Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Privacy Notice

Ochrona prywatności i zaufanie użytkowników są dla nas ważne

Niniejsze Available in other languages: Oświadczenie o Ochronie Prywatności wyjaśnia sposoby gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych  osobowych użytkownika przez Hitachi Energy Ltd i grupę spółek należących do Hitachi Energy Ltd (określanych dalej jako „Hitachi Energy”, „my”, „nas”, „nasze” itp.)

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Hitachi Energy Ltd jest spółką utworzoną na mocy prawa Konfederacji Szwajcarskiej, z siedzibą pod adresem Brown-Boveri-Strasse 5, 8050 Zurych, Szwajcaria, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Kantonu Zurych pod numerem CHE-339.599.331.

Ponadto grupa spółek należących do Hitachi Energy Ltd obejmuje wiele osób prawnych posiadających siedziby w różnych krajach świata.

 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, uwag bądź skarg dotyczących treści naszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych i podlegającym mu zespołem, pod adresem [email protected]. W celu wykonania jakichkolwiek praw przysługujących użytkownikowi na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza tutaj.

Prawa użytkownika

W określonych sytuacjach użytkownikowi mogą przysługiwać prawa na mocy przepisów o ochronie danych i/lub ochronie konsumentów w odniesieniu do jego danych osobowych. Nasza polityka zakłada przestrzeganie praw użytkownika i bezzwłoczne podejmowanie działań w oparciu o obowiązujące przepisy. Pragniemy zwrócić uwagę, że niektóre prawa użytkownika mogą podlegać ograniczeniu w związku z naszym nadrzędnym interesem lub  prawnym obowiązkiem dalszego przetwarzania danych lub w sytuacji, gdy dane są niezbędne do ustanawiania, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych. Szczegółowy opis praw przysługujących użytkownikowi został przedstawiony poniżej:

jeżeli użytkownik pragnie uzyskać dostęp, dokonać korekty, zaimportować lub zażądać usunięcia jego danych osobowych, może zrobić to w dowolnym momencie, wypełniając formularz dostępny tutaj.

użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, zażądać ograniczenia zakresu ich przetwarzania lub przeniesienia danych osobowych. Użytkownik może wykonać te prawa w dowolnym momencie, wypełniając formularz dostępny tutaj.

użytkownik może w dowolnym momencie odmówić zgody na otrzymywanie od nas treści o charakterze marketingowym. Aby wykonać to prawo, należy kliknąć odnośnik „Anuluj subskrypcję” lub „Wypisz się” w otrzymywanych od nas wiadomościach marketingowych. Imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika pozostaną wówczas w naszych bazach danych CRM, aby zapobiec przyszłym próbom komunikacji. Jeżeli użytkownik życzy sobie również usunięcia jego danych z naszych baz CRM, powinien wypełnić dodatkowo formularz dostępny tutaj [add link]. Nawet jeśli użytkownik uzna, że nie chce dłużej otrzymywać od nas treści marketingowych, możemy być wciąż zobowiązani do wysyłania wiadomości o charakterze faktycznym, transakcyjnym i/lub serwisowym w związku z produktami lub usługami dostarczanymi lub świadczonymi przez nas na rzecz użytkownika lub organizacji, w imieniu której doszło do przekazania jego danych.

jeżeli dane osobowe użytkownika były przez nas gromadzone i przetwarzane na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody przez użytkownika nie wpływa w żaden sposób na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem i nie wpłynie też na przetwarzanie danych osobowych użytkownika na podstawie uprawnień innych niż jego zgoda; 

użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy kontakt z lokalnym organem ds. ochrony danych. Dane kontaktowe organów ds. ochrony danych w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii są dostępne tutaj.  Dane osobowe szwajcarskiego organu ds. ochrony danych są dostępne tutaj.

konsumenci zamieszkujący na terytorium stanu Kalifornia mają prawo do wycofania zgody na ujawnianie danych osobowych w zamian za wynagrodzenie lub inne wartości niepieniężne.

Marketing bezpośredni

Użytkownik może dostosować ustawienia lub anulować subskrypcję informacji marketingowych

Pliki cookie w witrynach

Użytkownik może zmienić preferencje plików cookie w dowolnym momencie

Określenie rodzajów przetwarzanych danych osobowych, powodów i podstaw prawnych ich przetwarzania

Hitachi Energy
gromadzi i przetwarza różne rodzaje danych osobowych dotyczących pracowników, w tym:

·        Dane osobowe i identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko, prywatne i służbowe adresy, numery telefonów, adresy e-mail oraz inne dane kontaktowe, a także datę i kraj urodzenia.

·        Dane osobowe dotyczące sytuacji rodzinnej oraz społecznej, jak np. płeć, wiek, stan cywilny oraz rodzinny (z uwzględnieniem imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych najbliższych krewnych)

·        Dane osobowe związane z zatrudnieniem, takie jak numer pracownika, podpis, status zatrudnienia, numery ubezpieczenia społecznego i identyfikacji podatkowej, numer ubezpieczenia, kraj zamieszkania, narodowość, zdjęcie, numery kontaktowe w nagłych przypadkach, dane paszportowe, pozwolenie na pobyt stały i pozwoleniena pracę, status imigracyjny i dane wizy pracowniczej.

·        Dane dotyczące kwalifikacji i posiadanych certyfikatów, w tym obecnie i poprzednio zajmowanych stanowisk, wykształcenia i odbytych szkoleń, życiorysu bądź CV, dokumentacji potwierdzającej historię wykształcenia i osiągnięć zawodowych; a w niektórych przypadkach: dane kontaktowe osób udzielających  referencji, wyniki orzeczeń o zdolności do pracy oraz ocen z rozmów kwalifikacyjnych.

·        Informacje i metryki zawodowe, takie jak: stanowisko, tytuł, umowa zatrudnienia, identyfikator płacowy, bezpośredni przełożony, hierarchizacja stanowisk,  historia wyników zawodowych, status zatrudnienia, plan urlopowy, rejestr czasu pracy, dokumentacje szkoleniowe, docelowe wyniki zawodowe i cele rozwojowe. W niektórych przypadkach możemy również rejestrować wyniki orzeczeń o zdolności do pracy, sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa i zdarzeń oraz informacjezwrotne dotyczące pracy zawodowej.

·        Informacje związane z wynagrodzeniem, dodatkami płacowymi, świadczeniami pracowniczymi i wydatkami, w tym dane wynagrodzenia, dane płacowe, numer planu świadczeń emerytalnych i wysokość składek, świadczenia pozapłacowe, premie, wynagrodzenia, opcje nabycia akcji, osoby pozostające na  trzymaniu, beneficjenci lub osoby współkorzystające ze świadczeń zdrowotnych, wyciągi bankowe, wnioski o zwrot wydatków i rachunki, dane rachunków bankowych, dane kart kredytowych, rachunki za abonament telefoniczny i dane ubezpieczeń.

·        Elektroniczne dane identyfikacyjne i informacje (jeżeli pracownik ma dostęp lub związek z takimi systemami lub aplikacjami), takie jak dzienniki dostępu, historia użytkowania połączeń internetowych i systemów informatycznych, identyfikatory urządzeń (urządzeń mobilnych, komputerów itp.), dane rejestracji i logowania,adres IP, dane śledzenia i dane analityczne, nagrania (np. poczta głosowa i rejestrowanie połączeń), wpisy na platformach korporacyjnych (np. Yammer), dane odzyskiwania haseł, informacje pozyskane za pomocą narzędzi zabezpieczeń informatycznych.

·        Dane finansowe i inne, takie jak dane rachunków, analizy zdolności kredytowej, dane rozliczeniowe i transakcyjne, dane dochodzeniowe i historia dyscyplinarna.

·        Inne dane osobowe (mogące obejmować szczególne kategorie danych osobowych określone poniżej), jeżeli zostaną one zarejestrowane przez pracownika lub inne osoby (np. współpracowników) w naszych systemach, programach i aplikacjach, takie jak dokumenty służbowe zawierające dane osobowe (np. zapytania, objaśnienia, skargi, polecenia i powiązane zapisy; wiadomości e-mail; sprawozdania; umowy; prezentacje; protokoły; wyniki pracy), zdjęcia, obrazy i nagrania audiowizualne.

 

Wymienione niżej kategorie danych osobowych podlegają gromadzeniu i przetwarzaniu wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi w kraju zamieszkania pracownika.

·        Szczególne kategorie danych osobowych obejmują:

o   przynależność do zgromadzeń religijnych (np. jeśli ma ona znaczenie do celów podatkowych);

o    dane medyczne lub dotyczące stanu zdrowia, w tym orzeczenia o niepełnosprawności, wymogi zapewnienia szczególnego stanowiska pracy (np. tzw. biurka stojącego lub pulpitu) oraz urządzeń medycznych w zakładzie pracy, urazy i schorzenia związane z pracą, informacje wymagane do zapewnienia pomocy w nagłych przypadkach w trakcie podróży służbowych (grupa krwi, wywiad medyczny, alergie);

o   pochodzenie rasowe lub etniczne (np. jeśli ma to znaczenie w celu zapewnienia różnorodności wśród kadry pracowniczej);

o   w niektórych przypadkach: przynależność do związków zawodowych, przekonania polityczne oraz informacje dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej (np. w toku dochodzeń dotyczących nierównego traktowania w zakładzie pracy).

·        
Dane dotyczące wyroków skazujących i popełnionych przestępstw, takie jak wyciągi z rejestrów karnych i list osób objętych sankcjami, w zakresie wymaganym do celów analizy karalności, procedur należytej staranności („Know your customer”, „KYC”) i wypełniania zobowiązań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”).

·        
W zakresie wymaganym do wypełnienia naszych zobowiązań, dane pozyskane z publicznie dostępnych źródeł lub legalnie przekazywane przez strony trzecie (np. agencje kredytowe), w tym dane pochodzące z publicznych portali społecznościowych o charakterze zawodowym (np. LinkedIn) lub weryfikacji historii
pracownika (tzw. „background check”). 

Przetwarzamy dane osobowe dotyczące naszych pracowników do następujących celów:

·        zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym organizacja i administracja personalna, zarządzanie czasem pracy, ulepszanie i utrzymywanie wydajnej administracji personelu, wewnętrzna analiza kadr, sprawozdawczość i planowanie;

·        zarządzanie transferem kadr między podmiotami stowarzyszonymi i planowanie sukcesji;

·        zarządzanie płacami, wynagrodzeniami i świadczeniami, w tym zapewnianie świadczeń pracowniczych i utrzymywanie poziomu płac i wynagrodzeń obejmujących prawa własności intelektualnej, dodatki płacowe, świadczenia, ubezpieczenia,emerytury oraz ocena wyników zawodowych;

·        zarządzanie i pozyskiwanie talentów, w tym rekrutacja, ocena odpowiedniości i możliwości zawodowych, weryfikacja historii i kwalifikacji pracowniczych, pozyskiwanie i udzielanie referencji;

·        zarządzanie edukacją i rozwojem, w tym pozyskiwanie certyfikatów, organizacja szkoleń pracowniczych i przeprowadzanie ocen oraz badań satysfakcji wśród pracowników;

·        obsługa procesów związanych z dołączeniem i opuszczaniem naszych struktur przez pracowników, w tym na skutek transferów wewnętrznych bądź rozwiązania stosunku pracy;

·        zarządzanie zwolnieniami chorobowymi i innymi rodzajami zwolnień bądź urlopów;

·        obsługa wewnętrznych programów bezpieczeństwa i higieny pracy, rejestrowanie lub raportowanie wypadków, zarządzanie jakością procesów;

·        zarządzanie podróżami służbowymi i kosztami, organizacja podróży służbowych wraz z monitorowaniem uczestników w celu zapewnienia wsparcia w nagłych przypadkach o charakterze medycznym lub związanym z bezpieczeństwem; zapewnianie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie podróży służbowych i, na zasadzie dobrowolności, wsparcia w nagłych przypadkach;

·        wykonywanie zobowiązań i określonych praw w świetle przepisów dotyczących zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych lub układów zbiorowych;

·        prowadzenie zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji w obrębie struktur Hitachi Energy oraz reprezentacja Hitachi Energy w zakresie rejestrów handlowych i przypisywania pełnomocnictw;

·        organizowanie i dokumentowanie wydarzeń w ramach struktur Hitachi Energy, w tym zarządzanie i organizowanie wewnętrznych kampanii niezwiązanych z marketingiem, wydarzeń oraz spotkań;

·        zarządzanie aktywami Hitachi Energy, w tym zdjęciami i nagraniami przedstawiającymi pracowników lub inne osoby, które są dostępne do pobrania w wewnętrznej sieci intranet, witrynie itp.;

·        prowadzenie centrów wspólnych usług księgowych i finansowych świadczących usługi „record to report” (RTR), „order to cash” (OTC) i purchase to pay (PTP);

·        restrukturyzacja, nabycie i sprzedaż aktywów, jednostek biznesowych i spółek;

·        sprawozdania, statystyki i analizy dotyczące działalności biznesowej;

·        monitorowanie i kontrola zgodności działań pracowników w zakładzie pracy z regulacjami korporacyjnymi i politykami Hitachi Energy, zobowiązaniami umownymi i wymogami prawnymi, w tym również postępowania dyscyplinarne;

·        przeprowadzanie audytów, ocen i kontroli regulacyjnych w celu wypełnienia zobowiązań względem organów regulacyjnych;

·        zarządzanie ryzykiem i zgodnością, w tym spełnianie wymagań prawa, organów ochrony porządku publicznego, sądów i organów regulacyjnych (np. do celów monitorowania procedur weryfikacji tożsamości klientów „Know your customer” („KYC”) lub przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”), zapewniania zgodności z przepisami dotyczącymi międzynarodowych praw celnych i handlowych, konfliktów interesów i zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa) oraz zapobieganie, wykrywanie, badanie i stosowanie środków zaradczych w odniesieniu do przestępstw, oszustw lub działań zabronionych, bądź też ochrona praw do  stanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

·        zarządzanie relacjami z klientami, przetwarzanie zamówień klientów i zapewniania obsługi klienta, w tym przetwarzanie, ocena i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski;

·        zarządzanie dostawcami, wykonawcami, doradcami i innymi profesjonalnymi expertami, w tym w formie bezpośrednich kontaktów i interakcji, przetwarzania i realizacji zakupów lub faktur, a także zarządzania cyklem życia umów;

·        wykorzystywanie efektów i produktów pracy oraz w charakterze wzmianek w dokumentacjach, takich jak rysunki, zlecenia zakupu, zlecenia sprzedaży, faktury, sprawozdania;

·        obsługa sterowanych elektronicznie systemów kontroli dostępu umożliwiających upoważnionym osobom wejście lub wyjście z obszarów objętych ograniczeniami dostępu oraz prowadzenie rejestru personelu na terenie placówki w przypadku sytuacji nadzwyczajnych;

·        wykrywanie wtargnięć, w tym prowadzone przez strony trzecie monitorowanie prób przymusu, otoczenia obiektów, wewnętrznych punktów bezpieczeństwa oraz stosowanie dodatkowych monitorów do nadzoru procesów konserwacji/systemów zautomatyzowanych;

·        utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa produktów, obiektów, usług, systemów, sieci, komputerów oraz informacji, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń, prób oszustw lub innych działań o charakterze przestępczym bądź szkodliwym, zapewnianie ciągłości działania; oraz

·        zarządzanie zasobami informatycznymi, w tym infrastrukturą i kopiami zapasowymi danych, obsługa systemów informatycznych i prace serwisowe w ramach zarządzania aplikacjami, obsługi użytkowników końcowych, testów, konserwacji, zapewniania bezpieczeństwa (reagowanie na incydenty, ryzyko,  podatność na ataki, reagowanie na włamania), danych podstawowych i zakładów pracy, w tym zarządzanie kontami użytkowników, przypisywanie licencji oprogramowania, testowanie wydajności i zapewnianie ciągłości działania.

 

Część danych gromadzonych od pracowników dotyczy osób blisko z nimi spokrewnionych i osób do kontaktów w nagłych przypadkach. W takich przypadkach, pracownik jest proszony o powiadomienie tych osób o niniejszym Oświadczeniu. W odniesieniu do pracowników wykonujących obowiązki na terenie  obiektów strony trzeciej (np. w placówce lub zakładzie klienta) może zaistnieć konieczność przetwarzania danych osobowych pracowników przez taką stronę trzecią działającą w charakterze administratora danych. W takich przypadkach pracownik otrzyma lub może zwrócić się o dostarczenie odrębnego  świadczenia o ochronie prywatności przez właściwego administratora danych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pracowników

·        Przetwarzamy dane osobowe pracownika w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z naszej umowy o pracę z pracownikiem i innych zbiorowych układów pracy lub w ramach środków przedumownych mających na celu zawarcie stosunku pracy i innych powiązanych umów;

·     W niektórych przypadkach polegamy na naszych uzasadnionych interesach przetwarzania danych pracownika w zakresie, w jakim nie narusza to praw pracownika do ochrony prywatności. Interesy takie mogą obejmować:

o   monitorowanie (np. za pośrednictwem systemów informatycznych), prowadzenie dochodzeń i zapewnianie zgodności z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, normatywnymi oraz z wewnętrznymi wymaganiami i politykami Hitachi Energy;

o   zapobieganie oszustwom i działalności przestępczej, w tym prowadzenie dochodzeń dotyczących takich działań, niewłaściwego wykorzystywania aktywów, produktów i usług Hitachi Energy oraz, w zakresie w jakim jest to konieczne i proporcjonalne, dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; oraz

o   przekazywanie danych osobowych w obrębie grupy Hitachi Energy w zakresie, w jakim jest to konieczne do wewnętrznych celów administracyjnych, np. w celu zapewnienia scentralizowanych usług.

·        W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe pracowników na podstawie wymagań ustawowych, np. na podstawie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych, sprawozdawczych lub dotyczących dodatków płacowych, obowiązków współpracy z organami władzy lub  oparciu o ustawowy okres przechowywania danych, w celu wykonywania naszych obowiązków umownych jako pracodawcy;

·        W wyjątkowych okolicznościach możemy zwrócić się do pracownika o udzielenie zgody w chwili gromadzenia danych osobowych, np. w odniesieniu do zdjęć, materiałów informacyjnych lub wydarzeń. W przypadku gdy zwracamy się do pracownika o zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do  określonego celu, może on w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę w sposób, o którym zostanie przez nas poinformowany.

 

W odniesieniu do szczególnych kategorii danych osobowych, będziemy przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i:

·        za wyraźną zgodą pracownika na wykorzystanie danych do określonych czynności zgodnych z obowiązującym prawem;

·        gdy jest to konieczne do wykonywania praw wynikających z przepisów dotyczących stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych lub praw socjalnych, na mocy układu zbiorowego, w związku z medycyną zapobiegawczą i medycyną pracy lub oceną zdolności do pracy; lub

·        jeżeli jest to niezbędne do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

W odniesieniu do danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i popełnionych przestępstw będziemy przetwarzać takie dane wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące (lokalne) przepisy.

Hitachi Energy gromadzi i przetwarza różne rodzaje danych osobowych dotyczących wykonawców, w tym:

·        Dane identyfikacyjne i służbowe dane kontaktowe udostępniane przez wykonawcę, w tym imię, nazwisko, zawód/stanowisko/tytuł zawodowy, pracodawca, adres pracodawcy, narodowość, numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące pozwolenia na pracę lub wizy, służbowy adres e-mail, adres służbowy, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer telefaksu, prywatny numer telefonu, prywatny adres e-mail, płeć, data urodzenia.

·        Dodatkowe informacje przekazywane nam przez wykonawcę w toku przydziału pracy, takie jak dane dotyczące wykonania przydzielonej pracy oraz naszych zobowiązań umownych i środków przedumownych, w tym dane korespondencji, oferty składane w trybie zwykłym bądź przetargowym, życiorys bądź CV, dane związane z weryfikacją historii wykonawcy (tzw. background check), warunki, posiadane kwalifikacje lub certyfikaty, dane zamówień i umów, faktury, płatności, historia współpracy z kontrahentami, zapisy dotyczące zapytań, objaśnień, skarg lub poleceń, rejestry czasu pracy, rejestry szkoleń i kształcenia, numer tablicy rejestracyjnej pojazdu, dane ubezpieczenia.

·        Informacje związane z ponoszonymi kosztami, takie jak wyciągi z rachunków bankowych, dane płatności i transakcji, roszczenia o zwrot poniesionych kosztów i rachunki, dane rachunków bankowych, dane kart płatniczych.

·        Elektroniczne  dane identyfikacyjne i informacje gromadzone za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych, aplikacji informatycznych i przeglądarek internetowych (w przypadku gdy wykonawca ma dostęp lub związek z takimi systemami lub aplikacjami oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa),  jak np. wykorzystywanie technologii informatycznych (dostęp do systemów, użytkowanie technologii informatycznych oraz sieci internetowej), identyfikator urządzenia mobilnego lub komputera, dane rejestracji i logowania, adres IP, historia logowania i pliki dzienników, identyfikator Analytics, pseudonim użytkownika, podpis elektroniczny, czas dostępu i adres URL, historia wyszukiwania, rejestracje w witrynach i dane pozyskiwane za pośrednictwem plików cookie (np. nagrania poczty głosowej, rejestrowanie połączeń telefonicznych lub połączeń poprzez komunikator Skype).

·        Inne dane osobowe, jeżeli zostaną one zarejestrowane przez wykonawcę lub inne osoby (np. jego współpracowników) w naszych systemach, programach i aplikacjach, takie jak dokumenty służbowe zawierające dane osobowe (np. zapytania, objaśnienia, skargi, polecenia i powiązane z nimi zapisy, wiadomości e-mail, sprawozdania, umowy, prezentacje, protokoły, wyniki pracy),

·        zdjęcia, obrazy lub nagrania audiowizualne.

 

Wymienione niżej rodzaje danych osobowych podlegają gromadzeniu i przetwarzaniu wyłącznie z obowiązującymi przepisami lokalnymi w kraju zamieszkania wykonawcy i tam, gdzie ma to zastosowanie w związku z przydziałem pracy wykonawcy. 

·        Szczególne kategorie danych osobowych, takie jak dane wymagane do zapewnienia pomocy w nagłych przypadkach w trakcie podróży służbowych (grupa krwi, wywiad medyczny, alergie).

·        Dane dotyczące wyroków skazujących i popełnionych przestępstw, takie jak wyciągi z rejestrów karnych, gromadzone do celów analizy karalności.

·        W zakresie wymaganym do wypełnienia naszych zobowiązań, dane pozyskane z publicznie dostępnych źródeł lub legalnie przekazywane przez strony trzecie (np. agencje kredytowe), w tym dane przekazywane Hitachi Energy przez pracodawcę wykonawcy lub spółkę, w imieniu której nastąpił przydział wykonawcy do Hitachi Energy, dane z rejestrów handlowych, dane dotyczące zdolności kredytowej.

 

Przetwarzamy dane osobowe dotyczące wykonawców do następujących celów:

·        zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie, w jakim ma to związek z przydziałem pracy i usługami świadczonymi przez wykonawcę na mocy przydziału pracy lub określenia zakresu pracy bezpośrednio na rzecz Hitachi Energy, w tym organizacja i administracja personalna, zarządzanie czasem pracy, ulepszanie i utrzymywanie wydajnej administracji personelu, wewnętrzna analiza kadr, sprawozdawczość i planowanie;

·        zarządzanie dostawcami towarów i usług na przestrzeni łańcucha zamówień, logistyki i dostaw, w tym w formie bezpośrednich kontaktów i interakcji obejmujących proces przetargowy, zaangażowanie wykonawcy, przetwarzanie zamówień, przetwarzanie i realizację zakupów, administrację i zarządzanie dostawcami, sprzedawcami, wykonawcami, doradcami i innymi profesjonalnymi ekspertami, w tym w formiebezpośrednich kontaktów i interakcji, przetwarzania i realizacji zakupów oraz faktur, a także zarządzania cyklem życia umów;

·        zarządzanie transferem kadr między podmiotami stowarzyszonymi i planowanie sukcesji;

·        szkolenie wykonawców;

·        obsługa wewnętrznych programów bezpieczeństwa i higieny pracy;

·        zarządzanie podróżami służbowymi i kosztami, organizacja podróży służbowych wraz z monitorowaniem uczestników w celu zapewnienia wsparcia w nagłych przypadkach o charakterze medycznym lub związanym z bezpieczeństwem; zapewnianie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie podróży służbowych i, na zasadzie dobrowolności, wsparcia w nagłych przypadkach, a także zarządzania ubezpieczeniami;

·        prowadzenie centrów wspólnych usług księgowych i finansowych świadczących usługi „record to report” (RTR), „order to cash” (OTC) i purchase to pay (PTP);

·        wykorzystywanie efektów i produktów pracy oraz w charakterze wzmianek w dokumentacjach, takich jak rysunki, zlecenia zakupu, zlecenia sprzedaży, faktury, sprawozdania;

·        restrukturyzacja, nabycie i sprzedaż aktywów, jednostek biznesowych i spółek;

·        monitorowanie i kontrola zgodności z regulacjami korporacyjnymi i politykami Hitachi Energy, zobowiązaniami umownymi i wymogami prawnymi;

·        przeprowadzanie audytów, ocen i kontroli regulacyjnych w celu wypełnienia zobowiązań względem organów regulacyjnych;

·        utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa produktów, obiektów, usług, systemów, sieci, komputerów oraz informacji, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń, prób oszustw lub innych działań o charakterze przestępczym bądź szkodliwym, zapewnianie ciągłości działania; oraz

·        zarządzanie zasobami informatycznymi, w tym infrastrukturą i kopiami zapasowymi danych, obsługa systemów informatycznych i prace serwisowe w ramach zarządzania aplikacjami, obsługi użytkowników końcowych, testów, konserwacji, zapewniania bezpieczeństwa (reagowanie na incydenty, ryzyko, podatność na ataki, reagowanie na włamania), danych podstawowych i zakładów pracy, w tym zarządzanie kontami użytkowników, przypisywanie licencji oprogramowania, testowanie wydajności i zapewnianie ciągłości działania.

 

Gromadzimy wyłącznie dane osobowe wykonawców niezbędne do wymienionych wyżej celów. Do celów statystycznych oraz do ulepszania naszych usług i testowania systemów informatycznych wykorzystujemy dane w maksymalnie zanonimizowanej postaci. Oznacza to, że dane te nie umożliwiają pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji wykonawcy. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych naszych wykonawców:

·        Przetwarzamy dane osobowe wykonawcy w celu wykonywania zobowiązań umownych wynikających z jego przydziału pracy lub podejmowanych przez nas środków przedumownych;

·        W niektórych przypadkach polegamy na naszych uzasadnionych interesach przetwarzania danych osobowych wykonawcy w zakresie, w jakim nie narusza to jego praw do ochrony prywatności. Interesy takie mogą obejmować:

o   prowadzenie, zarządzanie, rozwój i wspieranie naszej działalności w najszerszym możliwym znaczeniu, w tym poprzez dostarczanie produktów i usług, wykonywanie umów i zarządzanie zamówieniami u dostawców, przetwarzanie i realizację zakupów, obsługę procesów zarządzania jakością i udoskonalania produktów lub usług, analizę i badania rynku, ograniczanie ryzyka niewykonania zobowiązań w procesach zamówień i restrukturyzacji, nabycie i sprzedaż aktywów, jednostek biznesowych i spółek;

o   monitorowanie, prowadzenie dochodzeń i zapewnianie zgodności z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, normatywnymi oraz z wewnętrznymi wymaganiami i politykami Hitachi Energy;

o   zapobieganie oszustwom i działalności przestępczej, w tym prowadzenie dochodzeń dotyczących takich działań, niewłaściwego wykorzystywania aktywów, produktów i usług Hitachi Energy oraz, w zakresie w jakim jest to konieczne i proporcjonalne, dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; oraz

o   przekazywanie danych osobowych w obrębie grupy Hitachi Energy w zakresie, w jakim jest to konieczne do wewnętrznych celów administracyjnych, np. w celu zapewnienia scentralizowanych usług.

·        W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe wykonawcy w oparciu o zobowiązania prawne i wymagania ustawowe, np. na podstawie obowiązków  podatkowych lub sprawozdawczych, obowiązków współpracy z organami władzy, ustawowych okresów przechowywania danych lub obowiązku ujawnienia danych osobowych w związku z środkami urzędowymi lub sądowymi dotyczącymi gromadzenia materiałów dowodowych, postępowań karnych lub wykonywania roszczeń na mocy kodeksu cywilnego.

 

W odniesieniu do szczególnych kategorii danych osobowych, będziemy przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i:

·        Po uzyskaniu wyraźnej zgody wykonawcy na wykorzystanie danych do określonych czynności zgodnych z obowiązującym prawem; lub

·        Jeżeli jest to niezbędne do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

W odniesieniu do danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i popełnionych przestępstw będziemy przetwarzać takie dane wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące (lokalne) przepisy.

Gromadzimy dane pochodzące od i dotyczące kandydatów na stanowiska pracy w związku z możliwością ich zatrudnienia w Hitachi Energy. Zakres gromadzonych przez nas danych, sposoby ich wykorzystywania i czas, w jakim są gromadzone, zależą od kraju zamieszkania kandydata. Zasadniczo gromadzone przez nas dane dotyczące kandydatów na stanowiska pracy obejmują dane kontaktowe, życiorysy lub CV, dokumenty identyfikacyjne, akta dotyczące nabytego wykształcenia, historię pracy,  informacje związane z zatrudnieniem oraz referencje.

Wykorzystujemy dane osobowe kandydatów w celu dopasowania posiadanych przez nich umiejętności, doświadczenia i wykształcenia do ról oferowanych przez Hitachi Energy. Wymienione informacje są przekazywane odpowiednim menedżerom i osobom zaangażowanym w proces rekrutacji w celu podjęcia decyzji dotyczącej zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Hitachi Energy będzie gromadzić dodatkowe informacje dotyczące kandydata, jeżeli zostanie on zaproszony do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, innym równoważnym lub dalszym etapie procesu rekrutacji. Gromadzone w ten sposób informacje obejmują notatki z rozmów z kandydatem, wyniki ocen, opinie i szczegóły oferty.

W związku z naszymi działaniami rekrutacyjnymi, procesem składania aplikacji i wdrażania pracownika, gromadzimy również szczególne kategorie danych dotyczących kandydatów na stanowiska pracy, jeżeli jest to wymagane w oparciu o prawo pracy. Informacje te mają związek z przyszłym środowiskiem pracy w Hitachi Energy, zapewnianiem przyszłych świadczeń pracowniczych lub są gromadzone w zakresie dopuszczanym przez prawo w oparciu o wyraźną zgodę kandydata. Przykładowo, jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, będziemy gromadzić od kandydatów informacje dotyczące niepełnosprawności do celów oceny różnorodności naszej kadry pracowniczej. Po wdrożeniu na przyszłe stanowisko, przekazywane przez kandydata informacje dotyczące niepełnosprawności będą również wykorzystywane do zapewnienia mu odpowiedniego środowiska pracy. Przeprowadzimy również weryfikację historii (tzw. background check) w odniesieniu do wybranych kandydatów, by ocenić ich kwalifikacje do pracy w Hitachi Energy lub na rzecz klientów Hitachi Energy. W niektórych krajach zwrócimy się również do kandydatów o przekazanie informacji związanych z pochodzeniem (np. dotyczących przynależności rasowej lub etnicznej) do celów oceny różnorodności wśród kadry, choć przekazanie takich informacji odbywać się będzie całkowicie na zasadzie dobrowolności. Jeżeli jednak kandydat odmówi dobrowolnego przekazania takich informacji, możemy być  prawnie zobowiązani do dokonania własnej oceny wspomnianych wyżej kryteriów.

W odniesieniu do kandydatów, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, przetwarzamy dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy o pracę i przeprowadzenia procesu wdrożenia pracownika, takie jak indywidualny numer identyfikacyjny (tj.
numer identyfikacji podatkowej, obywatelstwa, ubezpieczenia społecznego lub jakikolwiek inny typ indywidualnego numeru przypisany kandydatowi ze względu na kraj zamieszkania oraz rolę); dane osób spokrewnionych (imię i nazwisko
współmałżonka lub partnera, imiona i nazwiska dzieci itp.); podpis; dane rachunku bankowego; dane osób do kontaktów w nagłych przypadkach; dane ubezpieczeniowe; numer prawa jazdy; dokumentacje szkoleniowe; rozmiar odzieży i obuwia (jeżeli  jest to konieczne).

W zależności od kraju zamieszkania kandydata na stanowisko pracy, Hitachi Energy gromadzi dane osobowe dotyczące kandydatów z następujących źródeł:


Bezpośrednio od kandydata, np. w ramach informacji przekazanych przez kandydata przy składaniu podania na stanowisko bezpośrednio w witrynie ofert pracy Hitachi Energy;

Od agencji pośrednictwa pracy, np. gdy agencja pośrednictwa kontaktuje się z nami, udostępniając dane kontaktowe potencjalnego kandydata na stanowisko pracy;
Z publicznie dostępnych źródeł internetowych, np. zamieszczonego w Internecie profilu zawodowego (np. w witrynie bieżącego pracodawcy lub portalu społecznościowym o charakterze zawodowym takim jak LinkedIn);

Na podstawie referencji, np. poprzez rekomendację poprzedniego pracownika lub pracodawcy, bądź podmiotu wystawiającego referencje wskazanego przez kandydata;

Na podstawie wyników ocen lub weryfikacji historii kandydata (tzw. background check).

Gromadzone przez nas dane osobowe będą wykorzystywane do następujących celów: 

·        Ocena podania kandydata w oparciu o uzasadniony interes Hitachi Energy w wyłonieniu najbardziej odpowiedniego kandydata na oferowane stanowisko. Oceny i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Hitachi Energy odzwierciedlają również interes kandydatów w znalezieniu stanowiska odpowiadającego ich zainteresowaniom i możliwościom;

·        Obsługa podania o pracę na określonym stanowisku w Hitachi Energy lub Hitachi, które będzie przez nas przetwarzane w ramach środków przedumownych w celu ustanowienia stosunku pracy i pokrewnych umów (co ma na celu podjęcie stosownych kroków przed zawiązaniem umowy o pracę);

·        Obsługa podania o pracę do celu potencjalnego przyszłego udziału w procesie rekrutacji Hitachi Energy lub Hitachi za zgodą kandydata;

·        Obsługa podania o pracę do celu gromadzenia talentów, który zakłada przypisywanie kandydatów do pul specjalistów i późniejsze nawiązywanie kontaktów za zgodą kandydata w przypadku pojawienia się stosownych ofert pracy;

·        W przypadku zawiązania umowy o pracę – w celu podjęcia niezbędnych kroków do spełnienia obowiązków administratora danych wynikających z umowy o pracę i stosownych przepisów prawa, w tym potwierdzenia spełniania wewnętrznych i prawnych wymagań związanych z przyznanym stanowiskiem, utworzenia i podpisania umowy o pracę oraz innej dokumentacji związanej z zatrudnieniem, utworzenia niezbędnych kont w naszych systemach informatycznych; zapewnienia dostępu do Hitachi Energy; dostarczenia wymaganych zgłoszeń do organów rządowych; zapewnienia odzieży służbowej i środków ochrony indywidualnej, jeżeli jest to konieczne; oraz wykonywania procedur wdrożeniowych niezbędnych do zapewnienia wyposażenia, przeszkolenia i informacji wymaganych do pełnienia przydzielonego kandydatowi stanowiska.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowiska pracy:


Wyraźna zgoda kandydata;

Nasz uzasadniony interes w przyciąganiu, identyfikowaniu i pozyskiwaniu talentów;

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu i zarządzaniu podaniami na stanowiska w Hitachi Energy, w tym prowadzenie kwalifikacji i selekcji kandydatów;

Nasz uzasadniony interes w zatrudnianiu i wdrażaniu kandydatów poprzez składanie ofert kandydatom, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji oraz przeprowadzanie weryfikacji przed zawarciem umowy o pracę;

Nasz uzasadniony interes w zarządzaniu naszymi witrynami zawierającymi oferty pracy (w tym przeprowadzaniu analiz statystycznych);

Spełnianie obowiązków prawnych lub regulacyjnych (w toku przeprowadzania weryfikacji historii kandydata w celu oceny zdolności do podjęcia pracy).

Kiedy klient podejmuje z nami współpracę w zakresie świadczenia przez nas dostaw towarów bądź usług, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe z uzasadnionych przyczyn biznesowych, jeżeli ma to związek z danymi dostawami towarów lub usług.

W kontekście świadczenia usług na rzecz klientów Hitachi Energy przetwarza również dane osób, które nie są bezpośrednio naszymi klientami (np. pracowników oraz klientów i dostawców naszego klienta). Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji „Podmioty, których dane osobowe pozyskujemy w związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów”.

 

Większość danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy do świadczenia usług jest przekazywana dobrowolnie przez naszych klientów lub pozyskiwana od stron trzecich na ich życzenie. Z tego względu klienci Hitachi Energy powinni być zasadniczo świadomi, jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy i wykorzystujemy. Dane te mogą obejmować:


Podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, nazwa podmiotu zatrudniającego, stanowisko i charakter zależności z tym podmiotem;

Dane kontaktowe, takie jak adres skrytki pocztowej, adres e-mail i numery telefoniczne;

Dane finansowe, w tym dane dotyczące płatności;

Wszelkie inne dane osobowe związane z klientem lub innymi stronami trzecimi przekazane przez klienta do celów otrzymywania naszych usług.


Zgromadzone dane wykorzystujemy do: 

Świadczenia usług na rzecz klienta;

Zarządzania współpracą z klientem i stosunkami umownymi;

Obsługi księgowej i podatkowej; 

Działań marketingowych i rozwoju działalności;

Wypełniania naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych;

Ustanawiania, wykonywania lub obrony praw;

Celów historycznych i statystycznych.


 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych klientów:

·        Wykonywanie umowy;

·        Wypełnianie zobowiązań prawnych lub regulacyjnych;

·        Nasz uzasadniony interes w dostarczaniu towarów i usług na rzecz klienta i  zabezpieczaniu terminowej zapłaty wszelkich należności, kosztów i długów w odniesieniu do naszych usług;


Nasz uzasadniony interes w ochronie Hitachi Energy przed nieumyślnym zaangażowaniem w obrót wpływami pochodzącymi z działalności przestępczej lub udziałem w jakichkolwiek innych niezgodnych z prawem lub nieetycznych działaniach (np. działalność terrorystyczna). 

Przetwarzamy dane osobowe dotyczące naszych dostawców (w tym podwykonawców i osób związanych z naszymi dostawcami i wykonawcami) w celu zarządzania wzajemnymi stosunkami i umowami oraz otrzymywania usług świadczonych przez dostawców.

Przetwarzane przez nas dane osobowe ograniczone są zasadniczo do danych kontaktowych (imię i nazwisko, nazwa pracodawcy, numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe) oraz finansowych (informacje związane z rozliczeniami).

Przed rozpoczęciem współpracy z nowym dostawcą przeprowadzamy weryfikację rzetelności i zgodności z przepisami, która w zależności od poziomu ryzyka może obejmować na przykład: oceny w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, łapówkarstwu i korupcji, audyty dotyczące współczesnych form niewolnictwa, oceny negatywnej reputacji medialnej, analizę powiązań z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska publiczne i weryfikację list sankcyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych dostawców:

Wykonywanie umowy;
Wypełnianie zobowiązań prawnych lub regulacyjnych;
Nasz uzasadniony interes w zarządzaniu płatnościami, opłatami i należnościami oraz w pobieraniu i windykacji zobowiązań pieniężnych należnych Hitachi Energy.
Nasz uzasadniony interes w ochronie Hitachi Energy przed nieumyślnym zaangażowaniem w obrót wpływami pochodzącymi z działalności przestępczej lub udziałem w jakichkolwiek innych niezgodnych z prawem lub nieetycznych działaniach (np. działalność terrorystyczna).

W odniesieniu do osób odwiedzających biura, zakłady produkcyjne lub magazyny Hitachi Energy, przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia określonych możliwości (np. dostępu do naszych obiektów, sal konferencyjnych lub sieci Wi-Fi), kontroli dostępu do naszych obiektów i ochrony naszych biur, personelu, towarów oraz informacji poufnych.

Gromadzone przez nas dane osobowe są zasadniczo ograniczone do imienia i nazwiska, danych kontaktowych, lokalizacji oraz czasu wejścia na teren i opuszczenia obiektu.

Rejestr odwiedzających i przepustki

Od osób odwiedzających nasze biura, zakłady produkcyjne i magazyny wymagamy złożenia wpisu w rejestrze w recepcji i przechowujemy takie wpisy przez krótki czas. Osoby odwiedzające otrzymują tymczasowe przepustki umożliwiające dostęp do obiektu. Nasz rejestr odwiedzających będzie wykorzystywany do weryfikacji zwrotu przepustek, analizy zdarzeń naruszających bezpieczeństwo oraz w nagłych przypadkach (np. w razie konieczności dokonania ewakuacji biura).

Sieć Wi-Fi

Monitorujemy i rejestrujemy ruch w naszych sieciach Wi-Fi. Umożliwia nam to pozyskanie ograniczonych informacji dotyczących zachowania użytkownika sieci, w tym co najmniej adresy źródłowe i docelowe, z którymi łączy się użytkownik.

Monitoring Hitachi Energy wykorzystuje systemy telewizji przemysłowej w zakresie dopuszczanym przez prawo. Zapisy z telewizji przemysłowej są bezpiecznie przechowywane i udostępniane wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby (np. w celu analizy zdarzenia). Jesteśmy uprawnieni do ujawniania zapisów z telewizji przemysłowej organom ochrony porządku publicznego. Będziemy również udostępniać zapisy z telewizji przemysłowej naszym ubezpieczycielom do celów obsługi roszczeń ubezpieczeniowych wynikających z zaistniałych zdarzeń. Nagrania z telewizji przemysłowej są zazwyczaj usuwane lub automatycznie  astępowane po upływie krótkiego czasu, o ile w tym okresie nie zajdzie zdarzenie wymagające przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

Kontrola stanu zdrowia odwiedzających związana z pandemią COVID-19

Zwracamy się do osób odwiedzających nasze biura, zakłady produkcyjne i magazyny o przedstawienie informacji dotyczących stanu zdrowia i historii odbywanych podróży w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszej kadry i odwiedzających oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Informacje, które staramy się pozyskać dotyczą występowania potencjalnych objawów zakażenia wirusem COVID-19 (podwyższona temperatura, kaszel, duszności lub inne dolegliwości oddechowe), odbytych niedawno podróży do krajów figurujących na liście potencjalnych ognisk zakażeń Hitachi Energy (tzw. lista HotSpot) oraz bliskich kontaktów z osobami, u których zdiagnozowano zakażenie wirusem COVID-19.

W przypadku odmowy wstępu na teren naszych obiektów, przekazany kwestionariusz zostanie bezzwłocznie zniszczony (najpóźniej na zakończenie dnia odwiedzin). W przypadku osób odwiedzających z zewnątrz, które udzielą negatywnych odpowiedzi na wszystkie pytania, możemy zachować przekazany kwestionariusz przez okres 30 dni w celu udowodnienia, że wszystkie osoby wprowadzane na teren obiektu zostały starannie zweryfikowane.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających nasze obiekty:


Nasz uzasadniony interes w ochronie naszych biur, zakładów produkcyjnych, magazynów, personelu, towarów i informacji poufnych;

Nasz uzasadniony interes w przeciwdziałaniu i wykrywaniu działań przestępczych oraz ustanawianiu, wykonywaniu i obronie roszczeń prawnych;


Podstawa prawna w zakresie kontroli stanu zdrowia związanej z pandemią COVID-19:

-      Wypełnianie naszych obowiązków jako pracodawcy w zakresie ochrony i utrzymania stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa kadry pracowniczej;

-      Interes publiczny w obszarze zdrowia publicznego, w tym ochrona przed poważnymi, transgranicznymi zagrożeniami zdrowia lub zapewnianie bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki zdrowotnej.

Gromadzone przez nas dane osobowe dotyczące osoby odwiedzającej naszą witrynę (dalej: „użytkownik”) i inne kanały cyfrowe (dalej: „witryna”) dzielą się na kilka kategorii.

Dobrowolnie przekazywane dane

Gromadzimy dane dobrowolnie przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem naszej witryny, np. podczas wypełniania formularzy kontaktowych online, subskrypcji biuletynu informacyjnego, subskrypcji naszych informacji marketingowych, uczestnictwa w ankietach lub rejestracji do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach. Gromadzone przez nas dane dotyczące użytkownika obejmują:


Imię i nazwisko;

Tytuł służbowy, poziom stanowiska, pełniona funkcja lub rola;


Wykształcenie;

Nazwę spółki lub organizacji;


Dane spółki lub organizacji;


Dane kontaktowe, w tym adresy e-mail i numery telefonów;


Dane demograficzne, takie jak sektor zatrudnienia, kraj, kod pocztowy, a także indywidualne preferencje i zainteresowania;


Inne dane zawarte w ankietach przeprowadzanych wśród klientów lub podobnych formach badań opinii;

Informacje związane z wydarzeniami pozyskane za pomocą stosownych formularzy, w tym ograniczenia żywieniowe, informacje dotyczące hoteli i przelotów, status rejestracji lub uczestnictwa, udział w kontaktach z mediami, doświadczenia z poprzednich wydarzeń i płeć użytkownika; 

Informacje związane z dostarczaniem towarów i usług na rzecz użytkownika;

Wszelkie inne dane osobowe dobrowolnie przekazane nam przez użytkownika.


Nie gromadzimy celowo wrażliwych danych osobowych, o ile nie zostaną one dobrowolnie przekazane przez użytkownika. Mimo że w witrynie mogą występować puste pola tekstowe, w których użytkownik może wpisać dowolne informacje, nie służą one gromadzeniu i przetwarzaniu wrażliwych danych. Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania i nie powinien ujawniać wrażliwych danych osobowych. Przekazanie przez użytkownika jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych w tej formie jest jednak jednoznaczne z jego świadomą zgodą na gromadzenie i przetwarzanie przez nas takich informacji.

W przypadku dokonania rejestracji w naszej witrynie, dane osobowe użytkownika będą przechowywane w naszym systemie CRM. Jeżeli użytkownik odmówi zgody na wysyłanie informacji marketingowych, podstawowe dane kontaktowe użytkownika pozostaną na naszej liście osób, które nie wyraziły zgody na wysyłanie informacji marketingowych.

Dane gromadzone przez nas w sposób automatyczny

W trakcie odwiedzin użytkownika w naszej witrynie gromadzimy automatycznie określone dane osobowe z jego urządzenia. Dane gromadzone przez nas w sposób automatyczny obejmują w szczególności: adres IP, identyfikator piksela, typ urządzenia, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, typ przeglądarki, typ i wersję systemu operacyjnego, ogólną lokalizację geograficzną (np. na poziomie kraju lub miasta) oraz inne informacje o charakterze technicznym. Gromadzimy również informacje dotyczące sposobów interakcji urządzenia użytkownika z naszą witryną, w tym wyświetlanych stron, bieżącego adresu URL, czasu odwiedzin i klikanych odnośników. Gromadzenie tych informacji umożliwia nam lepsze zrozumienie grona użytkowników naszej witryny, ich pochodzenia oraz treści, które wzbudzają ich zainteresowanie. Informacje te wykorzystujemy do naszych wewnętrznych celów analitycznych, udoskonalania witryny i dostosowywania jej do potrzeb użytkowników. Informacje będą gromadzone przy użyciu plików cookie i innych podobnych technologii śledzenia, co zostało dokładniej omówione w

Oświadczeniu o stosowaniu plików cookie .

Nasza witryna wykorzystuje narzędzia Google Analytics i Adobe Analytics do celu tworzenia sprawozdań, wizualizacji i analizy danych, jednak działania te będą wykonywane wyłącznie za zgodą użytkownika. Więcej informacji na temat polityk i zasad ochrony prywatności Google można znaleźć tutaj. Centrum Ochrony Prywatności Adobe jest dostępne tutaj.

Nasza witryna wykorzystuje także różne wtyczki portali społecznościowych. Przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę do następujących celów: 

Administrowanie i zarządzanie witryną, w tym w celu weryfikacji i uwierzytelniania tożsamości użytkownika oraz zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do chronionych obszarów naszej witryny; Indywidualizacja i poprawa komfortu użytkowania witryny poprzez wyświetlanie treści (w tym reklam  kierunkowanych na użytkownika) dostosowanych do potrzeb i zainteresowań; Analiza danych użytkowników i ruchu w witrynie; Gromadzenie wskaźników dotyczących podróży użytkowników w obrębie naszej witryny; Określenie  spółki, organizacji, instytucji lub agencji, w której zatrudniony jest użytkownik lub z którą jest w inny sposób powiązany; Rozwój naszej działalności oraz usług; Dostarczanie użytkownikowi informacji marketingowych; Przeprowadzanie badań porównawczych i analiz danych (np. w zakresie sposobów  użytkowania naszej witryny i analizy demograficznej użytkowników); Zrozumienie sposobów wykorzystywania poszczególnych elementów i funkcji witryny przez użytkowników; Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania obowiązujących warunków użytkowania; Przeprowadzanie przeglądów jakości i zarządzania ryzykiem; Umożliwienie efektywniejszego zarządzania organizowanymi przez nas  wydarzeniami; Umożliwienie zespołom zarządzającym, organizowanymi przez nas wydarzeniami, efektywniejszą koordynację kampanii i powiadomień e-mailowych; Umożliwienie zapisów na wydarzenia i seminaria internetowe; Umożliwienie pobierania treści i pozyskiwania prospektów handlowych; Umożliwienie
efektywnego dostarczania użytkownikom usług oraz informacji; Realizacja jakichkolwiek innych celów, w związku z którymi doszło do przekazania danych dotyczących użytkownika Hitachi Energy;


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających naszą witrynę: 

Nasz uzasadniony interes w efektywnym dostarczaniu użytkownikowi informacji oraz usług, a także efektywne i zgodne z przepisami prawa prowadzenie naszej działalności;
Nasz uzasadniony interes w zakresie rozwijania i udoskonalania naszej witryny oraz komfortu jej użytkowników;


Wyraźna zgoda osoby odwiedzającej witrynę (użytkownika)

Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie pochodzące z naszych Witryn i innych kanałów cyfrowych za pomocą centrum preferencji plików cookie. W tym celu należy dostosować ustawienia przeglądarki internetowej. Zalecamy przeczytanie naszego Oświadczenia o stosowaniu plików cookie w celu uzyskania informacji na temat sposobów wykorzystywania przez nas plików cookie


Hitachi Energy wykorzystuje szeroki zakres narzędzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej infrastruktury informatycznej, w tym usług poczty e-mail. Przykłady takich narzędzi obejmują:

o    Systemy skanujące wiadomości przychodzące do adresatów Hitachi Energy pod kątem podejrzanych załączników i adresów URL w celu zapobiegania atakom z użyciem złośliwego oprogramowania;

o    Narzędziado wykrywania zagrożeń w punkcie końcowym i zapobiegania atakom cybernetycznym;

o    Narzędzia do blokowania określonych treści bądź witryn.

W toku korespondencji elektronicznej z adresatem należącym do Hitachi Energy, wiadomości e-mail nadawcy będą skanowane przy pomocy narzędzi wykorzystywanych przez Hitachi
Energy do zapewnienia bezpieczeństwa naszej infrastruktury, co może oznaczać,
że dostęp do ich treści oprócz adresata będą mieć również inne osoby
upoważnione przez Hitachi Energy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osób komunikujących się z Hitachi Energy przez pocztę e-mail:

o   Nasz uzasadniony interes w ochronie naszej infrastruktury informatycznej przed nieuprawnionym dostępem lub wyciekiem danych;

o    Nasz uzasadniony interes w analizowaniu ruchu sieciowego generowanego za pośrednictwem poczty e-mail.

Podczas kontaktu telefonicznego z personelem Hitachi Energy tylko numer telefonu osoby dzwoniącej zostanie zapisany na naszych serwerach i przekazany na zestaw słuchawkowy i skrzynkę poczty e-mail odbiorcy. Nie gromadzimy żadnych innych danych umożliwiających identyfikację osoby dzwoniącej, jednak możemy przechowywać dzienniki i raporty techniczne do celów rozwiązywania problemów.

Usługa poczty głosowej Hitachi Energy jest dostarczana przez spółkę Microsoft. W przypadku próby połączenia z personelem Hitachi Energy i pozostawienia wiadomości poczty głosowej, wiadomość głosowa i wszelkie zawarte w niej dane osobowe  ostaną zapisane na globalnych serwerach Microsoft Azure i dostarczone odbiorcy połączenia poprzez pocztę e-mail w postaci nagrania dźwiękowego w formacie MP3. Spółka Microsoft nie będzie przechowywać dziennika połączeń w związku z  łączeniami osób dzwoniących do personelu Hitachi Energy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osóbkomunikujących się z Hitachi Energy drogą telefoniczną i przez usługi poczty głosowej:

Nasz uzasadniony interes w utrzymywaniu sieci komunikacyjnych.

Hitachi Energy zapewnia pracownikom, klientom i innym interesariuszom niezwiązanym bezpośrednio z Hitachi Energy możliwość poufnego i anonimowego bądź jawnego zgłaszania przypadków nieetycznych lub nielegalnych działań naruszających nasze normy zawodowe lub w inny sposób niezgodnych z Kodeksem Postępowania Hitachi Energy lub Kodeksem Postępowania Dostawców. Zgłoszenia należy składać za pomocą jednego z następujących kanałów:

-         Portal Etyki i Infolinia Etyki;

-         Wysyłając wiadomość e-mail do Biura Dochodzeń Specjalnych, pod adresem [email protected] (tylko pracownicy);

lub 

-         Wysyłając list do Biura Dochodzeń specjalnych, pod adres: George Hintzenweg 81 - 3068 AX Rotterdam, Holandia.

Portal Etyki i Infolinia Etyki podlegają osobnemu Oświadczeniu o Ochronie Prywatności i Zgodzie Użytkownika, które określa praktyki stosowane przez Hitachi Energy.  Osobom korzystającym z Portalu Etyki i Infolinie Etyki zalecamy zapoznanie się z treścią tamtego Oświadczenia o Ochronie Prywatności i Zgodzie Użytkownika.

Podmioty, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika

Dokładamy starań, aby zapewnić, że dane osobowe użytkownika będą udostępniane wyłącznie osobom, które ich potrzebują do wypełniania swoich zadań i obowiązków, oraz stronom trzecim posiadającym uzasadniony cel w dostępie do danych. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

Udostępniamy dane osobowe użytkownika innym spółkom należącym do grupy Hitachi Energy Ltd. Przegląd podmiotów należących do grupy Hitachi Energy Ltd jest dostępny tutaj.Hitachi Energy Ltd jest podmiotem należącym do grupy spółek Hitachi. Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom z grupy Hitachi. Przegląd podmiotów należących do grupy Hitachi jest dostępny tutaj.


Możemy przenosić i ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług pomocniczych (w tym również ich podmiotom zależnym i stowarzyszonym) zaangażowanym przez nas do wspierania naszych pobocznych procesów wewnętrznych. Przykładowo, możemy angażować dostawców usług pomocniczych: (a) do ogólnego wsparcia przy pracach biurowych, w tym druku, opracowywania i zarządzania dokumentami, archiwizacji lub usługach tłumaczeniowych; (b) do obsługi księgowej, finansowej i rozliczeniowej; (c) do prac informatycznych, w tym zarządzania systemami i zabezpieczeniami, przechowywania danych, procesów analitycznych, obsługi aplikacji biznesowych, poczty głosowej oraz powielania systemów do celów zapewnienia ciągłości działania/odtwarzania poawaryjnego; (d) do prac związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym świadczenia usług płacowych i obsługi płatności, organizacji szkoleń, rekrutacji; (e) do analizy potencjalnych konfliktów,
zarządzania ryzykiem i oceny jakościowej; oraz (f) jako zewnętrznych przedstawicieli handlowych. Nasza polityka zakłada współpracę wyłącznie z dostawcami usług pomocniczych, którzy zobowiązują się do zapewnienia odpowiednich poziomów ochrony danych, bezpieczeństwa i poufności oraz spełniają stosowne wymogi prawne w zakresie przenoszenia danych osobowych poza obszar jurysdykcji, w którym zostały one pierwotnie zgromadzone.

W zależności od celów gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika, możemy je udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

o  profesjonalni doradcy, jak np. kancelarie adwokackie, doradcy podatkowi i audytorzy;

o  ubezpieczyciele;

o  fundusze emerytalne;

o  banki;

o  organy regulacyjne;

o  organy podatkowe i celne;

o  instytucje nadzorcze i zawodowe;

o  instytucje giełdowe i organy odpowiedzialne za dopuszczenie do obrotu giełdowego;

o  publiczne rejestry dyrektorów spółek i udziałowców;

o  dostawcy usług związanych z weryfikacją tożsamości;

o  agencje informacji kredytowej;

o  syndykom masy upadłościowej lub wierzycielom;

o  agentom biur podróży;

organom i agencjom rządowym.

W przypadku dokonania przez nas sprzedaży korporacyjnej, fuzji, restrukturyzacji, rozwiązania lub podobnego zdarzenia, dane osobowe zgromadzone od użytkownika zostaną przeniesione w następstwie takiego zdarzenia. Nabywca lub następca Hitachi Energy może kontynuować wykorzystywanie danych w sposób określony w niniejszym oświadczeniu, pod warunkiem, że będzie on przestrzegać stosownych umów lub zobowiązań i będzie wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego oświadczenia lub na podstawie odrębnej zgody użytkownika.

W okresie dwunastu miesięcy poprzedzających wejście w życie niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności nie ujawnialiśmy żadnych danych osobowych innym przedsiębiorstwom lub stronom trzecim w zamian za wynagrodzenie lub inne
wartości niepieniężne. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ujawnialiśmy dane osobowe naszym dostawcom usług pomocniczych do celów biznesowych. Ujawnienie przez nas danych osobowych do celów biznesowych może dotyczyć wybranych lub
wszystkich kategorii podmiotów wymienionych powyżej.  

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kategorii podmiotów, którym udostępniliśmy dane i celów ich udostępnienia, prosimy zapoznać się z sekcją „Podmioty, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika”.

Mimo że Hitachi Energy nie odsprzedaje danych osobowych w zmian za jakiekolwiek wynagrodzenie pieniężne, udostępniamy dane osobowe w zamian za inne korzyści, które mogą podlegać pod definicję „sprzedaży” w rozumieniu kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA; California Civil Code 1798.140(t)(1)). Popieramy ustawę CCPA i pragniemy zapewniać użytkownikowi kontrolę nad sposobami gromadzenia i udostępniania jego danych osobowych. Użytkownik ma
prawo zakazania Hitachi Energy odsprzedaży jego danych osobowych. Aby odmówić zgody na odsprzedaż danych osobowych, należy złożyć formularz CCPA dostępny tutaj lub skontaktować się z nami telefonicznie, pod numerem: +1
(800) 290 5290.

W kwestii plików cookie, użytkownik może w dowolnym momencie dostosować ich ustawienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że wciąż możemy wykorzystywać sumaryczne dane uniemożliwiające identyfikacji użytkownika bądź innych osób; możemy również w razie potrzeby przechowywać dane w celu wypełniania zobowiązań prawnych, egzekwowania postanowień umownych i rozstrzygania sporów.

W określonych okolicznościach spółka Hitachi Energy może być prawnie zobowiązana do ujawnienia danych osobowych użytkownika. Okoliczności te obejmują między innymisytuacje, gdy ujawnienie danych jest wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do Hitachi Energy, w oparciu o nakaz sądu lub organu władzy, w ramach kontroli eksportu lub w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony. W takich przypadkach Hitachi Energy przekaże dane osobowe w najwęższym dopuszczalnym zakresie w odpowiedzi na żądanie ich ujawnienia.

Sposoby ochrony danych osobowych użytkownika

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika. Wykorzystywane przez nas środki zostały zaprojektowane w celu zapewnienia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. 

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika

Przechowujemy dane osobowe gromadzone od użytkownika tak długo, jak jest to podyktowane naszymi uzasadnionymi potrzebami biznesowymi (np. w celu świadczenia zamówionych przez użytkownika usług lub spełnienia stosownych wymogów prawnych, podatkowych lub rachunkowych). 

W przypadku braku występowania uzasadnionych potrzeb biznesowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, a jeżeli nie jest to możliwe (np. z powodu zapisania danych osobowych użytkownika w kopii zapasowej archiwów), będziemy je bezpiecznie przechowywać i wyłączymy je z dalszego przetwarzania do czasu wystąpienia możliwości usunięcia danych.

W razie pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji związanych z naszym okresem przechowywania danych, prosimy kierować wiadomości pod adres: [email protected].

Kraje przetwarzania danych osobowych użytkownika i międzynarodowy transfer danych

Podmioty należące do grupy Hitachi Energy i nasi zewnętrzni dostawcy usług prowadzą działalność na terytorium Szwajcarii, EOG, Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach. Oznacza to, że gromadzone przez nas dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w krajach stosujących inne przepisy o ochronie danych niż te obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika. Przegląd placówek Hitachi Energy w różnych regionach świata jest dostępny tutaj.

 

Wdrożyliśmy niezbędne środki, by zapewnić, że przetwarzane przez nas dane osobowe pozostają chronione zgodnie z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności podczas ich międzynarodowego transferu, w tym także w trakcie przetwarzania danych przez naszych zewnętrznych dostawców usług pomocniczych i partnerów w innych krajach. Podjęte przez nas środki obejmują między innymi wdrożenie ustanowionych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych w zakresie  transferu danych osobowych do podmiotów grupy Hitachi Energy działających poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co nakłada na nie obowiązek ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Unii Europejskiej.

 

Wdrożyliśmy również podobne środki w odniesieniu do naszych zewnętrznych dostawców usług pomocniczych i partnerów. Transfer danych
osobowych do zewnętrznych dostawców usług poza terytorium EOG odbywa się na podstawie decyzji o adekwatności ochrony danych wydawanych przez Komisję Europejską lub poprzez wdrożenie ustanowionych przez nią standardowych klauzul umownych. 

 

W razie pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji związanych z międzynarodowym transferem danych, prosimy kierować wiadomości pod
adres: [email protected]

Aktualizacje Oświadczenia o Ochronie Prywatności

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności będzie przez nas okresowo aktualizowane w odpowiedzi na zmiany o charakterze prawnym, technicznym bądź biznesowym. Wszelkie istotne zmiany w treści Oświadczenia o Ochronie Prywatności wymagać będą uprzedniej zgody użytkownika, o ile i w zakresie, w jakim jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

 

Data ostatniej aktualizacji niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności jest widoczna na końcu dokumentu, w wierszu „ostatnia
aktualizacja”.

 

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2021 r.