Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Privacy Notice

Din integritet och ditt förtroende är viktigt för oss.


Detta meddelande om dataskydd förklarar hur Hitachi Energy Ltd och gruppen av företag som tillhör Hitachi Energy Ltd (hädanefter "Hitachi Energy" , “vi”, “oss” eller “vår”) samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

 

Vilka vi är och hur du kontaktar oss

Hitachi Energy Ltd är ett företag som är registrerat enligt schweizisk lag, med kontor registrerat på Brown-Boveri-Strasse 5, 8050 Zürich, Schweiz, registrerat hos handelsregistret i kantonen Zürich under registreringsnummer CHE-339.599.331. Dessutom består gruppen av företag som tillhör Hitachi Energy Ltd av ett flertal juridiska enheter med kontor över hela världen.

Om du har några frågor, funderingar, kommentarer eller klagomål angående vårt meddelande om dataskydd, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud och dennes team via [email protected].

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, fyll i det relevanta formuläret här.  

Dina rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskydds- och/eller konsumentlagar i relation till dina personuppgifter. Det är vår policy att respektera dina rättigheter och vi kommer att agera snabbt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Observera att vissa av dessa rättigheter kan vara begränsade där vi har ett övervägande intresse eller rättslig skyldighet att fortsätta att behandla uppgifterna eller där data sådan information behövs för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Detaljer om dina rättigheter anges nedan:

Om du vill få tillgång till, korrigera, portera, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att fylla i det relevanta formuläret här.

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära portabilitet av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka in det relevanta formuläret här.

Du har rätt att när som helst välja bort reklam som vi skickar dig. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" eller "välja bort" i marknadsförings-e-postmeddelandena vi skickar till dig. Vi kommer att behålla ditt namn och din e-postadress i våra kunddatabaser för att förhindra framtida kommunikation. Om du föredrar att dina uppgifter raderas från våra kunddatabaser, fyll i det relevanta formuläret här. Om du bestämmer dig för att du inte vill få reklam från oss, vänligen notera att vi fortfarande kan behöva skicka e-postmeddelanden till dig angående fakta-, transaktions- och/eller serviceinformation i samband med de produkter och tjänster som vi tillhandahåller dig eller den organisation genom vilken du är känd för oss.

Om vi ​​har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du när som helst
återkalla ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten av någon behandling som vi utförde innan ditt återkallande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personuppgifter som baseras på annan laglig grund än samtycke. 

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet för mer information. (Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i Europeiska Unionen och Storbritannien finns här.
Kontaktuppgifter för den schweiziska dataskyddsmyndigheten finns här.)

För konsumenter som är bosatta i delstaten Kalifornien: du har rätt att välja bort möjligheten att
dina personuppgifter delas mot monetär eller annan liknande ersättning.

Datasubjektets Rättigheter

Utöva dina rättigheter genom att skicka in relevant formulär

Direktreklam

Ändra dina inställningar eller avregistrera dig från reklam

Webbplatskakor

Ändra dina inställningar för webbkakor när som helst

Vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem och den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter

Hitachi Energy samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter om anställda, såsom:

 • Personuppgifter och identitetsuppgifter såsom namn, personlig och företagsadress, personligt och företagstelefonnummer, personlig och företags-e-postadress eller andra kontaktuppgifter, födelsedatum och födelseland.
 • Personuppgifter relaterade till familje- och sociala omständigheter såsom kön, ålder, civilstånd och familjestatus (inklusive även namn och kontaktuppgifter för anhöriga).
 • Anställningsrelaterade personuppgifter såsom anställningsidentitet, signatur, anställningsstatus, person- och skattenummer, försäkringsnummer, bosättningsland, nationalitet, foto, nödkontakter och passinformation, arbets- och uppehållstillstånd, immigrationsstatus och resevisuminformation.
 • Kvalifikationer, såsom kvalifikationer och certifieringar inklusive nuvarande och tidigare befattningar, utbildningar, CV, register över utbildning och arbetsprestationer, i vissa fall: kontaktuppgifter till referenser och resultat av kompetensbedömningar och intervjubedömning/feedback.
 • Jobbinformation och anställningsuppgifter såsom befattning, titel, anställningsavtal, löne-ID, enhetschef, prestationshistorik, anställningsstatus, tjänstledighetsinformation, arbetstidsloggning, utbildningsbakgrund, prestationsmål och utvecklingsmål med mera. I vissa fall kan vi också registrera resultat av kompetensbedömningar, säkerhetsrapporter och incidenter, professionell feedback.
 • Ersättningar, förmåner och kostnadsinformation såsom lönedata, löneuppgifter, pensionsplannummer och avgifter, icke-löneförmåner, bonus, ersättning, aktieoptioner, anhöriga, förmånstagare av hälsoförmåner, kontoutdrag, utläggskrav och kvitton, bankkontouppgifter, kreditkortsuppgifter, telefonkostnader och försäkringsdata.
 • Elektronisk identifieringsdata och information (där anställd har tillgång till eller påverkas av sådana system eller applikationer) såsom åtkomstloggar, IT- och internetanvändning, enhetsidentifierare (mobil enhets-ID, PC-ID etc.), registrerings- och inloggningsuppgifter, IP-adress, spårnings- och analysdata, inspelningar (t.ex. röstbrevlåda/samtalsinspelningar), inlägg på företagsplattformar (t.ex. Yammer), lösenordsåterställningsdata, information som erhålls via IT-säkerhetsverktyg.      
 • Finansiella och andra detaljer såsom kontoinformation, kreditupplysningar, betalningsinformation och transaktioner, utredningsinformation och disciplinär historia.     
 • Övriga personuppgifter (som kan inkludera särskilda kategorier av information som nämns nedan) nämligen var du eller andra (såsom dina kollegor) kan registrera dessa uppgifter på eller i våra system, program och applikationer såsom affärsdokument som innehåller personlig information (t.ex. frågor, frågor, klagomål, beställningar och relaterade register; e-postmeddelanden; rapporter; kontrakt; presentationer, protokoll; arbetsprodukter), foton, bilder och/eller videor.

Nedan nämnda typer av personuppgifter samlas endast in och behandlas, om alls, i enlighet med gällande lokala lagar i ditt hemland.   

 • Särskilda kategorier av personuppgifter såsom:
  - medlemskap i religiösa församlingar (t.ex. om det krävs för skatteändamål);
  - hälso- och medicinsk information, inklusive funktionshinder, speciella arbetsförhållanden (såsom användning av ett stående skrivbord) och medicinsk utrustning som behövs i lokalerna, arbetsrelaterad information om skador och sjukdomar, data för akut resestöd (blodgrupp, sjukdomshistoria, allergier) ;
  - ras eller etnicitet (t.ex. när detta används i mångfaldssyften);
  - i vissa fall: medlemskap i fackförening, politiska åsikter och sexliv eller sexuell läggning (t.ex. där detta används för utredningar om icke-jämställd behandling).
 • Data om brott, straff och domar, såsom kriminell bakgrundsinformation och uppgifter om sanktioner, böter, mm i den utsträckning som krävs för brottslig bakgrundskontroll och Know Your Customer (“KYC”) och Anti Money Laundering (“AML”) skyldigheter.
 • I den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter samlas data in som finns tillgänglig från allmänna källor eller som är legitimt överförda av tredje man (t.ex. en kreditbyrå) såsom data i offentliga professionella sociala medier (t.ex. LinkedIn) och övrig data för bakgrundskontroller.

Vi behandlar personuppgifter om våra anställda för följande ändamål:

 • personaladministration inklusive organisation och personlig administration, arbetstidshantering, förbättring och upprätthållande av effektiv personaladministration, intern
  personalanalys, rapportering och planering;
 • personalöverföringshantering från olika dotterbolag och successionsplanering;
 • löne- ersättnings- och förmånshantering inklusive tillhandahållande av personalförmåner och upprätthållande av lön, ersättningar inklusive immateriella rättigheter, ersättningar, förmåner, försäkringar, pensioner och prestationsöversikter;
 • kompetenshantering och förvärv inklusive rekrytering, bedömning av lämplighet och arbetskapacitet, bakgrundskontroller och verifiering av kvalifikationer, erhållande och
  tillhandahållande av referenser;
 • inlärnings- och utvecklingsledning inklusive certifieringar, utbildning av personal och utförande av bedömningar och undersökningar av medarbetarnas uppfattning om sin
  arbetssituation;      
 • processer relaterade till att börja och sluta, inklusive interna överföringar och uppsägningar;
 • hantering av sjukfrånvaro, annan frånvaro och semester;
 • interna hälso- och säkerhetsprogram inklusive hälso- och säkerhets- och olycksregister eller rapportering och hantering av processkvalitet;
 • hantering av resor och utgifter och organisation av affärsresor inklusive övervakning av resenärer för att ge stöd under säkerhets- eller medicinska nödsituationer;
  tillhandahålla resesäkerhet, hälso- och säkerhetsutbildning och på frivillig basis hjälp med att ge säkerhetsstöd under nödsituationer;
 • fullgöra skyldigheterna och utöva särskilda rättigheter inom området för arbetsrätt och social trygghet eller ett kollektivavtal;
 • intern och extern kommunikation av Hitachi Energys organisation och representation av Hitachi Energy inklusive handelsregister och tilldelning av fullmakter;
 • organisera Hitachi Energy-evenemang och dokumentation av sådana evenemang, inklusive att hantera och organisera interna icke-marknadsföringsrelaterade kampanjer,
  evenemang och möten;
 • hantera Hitachi Energy-tillgångar inklusive bilder och videor som visar anställda eller andra individer tillgängliga för nedladdning på vårt intranät, webbplats, etc.;
 • Finansiella och delade redovisningstjänster tillhandahållande av register för att rapportera, beställa till kontanter och inköp för att betala tjänster;
 • omorganisation, förvärv och försäljning av verksamheter, affärsenheter och företag;
 • affärsrapportering, statistik och analys;
 • övervaka och granska efterlevnaden av anställdas aktiviteter på arbetsplatsen med Hitachi Energys regler och policyer, avtalsförpliktelser och juridiska krav inklusive
  disciplinära åtgärder;
 • utföra revisioner, granskningar och regulatoriska kontroller för att uppfylla skyldigheter gentemot tillsynsmyndigheter;
 • styrning, risk och efterlevnad, inklusive efterlevnad av lagar, brottsbekämpande, domstols- och tillsynsorgans krav (som för processen att verifiera kunders identiteter, kallad Know Your Customer ("KYC")/ Anti Money Laundering ("AML") ") övervakningsändamål), efterlevnad av tull och global handel, intressekonflikter och säkerhetsskyldigheter) och förebyggande, upptäckt, utredning och åtgärdande av brott och bedrägerier eller förbjudna aktiviteter eller för att på annat sätt skydda lagliga rättigheter och för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • hantera kundrelationen, bearbeta kundorder och tillhandahålla kundsupport, bearbeta, utvärdera och svara på förfrågningar och förfrågningar;
 • hantera leverantörer, entreprenörer, rådgivare och andra professionella experter inklusive interaktion med kontakter, bearbetning och fullgörande av inköp och
  fakturor, och kontraktslivscykelhantering;
 • att använda arbetsprestationer och produkter och för referenser på dokument, såsom ritningar, inköpsorder, försäljningsorder, fakturor, rapporter;
 • kontrollsystem för åtkomsthantering som tillhandahåller elektroniskt kontrollerat in- och/eller utträde för auktoriserade personer till platser som har åtkomstbegränsningar
  och ett register över personal på plats i händelse av nödsituationer;
 • upptäckt av intrång inklusive tredjepartsövervakning av tvång, perimeter, interna säkerhetspunkter och tillhörande övervakningsmonitorer för platsunderhåll/automatiserade system;
 • upprätthålla och skydda säkerheten för produkter, faciliteter, tjänster, system, nätverk, datorer och information, förebygga och upptäcka säkerhetshot, bedrägeri eller andra kriminella eller skadliga aktiviteter, och säkerställa kontinuitet i verksamheten; och
 • hantera IT-resurser, inklusive infrastrukturhantering inklusive säkerhetskopiering av data, informationssystemsstöd och serviceverksamhet för applikationshantering, slutanvändarsupport, testning, underhåll, säkerhet (incidentrespons, risk, sårbarhet, intrångsrespons), masterdata och arbetsplats inklusive hantering av användarkonton, tilldelning av mjukvarulicenser, säkerhets- och prestandatestning och affärskontinuitet.

Vissa personuppgifter som samlas in från dig avser dina anhöriga och nödkontakter. I dessa fall uppmanas du att informera sådana personer om detta meddelande om datasäkerhet.

Om du arbetar på en tredjepartsanläggning (till exempel hos en kund eller anläggning), kan sådan tredje part behöva behandla dina personuppgifter för sina ändamål och agera som personuppgiftsansvarig. I dessa fall kommer du att få eller kan begära ett separat meddelande om datasäkerhet från den relevanta personuppgiftsansvarige.

Rättsliga grunder för att behandla anställdas personuppgifter

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra skyldigheter i ditt anställningsavtal med oss ​​och liknande kollektivavtal, eller som en del av åtgärder före
  avtalsförhållande för att upprätta anställnings- och relaterade avtal;
 • I vissa fall förlitar vi oss på våra berättigade intressen för att behandla dina personuppgifter i den mån detta inte åsidosätts av dina egna integritetsintressen. Sådana intressen kan innefatta:
  - övervakning (till exempel genom IT-system), undersökning och säkerställande av efterlevnad av lagar, regler, standarder och Hitachi Energys interna krav och policyer;
  - förebyggande av bedrägerier och brottslig verksamhet, inklusive utredningar av sådan verksamhet, missbruk av Hitachi Energys tillgångar, produkter och tjänster, och som är absolut nödvändigt och proportionerligt för att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet; och
  - överföring av personuppgifter inom Hitachi Energy-gruppen för interna administrativa ändamål vid behov, till exempel för att tillhandahålla centraliserade tjänster.
 • I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter utifrån lagstadgade krav, till exempel utifrån arbets- och sociallagstiftning, bidrag, skatte- eller rapporteringsskyldighet, samarbetsskyldighet med myndigheter eller lagstadgade lagringsperioder för att genomföra vårt avtalsenliga ansvar som arbetsgivare;
 • Under exceptionella omständigheter kan vi be om ditt samtycke vid tidpunkten för insamling av personuppgifter, till exempel foton och kommunikationsmaterial. Om vi ​​ber dig om samtycke för att använda dina personuppgifter för ett visst syfte, är du fri att när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer att berätta hur du kan göra detta.

När det gäller särskilda kategorier av personuppgifter kommer vi endast att behandla sådana uppgifter i enlighet med tillämplig lag och:

 • med ditt uttryckliga samtycke för specifika aktiviteter i enlighet med tillämplig lag;
 • när det är nödvändigt för att utöva rättigheter baserade på anställnings-, socialförsäkrings- eller socialskyddslagstiftning eller enligt kollektivavtal, eller för förebyggande och företagshälsovård eller utvärdering av arbetsförmåga; eller
 • där det är nödvändigt för att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.
 • När det gäller personuppgifter som rör domar och brott kommer vi endast att behandla sådana uppgifter där sådan behandling är tillåten enligt tillämplig (lokal) lag.

Hitachi Energy samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter om entreprenörer, såsom:     

 • Data för identifikation och kontaktuppgifter till affärskontakter, som du delar med oss, såsom förnamn, efternamn, jobb/befattning/titel, arbetsgivare, arbetsgivaradress , nationalitet, skattenummer, arbetstillstånd/visuminformation, företags e-postadress, företagsadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, telefaxnummer, privat telefonnummer, privat e-postadress, kön, födelsedatum.
 • Ytterligare information som du lämnar till oss under ditt arbetsuppdrag, såsom uppgifter om fullgörandet av ditt arbetsuppdrag, våra avtalsförpliktelser och åtgärder före kontraktet inklusive korrespondensdata, erbjudanden, anbud, CV, information for bakgrundskontroll, villkor, kvalifikationer/certifikat, avtals- och orderdata, fakturor, betalningar, affärspartners historik, register relaterade till frågor/frågor/klagomål/order, arbetstidsloggning och utbildnings- och utbildningsregister, registreringsnummer för fordon, försäkringsdata.
 • Kostnadsrelaterad information såsom kontoutdrag, betalningsinformation, transaktioner, utgiftsanspråk och kvitton, bankkontouppgifter, kreditkortsuppgifter.
 • Elektronisk identifieringsdata och information som samlats in av kommunikationssystem, IT-applikationerna och webbläsaren (där entreprenören har tillgång till eller påverkas av sådana system eller applikationer och i enlighet med tillämplig lag) såsom användning av informationsteknik (systemåtkomst, IT- och internetanvändning ), enhetsidentifierare (mobil enhets-ID, PC-ID), registrerings- och inloggningsuppgifter, IP-adress, inloggningsdata och loggfiler, Analytics ID, digitalt alias/signatur, tid och webbadress, sökningar, webbplatsregistrering och inspelningar av webbplatskakor (t.ex. röst e-post/telefoninspelningar, Skype-inspelningar).
 • Andra personuppgifter, nämligen var du eller andra (såsom dina kollegor) kan registrera dessa data på eller i våra system, program och applikationer såsom affärsdokument som innehåller personlig information (t.ex. frågor, klagomål, beställningar och relaterade register, e-post, rapporter , kontrakt, presentationer, protokoll, arbetsprodukter), foton, bilder och/eller videor.

Personuppgifterna som hänvisas till nedan samlas endast in och behandlas, i tillämpliga fall, i enlighet med tillämpliga lokala lagar i ditt hemland och där det är relevant beroende på din arbetsuppgift.

 • Särskilda kategorier av personuppgifter såsom data för akut stöd vid resor (blodgrupp, sjukdomshistoria, allergier).
 • Uppgifter om domar och brott för bakgrundskontroll.
 • I den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter, data som erhållits från allmänt tillgängliga källor eller som är legitimt överförda av andra tredje parter (t.ex. en kreditgivare), såsom data som överförts till Hitachi Energy av din arbetsgivare eller det företag genom vilket du är utsänd till Hitachi Energi, handelsregisteruppgifter, kreditvärdighetsuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter om entreprenörer för följande ändamål:

 • personaladministration som är relevant för ditt arbetsuppdrag och de tjänster du tillhandahåller under arbetsuppdraget/arbetsbeskrivningen direkt till Hitachi Energy inklusive
  organisation och personlig administration, arbetstidshantering, förbättring och upprätthålla effektiv personaladministration, intern personalanalys, rapportering och planering;
 • leverantörs- och tjänsteleverantörshantering genom hela inköps-, logistik- och försörjningskedjan inklusive interaktion med kontakter inklusive anbudsgivning, engagemang, bearbetning av order, process och fullgörande av inköp, administration och hantering av leverantörer, leverantörer, entreprenörer, rådgivare och andra professionella experter inklusive interaktion med kontakter, bearbetning och fullgöra inköp och fakturor, och kontrakthantering över tid;
 • personalöverföringshantering från olika dotterbolag och successionsplanering;
 • utbildningsentreprenörer;     
 • interna hälso- och säkerhetsprogram;
 • hantering av resor och utgifter och organisering av affärsresor inklusive övervakning av resenärer för att ge stöd under säkerhets- eller medicinska nödsituationer, tillhandahållande av resesäkerhet, hälso- och säkerhetsutbildning och på frivillig basis hjälp med att ge säkerhetsstöd under nödsituationer, försäkringshantering;
 • Finansiella och delade redovisningstjänster tillhandahållande av register för att rapportera, beställa till kontanter och inköp för att betala tjänster;
 • att använda arbetsprestationer och produkter och för referenser på dokument, såsom ritningar, inköpsorder, försäljningsorder, fakturor, rapporter;
 • omorganisation, förvärv och försäljning av verksamheter, affärsenheter och företag;
 • övervaka och granska efterlevnaden av Hitachi Energys företagsregler och policyer, avtalsförpliktelser och lagkrav;       
 • utföra revisioner, granskningar och regulatoriska kontroller för att uppfylla skyldigheter gentemot tillsynsmyndigheter;  
 • upprätthålla och skydda säkerheten för produkter, faciliteter, tjänster, system, nätverk, datorer och information, förebygga och upptäcka säkerhetshot, bedrägeri eller andra kriminella eller skadliga aktiviteter, och säkerställa kontinuitet i verksamheten; och
 • administrera IT, inklusive infrastrukturhantering inklusive säkerhetskopiering av data, informationssystemstöd och serviceverksamhet för applikationshantering, slutanvändarsupport, testning, underhåll, säkerhet (incidentrespons, risk, sårbarhet, intrångsrespons), masterdata och arbetsplats inklusive användare kontohantering, tilldelning av mjukvarulicenser, säkerhets- och prestandatester och affärskontinuitet.

Vi samlar endast in de personuppgifter från dig som vi behöver för de ändamål som beskrivs ovan. För statistiska ändamål, förbättring av våra tjänster och testning av våra IT-system använder vi så mycket som rimligen är möjligt anonymiserad data. Detta innebär att dessa uppgifter inte längre (in)direkt kan identifiera dig eller peka ut dig som individ.

Rättsliga grunder för att behandla personuppgifter från våra entreprenörer är:

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtalsenliga förpliktelser som följer av din arbetsuppgift, eller som en del av åtgärder som vi vidtar före kontraktet;
 • I vissa fall förlitar vi oss på våra berättigade intressen för att behandla dina personuppgifter i den mån detta inte åsidosätts av dina egna integritetsintressen. Sådana intressen inkluderar:
  - uppförande, ledning, utveckling och främjande av vår verksamhet i vid bemärkelse inklusive leverans av produkter och tjänster, fullgörande av avtal och orderhantering med leverantörer, process och fullgörande av inköp, processkvalitetsstyrning och förbättring av produkter eller tjänster , analys och marknadsintelligens, minskning av risk för fel i våra upphandlingsprocesser och omorganisation, förvärv och försäljning av aktiviteter, affärsdivisioner och företag;
  - övervaka, undersöka och säkerställa efterlevnad av lagar, regler, standarder och Hitachi Energys interna krav och policyer;
  - förhindra bedrägeri och brottslig verksamhet inklusive utredningar av sådan aktivitet, missbruk av Hitachi Energys tillgångar, produkter och tjänster, och som är strikt nödvändiga och proportionerliga för att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet; och- överföring av personuppgifter inom Hitachi Energy-gruppen för interna administrativa ändamål som är nödvändigt, till exempel för att tillhandahålla centraliserade tjänster.
 • I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter på grundval av rättsliga skyldigheter och lagstadgade krav, till exempel på grundval av skatte- eller rapporteringsskyldighet, samarbetsskyldighet med myndigheter, lagstadgade lagringstider eller utlämnande av personuppgifter inom ramen för myndighet eller rättsliga åtgärder kan krävas för bevisupptagning, lagföring eller verkställighet av civilrättsliga anspråk.

När det gäller särskilda kategorier av personuppgifter kommer vi endast att behandla sådana uppgifter i enlighet med tillämplig lag och:

 • Vi kommer att be ditt uttryckliga samtycke för specifika aktiviteter i enlighet med tillämplig lag; eller
 • Om det är nödvändigt för att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

När det gäller personuppgifter som rör brottsdomar och brott kommer vi endast att behandla sådana uppgifter där sådan behandling är tillåten enligt tillämplig (lokal) lag.

Vi samlar in information från och om kandidater i samband med anställningsmöjligheter på Hitachi Energy. Informationen som vi samlar in, sättet på vilken den används och tidpunkten när den samlas in varierar beroende på i vilket land du ansöker. I allmänhet inkluderar de uppgifter vi samlar in om våra jobbsökande kontaktuppgifter, meritförteckningar eller CV:n, identifieringsdokument, utbildningsbakgrund, arbetshistorik, anställningsinformation och referenser.

Vi använder dina personuppgifter för att matcha dina färdigheter, erfarenhet och utbildning med roller som erbjuds av Hitachi Energy. Denna information skickas till relevanta rekryteringschefer och personer som är involverade i rekryteringsprocessen för att besluta om du ska bjudas in till en intervju. Hitachi Energy kommer att samla in ytterligare information om du blir inbjuden till att delta i en intervjuprocess (eller motsvarande) och framåt. Sådan information inkluderar intervjuanteckningar, bedömningsresultat, feedback och erbjudanden.

I samband med våra rekryteringsaktiviteter inklusive ansökningar och inskolning, samlar vi även in särskild data från kandidater där vi har en arbetsrättslig skyldighet att göra det. Denna information är relevant för deras framtida arbetsmiljö på Hitachi Energy eller framtida tillhandahållande av anställningsförmåner, eller med individens uttryckliga samtycke, där insamling av sådan information är tillåten enligt lag. Till exempel, där det är tillåtet enligt tillämplig lag, kommer vi att samla in information om en individs funktionshinder för att analysera mångfalden i vår arbetsstyrka. Efter inskolning kommer en individs tillhandahållande av information om funktionshinder också att användas för att tillhandahålla en lämplig arbetsmiljö. Vi kommer också att behöva utföra bakgrundskontroller avseende kriminalitet mm för vissa kandidater för att bedöma deras behörighet att arbeta på Hitachi Energy eller för Hitachi Energys kunder. I vissa länder kommer vi också att be kandidater att tillhandahålla mångfaldsinformation (till exempel om deras ras och etnicitet) för att bevaka mångfald, även om tillhandahållandet av denna information kommer att vara helt frivilligt. Däremot, där en kandidat inte frivilligt tillhandahåller sådan information, kan vi enligt lag vara skyldiga att göra vår egen bedömning av sådana kriterier. 

För framgångsrika kandidater behandlar vi personuppgifter som är nödvändiga för ingående av anställningsavtalet och för anställningsprocessen för anställda, såsom tillämpligt personnummer (skatt, medborgarskap, socialförsäkring eller eventuellt annan typ av individuellt nummer som är tillämpligt för dig på grund av din land och roll); uppgifter om dina närstående personer (namn på make/partner, barn etc.); signatur; bankkonto detaljer; nödkontakter; försäkringsdata; körkortsnummer; kompetensutvecklingshistoria; kläder och skostorlek vid behov.

Beroende på i vilket land du ansöker samlar Hitachi Energy in personuppgifter om kandidater ("du") från följande källor:

 • Direkt från dig – till exempel information som du har lämnat när du ansöker om en tjänst direkt via Hitachi Energys karriärwebbplats
 • Från rekryteringsbyråer – till exempel när en rekryteringsbyrå med dina uppgifter kontaktar oss för att föreslå dig som en potentiell kandidat;
 • Genom allmänt tillgängliga källor online – till exempel där du har en yrkesprofil publicerad online (t.ex. på din nuvarande arbetsgivares webbplats eller på en professionell nätverkssajt, som LinkedIn)
 • Genom referens – till exempel genom en referens från en tidigare anställd eller arbetsgivare, eller från en referent som du har identifierat
 • Resultat av bedömningar eller bakgrundskontroller

De personuppgifter vi samlar in kommer att användas för följande ändamål:

 • Utvärdering av din ansökan, baserat på Hitachi Energys berättigade intresse av att hitta den mest lämpliga kandidaten för den tillgängliga positionen. Hitachi Energy ska göra bedömningar och intervjuer, vilket också överensstämmer med ditt intresse av att hitta det jobb som passar dig bäst;
 • Din arbetsansökan för den specifika tjänsten inom Hitachi Energy eller Hitachi, som vi behandlar som en del av de prekontraktuella åtgärderna fullgörande för att upprätta anställnings- och relaterade kontrakt (för att vidta åtgärder innan ett anställningsavtal ingås);
 • Din jobbansökan för potentiella framtida rekryteringsändamål inom Hitachi Energy eller Hitachi, på grundval av ditt samtycke;       
 • Din anställningsansökan i syfte att samla in talang, där vi allokerar kandidater till en specialistpool och närmar oss kandidater när ett lämpligt jobb blir tillgängligt, baserat på ditt samtycke;
 • Vid ingående av anställningsavtal – att vidta åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla skyldigheter som följer av anställningsavtalet och tillämpliga rättsliga bestämmelser såsom att bekräfta att du uppfyller interna och juridiska krav som är relevanta för tjänsten, skapande och undertecknande av anställningsavtalet och annan anställningsdokumentation, skapande av nödvändiga konton i våra informationssystem; ge dig tillgång till Hitachi Energy; tillhandahålla obligatoriska meddelanden till statliga myndigheter; ge dig arbetsuniform och personlig skyddsutrustning vid behov; och utföra en introduktion som krävs för att förse dig med utrustning, utbildning och information som krävs för den position du har rekryterats.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i våra arbetssökande är:

 • Uttryckligt medgivande från kandidaten
 • Vårt berättigade intresse av att attrahera, identifiera och hitta talanger
 • Vårt berättigade intresse att bearbeta och hantera ansökningar om roller på Hitachi Energy, inklusive genomsökning och val av kandidater
 • Vårt berättigade intresse av att anställa och ta med kandidater genom att lämna ett erbjudande till framgångsrika kandidater och genomföra bakgrundskontroller före anställning       
 • Vårt berättigade intresse att hantera våra karriärwebbplatser (inklusive att utföra statistiska analyser)
 • Efterlevnad av lagliga eller regulatoriska skyldigheter (när vi utför bakgrundskontroller för att garantera att en kandidat är kvalificerad arbetet)

När du anlitar oss för att förse dig med våra varor och tjänster, samlar vi in ​​och använder personuppgifter när vi har ett giltigt affärsskäl att göra det i samband med dessa varor och tjänster.

I samband med att tillhandahålla tjänster till kunder, behandlar Hitachi Energy även personuppgifter om individer som inte direkt är våra kunder (till exempel anställda, kunder eller leverantörer till vår kund). Se avsnittet "Personer vars personuppgifter vi får i samband med att vi tillhandahåller tjänster till våra kunder" för ytterligare information.

Majoriteten av de personuppgifter vi samlar in och använder för att tillhandahålla våra tjänster tillhandahålls frivilligt av (eller samlas in av oss från tredje parts källor på begäran av) våra kunder. På grund av detta, om du är kund hos Hitachi Energy, kommer det i allmänhet att vara uppenbart för dig vilka personuppgifter vi samlar in och använder. Denna information kan innefatta:

 • Grundläggande information, såsom ditt namn, företaget du arbetar för, din befattning och din relation till företaget
 • Kontaktuppgifter, såsom din postadress, e-postadress och telefonnummer
 • Finansiell information, såsom betalningsrelaterad information
 • Alla andra personuppgifter som rör dig eller andra tredje parter som du tillhandahåller till oss i syfte att ta emot våra tjänster

Vi använder denna information:

 • För att tillhandahålla tjänster till dig
 • För att administrera vår relation till dig och upprätthålla avtal
 • För redovisnings- och skatteändamål
 • För marknadsföring och affärsutveckling
 • För att följa våra lagliga och regulatoriska skyldigheter
 • Att upprätta, utöva eller försvara lagliga rättigheter
 • För historiska och statistiska ändamål

Rättsliga grunder för att behandla våra kunders personuppgifter är:

 

 • Fullgörande av ett kontrakt
 • Efterlevnad av en laglig eller regulatorisk skyldighet
 • Vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig med våra varor och tjänster och säkerställa omedelbar betalning av eventuella avgifter, kostnader och skulder med avseende på våra tjänster       
 • Vårt berättigade intresse av att skydda Hitachi Energy från att oavsiktligt hantera intäkterna från kriminell verksamhet eller hjälpa till med andra olagliga eller bedrägliga aktiviteter (till exempel terrorism)

Vi behandlar personuppgifter om våra leverantörer (inklusive underleverantörer och individer associerade med våra leverantörer och entreprenörer) för att hantera vår relation och kontrakt, och för att få tjänster från våra leverantörer.

De personuppgifter vi behandlar är i allmänhet begränsade till kontaktinformation (namn, namn på arbetsgivare, telefon, e-post och andra kontaktuppgifter) och ekonomisk (betalningsrelaterad) information.

Innan vi anlitar en ny leverantör utför vi undersökningar på regelefterföljnad som kan omfatta – beroende på risknivån – till exempel anti-penningtvätt, anti-mutor och anti korruptionskontroller, modernt slaveri, mediakontroller, politiskt utsatta personer (PEP) sökningar och/eller kontroller av sanktionslistor.

Rättsliga grunder för att behandla personuppgifter från våra leverantörer är:

 • Fullgörande av ett kontrakt
 • Efterlevnad av en laglig eller regulatorisk skyldighet
 • Vårt berättigade intresse av att hantera betalningar, och avgifter och att samla in och återkräva pengar som är skyldiga Hitachi Energy
 • Vårt berättigade intresse av att skydda Hitachi Energi från att oavsiktligt hantera intäkter från brottslig verksamhet eller hjälpa till med andra olagliga eller bedrägliga aktiviteter (till exempel terrorism)

När du besöker ett Hitachi Energy-kontor, -fabrik eller -lager behandlar vi dina personuppgifter för att ge dig vissa faciliteter (såsom tillgång till våra byggnader och konferensrum eller Wi-Fi), för att kontrollera åtkomsten till våra byggnader och för att skydda våra kontor, personal, varor och konfidentiell information.

De personuppgifter vi samlar in är i allmänhet begränsade till ditt namn, kontaktuppgifter, plats och den tid du går in och lämnar vår byggnad.

Besöksloggar och passerkort
Vi kräver att besökare på våra kontor, fabriker och lager loggar in i receptionen och vi behåller registret över besökare under en kort tidsperiod. Besökare till våra byggnader förses med ett tillfälligt passerkort för att komma åt vår byggnad. Våra besöksloggar kommer att användas för att verifiera att passerkort returneras, för att undersöka en säkerhetsincident och i nödsituationer (till exempel om ett kontor behöver evakueras).

Wi-Fi
Vi övervakar och loggar trafik på våra Wi-Fi-nätverk. Detta gör att vi kan se begränsad information om en användares nätverksbeteende, men kommer också att inkludera att vi åtminstone kan se källan och destinationsadresserna som användaren ansluter från och till.

CCTV
Hitachi Energy använder CCTV-övervakning där det är tillåtet enligt lag. CCTV-bilder lagras säkert och är endast tillgängliga för de personer som behöver kännedom om händelser (till exempel för att undersöka en incident). Vi har tillåtelse att delge rättsvårdande myndigheter CCTV-bilder. Vi kommer också att dela CCTV-bilder med våra försäkringsgivare i syfte att behandla ett försäkringskrav som ett resultat av en incident. CCTV-inspelningar raderas vanligtvis eller skrivs över automatiskt efter en kort tidsperiod om inte ett problem identifieras som kräver ytterligare utredning.

Kontroll av besökares hälsa / COVID-19
Vi ber besökare till våra kontor, fabriker och lager att tillhandahålla hälsorelaterad information och reseinformation för att skydda hälsan och säkerheten för vår personal och besökare och för att förhindra spridning av covid-19-viruset. Information vi frågar är om du har potentiella covid-19-symtom (feber, hosta, andnöd eller andra andningssvårigheter), om du nyligen har besökt destinationer på Hitachi Energy HotSpots-lista och om du har varit i nära kontakt med någon som var diagnostiserats med covid-19.

Ditt frågeformulär kommer att förstöras omedelbart (senast i slutet av dagen du besökte oss) om du blivit nekad tillträde till våra lokaler. Om du är en extern besökare och du har svarat NEJ på alla frågor kan vi komma att behålla ditt formulär under en period av 30 dagar för att kunna bevisa att alla som fick tillträde till kontoret är noggrant granskade.

Rättsliga grunder för att behandla personuppgifter om besökare till våra byggnader är:

 • Vårt berättigade intresse av att skydda våra kontor, fabriker och lager, personal, varor och konfidentiell information
 • Vårt berättigade intresse av att förebygga och upptäcka brott, och upprätta, utöva och försvara rättsliga anspråk
 • När det gäller hälsokontroll/covid-19-relaterad information de rättsliga grunderna vi förlitar oss på är:
 • - För att följa den juridiska skyldighet vi har som arbetsgivare att skydda och upprätthålla vår personals hälsa och säkerhet;
 • - Av skäl av allmänintresse inom folkhälsoområdet, som att skydda mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga standarder för kvalitet och säkerhet för hälso- och sjukvården

Personuppgifter som vi samlar in om dig när du besöker vår webbplats och andra digitala kanaler (nedan kallad "vår sida") delas in i flera kategorier.

Information som du lämnar frivilligt

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar frivilligt via vår webbplats, till exempel när du fyller i onlineformulär för att kontakta oss, prenumererar på ett nyhetsbrev, prenumererar på att få marknadskommunikation från oss, deltar i undersökningar eller registrerar dig för evenemang som vi organiserar. Den information vi samlar in om dig inkluderar följande:

 • Namn
 • Befattning, befattningsnivå eller funktion, roll
 • Utbildning
 • Företag eller organisation
 • Företagsuppgifter
 • Kontaktinformation, inklusive primär e-postadress, sekundär e-postadress och telefonnummer
 • Demografisk information, såsom bransch, land, postnummer, preferenser och intressen.
 • Annan information som är relevant för kundundersökningar eller liknande forskning.
 • Information som rör händelser som fångats upp genom evenemangsrelaterade formulär, såsom kostrestriktioner, hotell- och flyginformation, registrerings-/deltagandestatus, medienärvaro, tidigare evenemangsnärvaro och kön.
 • Information som är relevant för tillhandahålla varor och tjänster till dig.
 • Alla andra personliga uppgifter som du frivilligt väljer att tillhandahålla till oss.

Vi samlar inte in känsliga personuppgifter avsiktligt, såvida du inte ger oss sådana uppgifter. Även om det kan finnas fria textrutor på webbplatsen där du kan ange all information, har vi inte för avsikt att behandla känsliga uppgifter. Du är inte skyldig att tillhandahålla, och bör inte avslöja, känsliga personuppgifter. Om du väljer att tillhandahålla känsliga personuppgifter på detta sätt, bekräftar du att du samtycker till insamling och behandling av denna känsliga information.

Om du registrerar dig på vår sida kommer dina personuppgifter att lagras i vår kunddatabas. Om du har valt att inte ta emot marknadskommunikation, kommer bara dina grundläggande kontaktuppgifter att finnas kvar på vår lista på personer som avanmält sig.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​vissa personuppgifter automatiskt från din enhet. Specifikt inkluderar de uppgifter vi samlar in automatiskt information, såsom din IP-adress, pixel-ID, enhetstyp, unikt enhetsidentifikationsnummer, webbläsartyp, operativsystem, geografisk plats (t.ex. plats på lands- eller stadsnivå) och annan teknisk information.

Vi samlar också in information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats, inklusive vilka sidor som du har tillgång till, aktuell URL, tidpunkt då du besökte webbplatsen och klickade på länkar. Att samla in denna information gör det möjligt för oss att bättre förstå de besökare som kommer till vår webbplats, var de kommer ifrån och vilket innehåll på vår webbplats som är av intresse för dem. Vi använder denna information för våra interna analysändamål och för att förbättra kvaliteten och relevansen av vår webbplats för våra besökare. Information kommer att samlas in med hjälp av webbplatskakor och liknande spårningsteknik, som förklaras vidare i Cookie Notice.

Vår webbplats använder Google Analytics och Adobe Analytics för att tillhandahålla rapportering, visualiseringar och analys av data, men endast med ditt samtycke. Klicka här för att lära dig mer om Googles policy for datasäkerhet och principer. Adobes sekretesscenter finns tillgängligt här.

Vår sida använder också olika plugins för sociala medier.

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter som besökare på vår webbplats är:

 • Att administrera och hantera vår webbplats, inklusive att bekräfta och autentisera din identitet, och förhindra obehörig åtkomst till begränsade områden på vår webbplats.
 • Att anpassa och berika din webbupplevelse genom att visa innehåll (inklusive riktad reklam) som är mer sannolikt att vara relevant och av intresse för dig
 • Att analysera data från besökare på vår webbplats och trafikinformation för webbplatsen
 • Att samla in data om hur besökare kom till vår webbplats samt hur de använde webbplatsen
 • För att fastställa företaget, organisationen, institutionen eller byrå som du arbetar för eller som du på annat sätt är knuten till
 • För att utveckla vår verksamhet och våra tjänster
 • För att förse dig med marknadskommunikation
 • För att utföra benchmarking och dataanalys (till exempel angående användning av vår sida och demografiska analyser av besökare på vår sida)
 • För att förstå hur besökare använder funktionerna och funktionerna på vår webbplats
 • För att övervaka och genomdriva efterlevnaden av tillämpliga villkor för använda
 • För att genomföra kvalitets- och riskhanteringsgranskningar
 • För att möjliggöra en bättre hantering av våra evenemang
 • För att göra det möjligt för team som hanterar händelser att samordna sina e-postkampanjer och evenemangsaviseringar mer effektivt
 • För att möjliggöra registrering för evenemang och webinar
 • För att möjliggöra nedladdning av innehåll och ledtrådar om potentiella nya kunder
 • För att möjliggöra att tjänster och information levereras effektivt till dig
 • Alla andra syften för vilka du lämnade information till Hitachi Energy.

Lagliga grunder för att behandla personuppgifter om besökare på vår webbplats är:

 

 • Vårt berättigade intresse av effektiv leverans av information och tjänster till dig, och den effektiva och laglig drift av våra verksamheter
 • Vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra vår webbplats, och din användarupplevelse
 • Samtycke från besökaren på webbplatsen

Du kan acceptera eller avvisa kakor för våra webbplatser och andra digitala kanaler på vår plats för hantering av kakor. Du kan också göra det genom att justera webbläsarens inställningar. Vänligen läs vårt meddelande om kakor för mer information om vår användning av kakor.

Hitachi Energy använder en mängd olika verktyg för att upprätthålla säkerheten för vår IT infrastruktur, inklusive våra e-postsystem. Exempel på sådana verktyg är:

 • System som skannar inkommande e-postmeddelanden till Hitachi Energy-mottagare efter misstänkta bilagor och webbadresser, för att förhindra attacker från skadlig programvara
 • Verktyg som används för att upptäcka skadliga attacker
 • Verktyg som blockerar visst innehåll eller webbplatser

Om du korresponderar via e-post med en Hitachi Energy-mottagare, kommer dina e-postmeddelanden att skannas av de verktyg Hitachi Energy använder för att upprätthålla säkerheten för sin IT-infrastruktur vilket kan resultera i att innehåll läses av andra auktoriserade Hitachi Energy-personer än den avsedda mottagaren.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter om individer som korresponderar med Hitachi Energy via e-post:

 • Vårt berättigade intresse av att skydda vår IT-infrastruktur mot obehörig åtkomst eller dataläckage
 • Vårt berättigade intresse av att analysera e-posttrafik

När du ringer Hitachi Energys personal kommer endast ditt telefonnummer att lagras på våra servrar och kommer att levereras till mottagaren av ditt samtal på sin telefon och via e-post. Ingen annan personligt identifierbar information samlas in men tekniska loggar och rapporter kan lagras i felsökningssyfte.

Hitachi Energys röstbrevlåda tillhandahålls av Microsoft. När du ringer Hitachi Energys personal och lämnar ett röstmeddelande kommer detta röstmeddelande och eventuella personliga uppgifter i det att lagras på globala Microsoft Azure-servrar och levereras till mottagaren av ditt samtal som ett MP3-röstklipp i ett e-postmeddelande. Microsoft kommer inte att föra samtalsloggar i samband med dina samtal till Hitachi Energy-personal.

Lagliga grunder för att behandla personuppgifter om individer som korresponderar med Hitachi Energy via telefon- och röstbrevlåda:

 • Vårt berättigade intresse av att upprätthålla kommunikationsnätverk.

Hitachi Energy förser anställda, kunder och andra intressenter utanför Hitachi Energy med ett sätt att konfidentiellt, och antingen anonymt eller inte, rapportera om aktiviteter som involverar oetiskt eller olagligt beteende som strider mot våra professionella standarder eller på annat sätt är oförenliga med Hitachi Energy Code of Conduct och/eller Supplier Code of Conduct. Rapportering ska göras via någon av följande kanaler:

-         Via Ethics Web Portal och Ethics Hotline;

-         (endast anställda): genom att skicka ett e-postmeddelande till Office of Special Investigations på [email protected] ; eller

-         Genom att skicka korrespondens per post till Office of Special Investigations på följande adress: George Hintzenweg 81 - 3068 AX Rotterdam, Nederländerna.

Ethics Web Portal and Ethics Hotline innehåller sin egen integritets- och samtyckesmeddelande som beskriver den praxis som Hitachi Energy följer. Vi uppmuntrar individer som använder Ethics Web Portal och Ethics Hotline att hänvisa till detta sekretessmeddelande och samtyckesformulär.

 

Med vem delar vi dina personuppgifter

Vi är noggranna med att endast dela dina personuppgifter med de som verkligen behöver dem för att kunna utföra sina uppgifter och skyldigheter, och till tredje man som har ett legitimt syfte att få tillgång till dem. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Vi delar dina personuppgifter med andra företag i Hitachi Energy Ltd-koncernen. En översikt över Hitachi Energy Ltd-gruppens enheter finns här.

Hitachi Energy Ltd är en enhet inom Hitachi-koncernen. Vi delar personuppgifter med andra Hitachi-enheter. En översikt över  Hitachi-gruppens enheter finns här. Vi överför eller uppger de personuppgifter vi samlar in till externa supportleverantörer (och deras dotterbolag och affilierade företag) som anlitas av oss för att stödja våra interna processer. Till exempel anlitar vi supportleverantörer för att tillhandahålla (a) allmän kontorssupport inklusive utskrift, dokumentproduktion och-hantering, arkivering och översättningstjänster; (b) redovisning, finans och faktureringsstöd. (c) IT-funktioner inklusive systemhantering och säkerhet, datalagring, analys, affärsapplikationer, röstbrevlådor och replikering av system för affärskontinuitet/katastrofåterställning; (d) HR-funktioner inklusive löne- och betalningsleverantörer, utbildningsleverantörer. rekryteringsbyråer, (d) konfliktkontroll, riskhantering och kvalitetsgranskningar och (e) externa säljare. Det är vår policy att endast använda tredjepartsleverantörer av support som är skyldiga att upprätthålla lämpliga nivåer av dataskydd, säkerhet och konfidentialitet, och som följer alla tillämpliga lagkrav för överföring av personuppgifter utanför den jurisdiktion där de ursprungligen samlades in.


 • Beroende på vilket syfte vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för delar vi dina personuppgifter med följande mottagare:
 • Professionella rådgivare, såsom juristbyråer, skatterådgivare eller revisorer
 • Försäkringsgivare
 • Pensionsfonder
 • Banker
 • Tillsynsmyndigheter
 • Skatte- och tullmyndigheter
 • Tillsynsmyndigheter och andra yrkesorgan
 • Börs- och finansmyndigheter
 • Offentliga register över företagsföreträdare och aktieägare
 • Leverantörer av tjänster för identitetsverifiering
 • Kreditupplysningsbolag
 • Konkursförvaltare eller borgenärer
 • Resebyråer
 • Statliga departement och myndigheter

Om vi går igenom en företagsförsäljning, fusion, rekonstruktion, upplösning eller liknande händelse kommer personuppgifter vi samlar in från dig att överföras i samband med en sådan händelse. Varje förvärvare eller efterträdare till Hitachi Energy får fortsätta att använda uppgifterna enligt beskrivningen i detta meddelande förutsatt att förvärvaren eller efterträdaren är bunden av ändamålsenliga avtal eller skyldigheter och får endast använda eller uppge dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna om  nvändning och uppgivande enligt detta meddelande om du inte samtycker till något annat.

Vi har inte avslöjat någon personlig information till andra företag eller tredje parter för monetära eller andra skäl under de tolv månaderna före ikraftträdandet av detta sekretessmeddelande. Vi har lämnat ut personlig information till våra supportleverantörer för affärsändamål under de senaste tolv månaderna. Informationen vi har lämnat ut för affärsändamål kan inkludera några eller alla kategorier som anges ovan.

För mer information om de kategorier av enheter som vi har lämnat ut denna information till och de syften för vilka vi har lämnat ut informationen, se "Vem vi delar dina personuppgifter med".

Även om Hitachi Energy inte säljer personlig information i utbyte mot pengar, delar vi personlig information mot andra förmåner som kan anses vara en "försäljning", enligt definitionen i California Consumer Privacy Rights Act (Cal. Civ. Code 1798.140(t) )(1)). Vi stöder California Consumer Rights Act och vill ge dig kontroll över hur din personliga information samlas in och delas. Du har rätt att uppmana Hitachi Energy att inte sälja din personliga information. Om du vill välja bort försäljning av din information, vänligen skicka in vårt CCPA-formulär här [lägg till länk] eller kontakta oss via +1 (800) 290 5290.

Avseende webbkakor kan du alltid anpassa dina inställningar när som helst. Observera att vi fortfarande kan använda samlad och avidentifierad personlig information som inte identifierar dig eller någon individ; vi kan också behålla information efter behov för att uppfylla juridiska skyldigheter, genomdriva avtal och lösa tvister.

Det finns omständigheter under vilka Hitachi Energy är juridiskt förpliktigat att lämna ut dina personuppgifter. Dessa omständigheter inkluderar bland annat situationer där avslöjande förpliktas enligt lag som är tillämplig på Hitachi Energy, eller nödvändigt för att följa ett beslut från en domstol eller statlig myndighet, exportkontroll eller nödvändigt för skydds- och säkerhetsfrågor. I sådana fall kommer Hitachi Energy endast att tillhandahålla den minsta tillåtna mängd personuppgifter som är tillåtna när de svarar på en begäran om utlämnande.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. De åtgärder vi använder är utformade för att ge en säkerhetsnivå som är lämplig relaterat till risken med att behandla dina personuppgifter.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi kommer att behålla personuppgifter som vi samlar in från dig där vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det (till exempel för att förse dig med en tjänst som du har begärt eller för att följa tillämplig lag, skatte-eller redovisningskrav).

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom dina personuppgifter har lagrats i arkiv för säkerhetskopior), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från all vidare behandling tills radering är möjlig.

Om du har frågor om, eller behöver ytterligare information om, våra datalagringsperioder, skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Länder där vi behandlar dina personuppgifter och internationella dataöverföringar

Våra Hitachi Energy-enheter och tredjepartstjänsteleverantörer är verksamma i Schweiz, EES, Storbritannien och alla länder runt om i världen. Detta innebär att när vi samlar in dina personuppgifter kommer de att behandlas i länder som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land. En översikt över de platser där Hitachi Energy är verksamt runt om i världen finns här.

 

Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att kräva att de personuppgifter vi behandlar förblir skyddade i enlighet med detta meddelande om dataskydd när de överförs internationellt, inklusive när de behandlas internationellt av våra tredjepartssupportleverantörer och partners. De skyddsåtgärder vi har vidtagit inkluderar att implementera Europeiska Kommissionens standardavtalsklausuler för överföringar av personlig information till våra Hitachi Energy-enheter som är etablerade utanför EES, vilket kräver att våra enheter utanför EES skyddar personuppgifter som de behandlar i enlighet med EU:s lagar om dataskydd.

 

Vi har också implementerat liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartssupportleverantörer och partners. Överföring av personuppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer utanför EES sker på grundval av beslut om dataskyddet är adekvat enligt Europeiska Kommissionen eller genom att implementera EU:s standardavtalsklausuler för dataskydd.

 

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om internationella dataöverföringar, skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Uppdateringar av detta sekretessmeddelande

Vi kommer att uppdatera detta sekretessmeddelande då och då som på grund av förändringar av juridisk, teknisk och/eller affärsmässig art. Vi kommer att inhämta ditt samtycke till alla väsentliga ändringar av meddelandet om dataskydd om och när detta krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Du kan se när detta sekretessmeddelande senast uppdaterades genom att kontrollera "senast uppdaterad"-datum som visas i slutet av detta meddelande om dataskydd.

Senaste uppdatering: 2021-10-13