Hitachi Energy naar een functie solliciteert

●        Van wervingsbureaus - bijvoorbeeld wanneer een wervingsbureau met uw gegevens contact met ons opneemt om u als potentiële kandidaat voor te stellen;

●        Via openbaar toegankelijke online bronnen - bijvoorbeeld wanneer u een professioneel profiel online heeft geplaatst (bijv. op de website van uw huidige werkgever of op een professionele netwerksite, zoals LinkedIn)

●        via referenties - bijvoorbeeld via een referentie van een voormalige werknemer of werkgever, of van een door u aangewezen referent

●        Resultaten van beoordelingen of achtergrondonderzoeken.

●        De persoonlijke gegevens die we verzamelen zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

●        Evaluatie van uw sollicitatie, op basis van het legitieme belang van Hitachi Energy om de meest geschikte kandidaat voor de geopende vacature te vinden. Hitachi Energy moet assessments en interviews afnemen, wat ook overeenkomt met uw belang om de baan te vinden die het beste bij u past;

●        Uw sollicitatie voor de specifieke functie binnen Hitachi Energy of Hitachi, die wij verwerken als onderdeel van de uitvoering van precontractuele maatregelen om arbeids- en aanverwante contracten tot stand te brengen (om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een arbeidscontract);

●        Uw sollicitatie met het oog op mogelijke toekomstige wervingsdoeleinden binnen Hitachi Energy of Hitachi, op basis van uw toestemming;

●        Uw sollicitatie voor het doel van talent pooling, waarbij we kandidaten toewijzen aan een gespecialiseerde pool en kandidaten benaderen wanneer een geschikte baan beschikbaar komt, op basis van uw toestemming;

●        In geval van het sluiten van een arbeidsovereenkomst - om stappen te ondernemen die nodig zijn om te voldoen aan controller verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en de toepasselijke wettelijke bepalingen, zoals het bevestigen dat u voldoet aan de interne en wettelijke eisen die relevant zijn voor de functie, het opstellen en ondertekenen van de arbeidsovereenkomst en andere arbeidsdocumenten, het aanmaken van de nodige accounts in onze informatiesystemen; u toegang verlenen tot de Hitachi Energy; verplichte meldingen doen aan overheidsinstanties; u voorzien van een werkuniform en persoonlijke beschermingsmiddelen waar nodig; en het uitvoeren van een onboarding sessie die nodig is om u te voorzien van apparatuur, opleiding en informatie die nodig is voor de functie waarvoor u in dienst bent genomen.

De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van onze sollicitanten zijn:

●        Expliciete toestemming van de kandidaat

●        Ons gerechtvaardigd belang om talent aan te trekken, te identificeren en te werven

●        Onze legitieme belangen bij het verwerken en beheren van sollicitaties voor functies bij Hitachi Energy, inclusief het screenen en selecteren van kandidaten

●        Onze legitieme belangen om kandidaten aan te nemen en in dienst te nemen door succesvolle kandidaten een aanbod te doen en door pre-employment screening controles uit te voeren

●        Ons legitiem belang om onze carrièrewebsites te beheren (inclusief het uitvoeren van statistische analyses)

het voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (bij het uitvoeren van achtergrondcontroles om te garanderen dat een kandidaat in aanmerking komt om te werken)

Wij verzamelen informatie van en over kandidaten in verband met de arbeidsmogelijkheden bij Hitachi Energy. De informatie die wij verzamelen, de manier waarop deze wordt gebruikt en het tijdstip waarop deze wordt verzameld, varieert afhankelijk van het land waar u solliciteert. In het algemeen omvatten de gegevens die we verzamelen over onze sollicitanten contactgegevens, cv's, identificatiedocumenten, onderwijsgegevens, werkgeschiedenis, informatie over dienstverbanden en referenties.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw vaardigheden, ervaring en opleiding af te stemmen op functies die door Hitachi Energy worden aangeboden. Deze informatie wordt doorgegeven aan de relevante wervingsmanagers en personen die betrokken zijn bij het wervingsproces om te beslissen of ze u uitnodigen voor een gesprek. Hitachi Energy zal verdere informatie verzamelen als u wordt uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek (of een gelijkwaardige fase) en daarna. Dergelijke informatie omvat gespreksnotities, beoordelingsresultaten, feedback en aanbiedingsdetails.

In verband met onze wervingsactiviteiten, waaronder sollicitaties en onboarding, verzamelen wij ook gegevens van speciale categorieën van kandidaten wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Deze informatie is relevant voor hun toekomstige werkomgeving bij Hitachi Energy of de toekomstige verstrekking van arbeidsvoorwaarden, of met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon, waar het verzamelen van dergelijke informatie wettelijk is toegestaan. Bijvoorbeeld, waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen wij informatie verzamelen over de handicaps van een individu om de diversiteit van ons personeelsbestand te analyseren. Eenmaal in dienst, zal de door een persoon verstrekte informatie over een handicap ook worden gebruikt om een geschikte werkomgeving te bieden. We zullen ook de criminele achtergrond van bepaalde kandidaten moeten controleren om te beoordelen of zij in aanmerking komen om bij Hitachi Energy of voor klanten van Hitachi Energy te werken. In bepaalde landen zullen wij kandidaten ook vragen om diversiteitsinformatie (bijvoorbeeld over hun ras en etniciteit) te verstrekken ten behoeve van diversiteitsmonitoring, hoewel het verstrekken van deze informatie geheel vrijwillig zal zijn. Wanneer een kandidaat dergelijke informatie niet vrijwillig verstrekt, kunnen wij echter wettelijk verplicht zijn om dergelijke criteria zelf te beoordelen.

Voor succesvolle kandidaten verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst en voor het onboardingproces van de werknemer, zoals het toepasselijke persoonlijke identificatienummer (fiscaal nummer, staatsburgerschap, socialezekerheidsnummer of eventueel een ander soort persoonsnummer dat voor u van toepassing is op grond van uw land en functie); gegevens van uw verwanten (naam van echtgeno(o)t(e)/partner, kinderen, enz.); handtekening; bankrekeninggegevens; contactpersonen voor noodgevallen; verzekeringsgegevens; rijbewijsnummer; opleidingsdossier; kleding- en schoenmaat waar nodig.

Afhankelijk van het land waar u solliciteert, verzamelt Hitachi Energy persoonlijke gegevens over kandidaten ("u") uit de volgende bronnen:

●        Rechtstreeks van u - bijvoorbeeld informatie die u hebt verstrekt wanneer u rechtstreeks via de carrièresite van Hitachi Energy naar een functie solliciteert

●        Van wervingsbureaus - bijvoorbeeld wanneer een wervingsbureau met uw gegevens contact met ons opneemt om u als potentiële kandidaat voor te stellen;

●        Via openbaar toegankelijke online bronnen - bijvoorbeeld wanneer u een professioneel profiel online heeft geplaatst (bijv. op de website van uw huidige werkgever of op een professionele netwerksite, zoals LinkedIn)

●        via referenties - bijvoorbeeld via een referentie van een voormalige werknemer of werkgever, of van een door u aangewezen referent

●        Resultaten van beoordelingen of achtergrondonderzoeken.

●        De persoonlijke gegevens die we verzamelen zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

●        Evaluatie van uw sollicitatie, op basis van het legitieme belang van Hitachi Energy om de meest geschikte kandidaat voor de geopende vacature te vinden. Hitachi Energy moet assessments en interviews afnemen, wat ook overeenkomt met uw belang om de baan te vinden die het beste bij u past;

●        Uw sollicitatie voor de specifieke functie binnen Hitachi Energy of Hitachi, die wij verwerken als onderdeel van de uitvoering van precontractuele maatregelen om arbeids- en aanverwante contracten tot stand te brengen (om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een arbeidscontract);

●        Uw sollicitatie met het oog op mogelijke toekomstige wervingsdoeleinden binnen Hitachi Energy of Hitachi, op basis van uw toestemming;

●        Uw sollicitatie voor het doel van talent pooling, waarbij we kandidaten toewijzen aan een gespecialiseerde pool en kandidaten benaderen wanneer een geschikte baan beschikbaar komt, op basis van uw toestemming;

●        In geval van het sluiten van een arbeidsovereenkomst - om stappen te ondernemen die nodig zijn om te voldoen aan controller verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en de toepasselijke wettelijke bepalingen, zoals het bevestigen dat u voldoet aan de interne en wettelijke eisen die relevant zijn voor de functie, het opstellen en ondertekenen van de arbeidsovereenkomst en andere arbeidsdocumenten, het aanmaken van de nodige accounts in onze informatiesystemen; u toegang verlenen tot de Hitachi Energy; verplichte meldingen doen aan overheidsinstanties; u voorzien van een werkuniform en persoonlijke beschermingsmiddelen waar nodig; en het uitvoeren van een onboarding sessie die nodig is om u te voorzien van apparatuur, opleiding en informatie die nodig is voor de functie waarvoor u in dienst bent genomen.

De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van onze sollicitanten zijn:

●        Expliciete toestemming van de kandidaat

●        Ons gerechtvaardigd belang om talent aan te trekken, te identificeren en te werven

●        Onze legitieme belangen bij het verwerken en beheren van sollicitaties voor functies bij Hitachi Energy, inclusief het screenen en selecteren van kandidaten

●        Onze legitieme belangen om kandidaten aan te nemen en in dienst te nemen door succesvolle kandidaten een aanbod te doen en door pre-employment screening controles uit te voeren

●        Ons legitiem belang om onze carrièrewebsites te beheren (inclusief het uitvoeren van statistische analyses)

het voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (bij het uitvoeren van achtergrondcontroles om te garanderen dat een kandidaat in aanmerking komt om te werken)

Wij verwerken persoonsgegevens van onze leveranciers (met inbegrip van onderaannemers, en personen die verbonden zijn aan onze leveranciers en aannemers) om onze relatie en ons contract te beheren, en om diensten van onze leveranciers te ontvangen.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn over het algemeen beperkt tot contactinformatie (naam, naam werkgever, telefoon, e-mail en andere contactgegevens) en financiële informatie (betalingsgerelateerde informatie).

Voordat wij met een nieuwe leverancier in zee gaan, voeren wij onderzoeken uit op het gebied van integriteit, die - afhankelijk van het risiconiveau - bijvoorbeeld anti-witwas-, anti-omkopings- en anti-corruptiecontroles, moderne slavernijcontroles, negatieve mediacontroles, onderzoeken naar politiek prominente personen (PEP's) en/of controles op de sanctielijsten kunnen omvatten.

De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van onze leveranciers zijn:

●        Uitvoering van een contract

●        Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting

●        Onze legitieme belangen in het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten, en om geld te innen en terug te vorderen dat aan Hitachi Energy verschuldigd is

Ons legitieme belang om te voorkomen dat Hitachi Energy onbedoeld te maken krijgt met de opbrengsten van criminele activiteiten of helpt bij andere onwettige of frauduleuze activiteiten (bijvoorbeeld terrorisme)

Wanneer u een kantoor, fabriek of magazijn van Hitachi Energy bezoekt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om u bepaalde faciliteiten te kunnen bieden (zoals toegang tot onze gebouwen en vergaderzalen of Wi-Fi), om de toegang tot onze gebouwen te controleren en om onze kantoren, personeel, goederen en vertrouwelijke informatie te beschermen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn over het algemeen beperkt tot uw naam, contactinformatie, locatie en het tijdstip waarop u ons gebouw betreedt en verlaat.

Bezoekersregistratie en toegangsbadges

Bezoekers aan onze kantoren, fabrieken en magazijnen moeten zich bij de receptie aanmelden en wij bewaren die gegevens van bezoekers gedurende een korte periode. Bezoekers aan onze gebouwen krijgen een tijdelijke toegangsbadge om ons gebouw te betreden. Onze bezoekersregistratie wordt gebruikt om te controleren of de toegangsbadges worden teruggegeven, om een veiligheidsincident te onderzoeken en voor noodgevallen (bijvoorbeeld als een kantoor moet worden ontruimd).

Wi-Fi

Wij monitoren en loggen het verkeer op onze Wi-Fi-netwerken. Hierdoor kunnen wij beperkte informatie zien over het netwerkgedrag van een gebruiker, maar kunnen wij ook ten minste de bron- en bestemmingsadressen zien van waaruit en waarheen de gebruiker verbinding maakt.

CCTV

Hitachi Energy maakt gebruik van CCTV-bewaking waar dit wettelijk is toegestaan. CCTV-beelden worden veilig opgeslagen en zijn alleen toegankelijk op een need-to-know basis (bijvoorbeeld om een incident te onderzoeken). Het is ons toegestaan CCTV-beelden aan rechtshandhavingsinstanties te verstrekken. Wij zullen camerabeelden ook delen met onze verzekeraars met het oog op de verwerking van een verzekeringsclaim naar aanleiding van een incident. CCTV-opnamen worden gewoonlijk na korte tijd gewist of automatisch overschreven, tenzij er een probleem wordt vastgesteld dat verder onderzoek vereist.

Bezoekersgezondheidscontrole / COVID-19

Wij vragen bezoekers aan onze kantoren, fabrieken en magazijnen om gezondheids- en reisinformatie te verstrekken om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te beschermen en om de verspreiding van het CIVID-19 virus te voorkomen. De informatie die wij vragen is of u mogelijke COVID-19 symptomen heeft (koorts, hoesten, kortademigheid of andere ademhalingsmoeilijkheden), of u onlangs bestemmingen heeft bezocht die op de Hitachi Energy HotSpot landenlijst staan en of u in nauw contact bent geweest met iemand bij wie COVID-19 is vastgesteld.

Uw vragenlijst zal onmiddellijk worden vernietigd (ten laatste aan het einde van de dag dat u ons bezocht) in het geval u gevraagd werd om onze faciliteiten niet te betreden. Indien u onze externe bezoeker bent en u op alle vragen NEE hebt geantwoord, kunnen wij uw formulier gedurende 30 dagen bewaren om te kunnen bewijzen dat iedereen die tot het kantoor werd toegelaten, zorgvuldig werd gescreend.

De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze gebouwen zijn

●        Ons gerechtvaardigd belang om onze kantoren, fabrieken en magazijnen, personeel, goederen en vertrouwelijke informatie te beschermen

●        Ons legitiem belang bij het voorkomen en opsporen van criminaliteit, en bij het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van rechtsvorderingen

Wat de informatie in verband met de gezondheidscontrole / COVID-19 betreft, baseren wij ons op de volgende rechtsgronden:

-        Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die wij als werkgever hebben om de gezondheid en veiligheid van ons personeel te beschermen en te handhaven;

-        Om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals de bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid of het waarborgen van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de gezondheidszorg.

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze website en andere digitale kanalen (hierna "onze site" genoemd) bezoekt, vallen in verschillende categorieën uiteen.

Informatie die u vrijwillig verstrekt

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt via onze site, bijvoorbeeld wanneer u online formulieren invult om contact met ons op te nemen, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer u zich aanmeldt om marketingberichten van ons te ontvangen, wanneer u deelneemt aan enquêtes of wanneer u zich inschrijft voor evenementen die wij organiseren. De informatie die wij over u verzamelen, omvat het volgende:

●        Naam

●        Functie, functieniveau of -functie, rol

●        Opleiding

●        Bedrijf of organisatie

●        Bedrijfsgegevens

●        Contactgegevens, waaronder primaire e-mail, e-mailadres en telefoonnummers

●        Demografische informatie, zoals bedrijfstak, land, postcode, voorkeuren en interesses

●        Andere informatie die relevant is voor klantenenquêtes of soortgelijk onderzoek

●        Informatie met betrekking tot evenementen die via evenement-gerelateerde formulieren wordt verzameld, zoals dieetbeperkingen, hotel- en vluchtinformatie, registratie-/deelnamestatus, aanwezigheid bij media-interviews, eerdere evenementervaring en geslacht

●        Informatie die relevant is voor het leveren van goederen en diensten aan u

●        Alle andere persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt

Wij verzamelen niet opzettelijk gevoelige persoonsgegevens, tenzij u ons dergelijke gegevens verstrekt. Hoewel er op de site vrije tekstvakken kunnen zijn waarin u informatie kunt invoeren, hebben wij niet de bedoeling gevoelige gegevens te verwerken. U bent niet verplicht om gevoelige persoonsgegevens te verstrekken en u mag deze ook niet verstrekken. Als u ervoor kiest om gevoelige persoonsgegevens op deze manier te verstrekken, erkent u dat u instemt met het verzamelen en verwerken van deze gevoelige informatie.

Als u zich registreert op onze site, worden uw persoonsgegevens opgeslagen in ons CRM-systeem. Als u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van marketingcommunicatie, blijven uw basiscontactgegevens op onze afmeldingslijst staan.

Informatie die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde persoonsgegevens van uw apparaat. De gegevens die wij automatisch verzamelen, omvatten met name informatie zoals uw IP-adres, pixel-ID, apparaattype, uniek apparaatidentificatienummer, browsertype, besturingssysteem, brede geografische locatie (bijvoorbeeld land of plaats) en andere technische informatie. We verzamelen ook informatie over de interactie van uw apparaat met onze site, waaronder de pagina's die zijn bezocht, de huidige URL, de tijd dat u de site bezocht en de links waarop u hebt geklikt. Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat beter te begrijpen welke bezoekers naar onze site komen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze site voor hen interessant is. Wij gebruiken deze informatie voor onze interne analyses en om de kwaliteit en de relevantie van onze site voor onze bezoekers te verbeteren. Informatie zal worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke tracking technologie, zoals verder uitgelegd in de Cookie Notice [link toevoegen].

Onze site maakt gebruik van Google Analytics en Adobe Analytics om rapportages, visualisaties en analyses van gegevens mogelijk te maken, maar alleen met uw toestemming. Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid en de privacyprincipes van Google. Het Adobe Privacy Center is hier beschikbaar.

Onze site maakt ook gebruik van verschillende social media plugins.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens als bezoeker van onze site verwerken zijn:

●        Om onze site te beheren, met inbegrip van het bevestigen en verifiëren van uw identiteit, en om ongeoorloofde toegang tot afgeschermde delen van onze site te voorkomen

●        om uw surfervaring te personaliseren en te verrijken door inhoud weer te geven (inclusief gerichte reclame) die waarschijnlijk relevanter en interessanter voor u is

●        Om de gegevens van bezoekers aan onze site en informatie over siteverkeer te analyseren

●        Om webstatistieken op te slaan over het traject van gebruikers op onze site

●        Om het bedrijf, de organisatie, de instelling of het bureau te bepalen waarvoor u werkt of waarmee u anderszins verbonden bent

●        Om onze activiteiten en diensten te ontwikkelen

●        Om u te voorzien van marketing communicatie

●        Om benchmarking en gegevensanalyse uit te voeren (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van onze site en demografische analyses van bezoekers van onze site)

●        Om te begrijpen hoe bezoekers de kenmerken en functies van onze site gebruiken

●        om de naleving van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te controleren en af te dwingen

●        Om kwaliteits- en risicobeheer reviews uit te voeren

●        Om een beter beheer van onze evenementen mogelijk te maken

●        Om teams die evenementen beheren in staat te stellen hun e-mailcampagnes en evenementmeldingen effectiever te coördineren

●        Inschrijving voor evenementen en webinars mogelijk te maken

●        Downloaden van inhoud en vastleggen van leads mogelijk te maken

●        Om diensten en informatie effectief aan u te kunnen leveren

●        Elk ander doel waarvoor u informatie aan Hitachi Energy hebt verstrekt

De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze site zijn:

●        Onze rechtmatige belangen bij het effectief leveren van informatie en diensten aan u, en de effectieve en rechtmatige werking van onze bedrijven

●        Onze legitieme belangen in het ontwikkelen en verbeteren van onze site, en uw gebruikerservaring

●        Expliciete toestemming van de bezoeker

U kunt cookies voor onze Websites en andere digitale kanalen accepteren of weigeren via ons cookievoorkeurscentrum. U kunt dit ook doen door de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Lees onze Cookie Notice voor meer informatie over ons gebruik van cookies

Hitachi Energy maakt gebruik van verschillende hulpmiddelen om de veiligheid van onze IT-infrastructuur, waaronder onze e-mailfaciliteiten, te handhaven. Voorbeelden van dergelijke tools zijn:

o   Systemen die inkomende e-mails naar ontvangers van Hitachi Energy scannen op verdachte bijlagen en URL's, om malware-aanvallen te voorkomen

o   Tools die end-point threat detection bieden om kwaadaardige aanvallen te detecteren

o   Tools die bepaalde inhoud of websites blokkeren

Indien u via e-mail correspondeert met een ontvanger van Hitachi Energy, zullen uw e-mails worden gescand door de tools die Hitachi Energy gebruikt om de veiligheid van haar IT-infrastructuur te handhaven, wat ertoe kan leiden dat de inhoud wordt gelezen door geautoriseerde Hitachi Energy personen anders dan de beoogde ontvanger.

Wettelijke gronden voor de verwerking van persoonsgegevens van personen die via e-mail met Hitachi Energy corresponderen:

o   Ons gerechtvaardigd belang om onze IT-infrastructuur te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of het uitlekken van gegevens

o   Ons gerechtvaardigd belang om e-mailverkeer te analyseren

Wanneer u personeel van Hitachi Energy belt, wordt alleen uw telefoonnummer op onze servers opgeslagen en wordt dit op de handset van de ontvanger van uw telefoontje en via een e-mail doorgegeven. Er wordt geen andere persoonlijk identificeerbare informatie verzameld, maar technische logboeken en rapporten kunnen worden opgeslagen voor probleemoplossingsdoeleinden.

De voicemailservice van Hitachi Energy wordt verzorgd door Microsoft. Wanneer u personeel van Hitachi Energy belt en een voicemail achterlaat, worden deze voicemail en alle persoonlijke gegevens daarin opgeslagen op de wereldwijde Microsoft Azure-servers en als een MP3-voicefragment in een e-mail afgeleverd bij de ontvanger van uw telefoontje. Microsoft zal geen gesprekslogboeken bijhouden met betrekking tot uw gesprekken met Hitachi Energy-personeel.

Wettelijke gronden voor de verwerking van persoonsgegevens van personen die met Hitachi Energy corresponderen via telefoon- en voicemaildiensten:

●        Ons rechtmatig belang om communicatienetwerken in stand te houden

Hitachi Energy biedt werknemers, klanten en andere belanghebbenden buiten Hitachi Energy de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis, anoniem of op basis van openbaarmaking, melding te maken van activiteiten waarbij sprake is van onethisch of illegaal gedrag dat in strijd is met onze professionele normen of anderszins niet in overeenstemming is met de gedragscode van Hitachi Energy en/of de gedragscode van de leveranciers. Melding dient te geschieden via een van de volgende kanalen:

-          Via het Ethische Webportaal en Ethische Hotline;

-          (alleen voor werknemers): door een e-mail te sturen naar het Bureau voor Speciale Onderzoeken op [email protected]; of

-          Door toezending van correspondentie per post aan het Bureau voor Speciale Onderzoeken op het volgende adres George Hintzenweg 81 - 3068 AX Rotterdam, Nederland

Het Ethics Web Portal en de Ethics Hotline bevatten een eigen Privacy and Consent Notice, waarin de praktijken die Hitachi Energy toepast worden beschreven.  Wij moedigen personen die gebruik maken van het Ethics Web Portal en de Ethics Hotline aan om deze Privacy Notice en Toestemmingsverklaring te raadplegen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zien erop toe dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor diegenen die deze echt nodig hebben om hun taken en plichten te kunnen vervullen, en voor derden die een legitiem doel hebben om toegang te krijgen tot deze gegevens. Wij maken uw persoonsgegevens bekend aan de volgende categorieën van ontvangers:

Wij delen uw persoonlijke gegevens met andere bedrijven van de Hitachi Energy Ltd groep. Een overzicht van de entiteiten van de Hitachi Energy Ltd groep is hier beschikbaar

Hitachi Energy Ltd is een entiteit binnen de Hitachi groep van bedrijven. Wij delen persoonsgegevens met andere Hitachi entiteiten. Een overzicht van de entiteiten van de Hitachi groep is hier beschikbaar. 

Wij dragen de door ons verzamelde persoonsgegevens over aan of maken deze bekend aan externe ondersteunende dienstverleners (en hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen) die door ons worden ingeschakeld om onze interne nevenprocessen te ondersteunen. Wij schakelen bijvoorbeeld externe dienstverleners in voor (a) algemene kantoorondersteuning, waaronder drukwerk, documentproductie en -beheer, archivering en vertaaldiensten; (b) boekhoudkundige, financiële en factureringsondersteuning; (c) IT-functies, waaronder systeembeheer en -beveiliging, gegevensopslag, analyses, zakelijke toepassingen, voicemail en replicatie van systemen ten behoeve van bedrijfscontinuïteit/ calamiteitenherstel; (d) HR-functies, waaronder salaris- en betalingsdienstverleners, aanbieders van opleidingen; wervingsbureaus, (d) conflictcontrole, risicobeheer en kwaliteitsbeoordelingen en (e) externe verkoopvertegenwoordigers. Het is ons beleid om alleen gebruik te maken van externe ondersteuningsleveranciers die verplicht zijn om passende niveaus van gegevensbescherming, beveiliging en vertrouwelijkheid te handhaven, en die voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens buiten het rechtsgebied waar deze oorspronkelijk zijn verzameld.

Afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

o  Professionele adviseurs, zoals advocatenkantoren, belastingadviseurs of bedrijfsrevisoren

o  Verzekeraars

o  Pensioenfondsen

o  Banken

o  Toezichthouders

o  Belastingen en douane

o  Regelgevende en andere beroepsorganisaties

o  Beurs- en noteringsautoriteiten

o  Openbare registers van vennootschapsbestuurders en -deelnemingen

o  Aanbieders van diensten voor identiteitscontrole

o  Kredietinformatiebureaus

o  Insolventiebeheerders of schuldeisers

o  Reisbureaus

Regeringsdepartementen en -agentschappen

Indien wij te maken krijgen met een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, zullen de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld in verband met een dergelijke gebeurtenis worden overgedragen. Een eventuele overnemende partij of opvolger van Hitachi Energy mag de gegevens blijven gebruiken zoals beschreven in deze kennisgeving, mits de overnemende partij of opvolger gebonden is aan passende overeenkomsten of verplichtingen en uw persoonlijke gegevens alleen mag gebruiken of openbaar maken op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen inzake gebruik en openbaarmaking in deze kennisgeving, of tenzij u anderszins toestemming geeft.

In de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van deze Privacykennisgeving hebben wij geen persoonlijke informatie aan andere bedrijven of derden verstrekt voor geldelijke of andere waardevolle vergoedingen.  In de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van deze Privacykennisgeving hebben we persoonlijke gegevens voor zakelijke doeleinden verstrekt aan onze ondersteunende providers. De informatie die wij voor zakelijke doeleinden hebben verstrekt, kan enkele of alle van de hierboven vermelde categorieën omvatten. 

 

Voor meer informatie over de categorieën van entiteiten waaraan wij deze informatie hebben verstrekt en de doeleinden waarvoor wij de informatie hebben verstrekt, zie "Met wie wij uw persoonlijke gegevens delen".

Hoewel Hitachi Energy geen persoonlijke informatie verkoopt in ruil voor een geldelijke vergoeding, delen we wel persoonlijke informatie voor andere voordelen die als een "verkoop" kunnen worden beschouwd, zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act (Cal. Civ. Code 1798.140(t)(1)). Wij ondersteunen de CCPA en willen u de controle geven over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gedeeld. U hebt het recht Hitachi Energy op te dragen uw persoonlijke gegevens niet te verkopen. Als u geen toestemming wilt geven voor de verkoop van uw gegevens, kunt u ons CCPA-aanvraagformulier hier [link toevoegen] indienen of contact met ons opnemen via +1 (800) 290 5290.

Met betrekking tot cookies kunt u uw instellingen altijd aanpassen [link toevoegen] Houd er rekening mee dat we nog steeds geaggregeerde en gedeïdentificeerde persoonlijke informatie kunnen gebruiken waarmee u of een individu niet kan worden geïdentificeerd; we kunnen ook informatie bewaren als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, overeenkomsten af te dwingen en geschillen op te lossen.

Er zijn omstandigheden waaronder Hitachi Energy wettelijk verplicht is om uw persoonlijke gegevens vrij te geven. Deze omstandigheden omvatten, onder andere, situaties waarin openbaarmaking wordt vereist door de wet die van toepassing is op Hitachi Energy, of noodzakelijk is om te voldoen aan een bevel van een rechtbank of overheidsinstantie, exportcontrole, of noodzakelijk is voor zaken van veiligheid en beveiliging. In dergelijke gevallen zal Hitachi Energy alleen de minimaal toegestane hoeveelheid persoonlijke gegevens verstrekken bij het beantwoorden van een verzoek om openbaarmaking.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken, te beschermen.  De maatregelen die wij gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens die wij van u verzamelen wanneer wij daartoe een aanhoudende legitieme zakelijke reden hebben (bijvoorbeeld om u een dienst te verlenen waarom u hebt verzocht of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

When we have no ongoing legitimate business need to process your personal data, we will either delete or anonymize it or, if this is not possible (for example, because your personal data has been stored in backup archives), we will securely store your personal data and isolate it from any further processing until deletion is possible.

If you have questions about, or need further information concerning, our data retention periods, please send an email to [email protected].

Landen waar wij uw persoonsgegevens verwerken en internationale gegevensoverdracht

Onze Hitachi Energy entiteiten en externe dienstverleners zijn actief in Zwitserland, de EER, het VK en alle landen over de hele wereld.  Dit betekent dat wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, deze worden verwerkt in landen waar mogelijk andere wetten inzake gegevensbescherming gelden dan in uw land.  Een overzicht van de Hitachi Energy locaties over de hele wereld is hier beschikbaar.

 

Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij verwerken, beschermd blijven in overeenstemming met deze Privacymededeling wanneer zij internationaal worden overgedragen, ook wanneer zij internationaal worden verwerkt door onze externe ondersteuningsleveranciers en partners. De voorzorgsmaatregelen die wij hebben genomen, omvatten de implementatie van de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan onze Hitachi Energy-entiteiten die buiten de EER zijn gevestigd, waardoor onze entiteiten buiten de EER persoonlijke gegevens die zij verwerken, moeten beschermen in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie.

 

Wij hebben ook soortgelijke passende waarborgen geïmplementeerd bij onze externe ondersteunende providers en partners. De overdracht van persoonsgegevens aan externe dienstverleners buiten de EER vindt plaats op basis van besluiten van de Europese Commissie inzake de toereikendheid van gegevensbescherming of via de implementatie van contractuele standaardclausules inzake gegevensbescherming van de EU.

 

Als u vragen hebt over, of meer informatie wilt over, internationale gegevensoverdrachten, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Updates van deze privacyverklaring

Wij zullen deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken als reactie op wettelijke, technische en/of zakelijke ontwikkelingen. Wij zullen uw toestemming vragen voor alle materiële wijzigingen in deze Privacykennisgeving indien en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer deze Privacykennisgeving voor het laatst werd bijgewerkt door de "laatst bijgewerkte" datum te controleren die aan het einde van deze Privacykennisgeving wordt weergegeven.

Laatste bijwerking: 13 oktober 2021