Selecciona tu región e idioma

Menú

Features Finland 29-04-2022

2 min read

5 näkökulmaa hajautetun sähköntuotannon käytettävyyden maksimointiin

Hajautetun uusiutuvan sähköntuotannon voimakas kasvu tuo sähköjärjestelmään uusia haasteita. Hitachi Energy tarjoaa integroitua kunnossapidon hallintaa aurinko- ja tuulivoiman tuotantoon. Tomi Turkia Hitachi Energyltä nostaa esille 5 tärkeintä näkökulmaa aurinko- ja tuulivoiman käytettävyyden maksimointiin.
Kuvassa Tomi Turkia Hitachi Energy Finlandista

1. Etäkäyttö ja -valvonta kuntoon

Perusedellytys aurinko- tai tuulivoimalan sujuvalle käytölle on, että päivystys- ja kytkentäpalvelut toimivat kitkatta 24/7. Etävalvonta tarjoaa perustan, jota täydennetään huolto- ja tarkastuskäynneillä paikan päällä säännöllisesti. Uudet työkalut voivat mahdollistaa käyttökustannusten ja huoltotoimenpiteiden määrän vähentämisen, sekä joustavuuden tuomisen kunnossapitotoiminnan budjetointiin. Samalla käytettävyys ja luotettavuus kasvavat.

Parhaimmillaan käytönvalvontajärjestelmä ja kunnossapidon hallintajärjestelmä on linkitetty toisiinsa. Yhdessä ne tukevat myös käytön ja kunnossapidon seurantaa ja suunnittelua. Hitachi Energyllä tällainen yhdistelmä voidaan sisällyttää RelCare-palvelukokonaisuuteen.

2. Optimoitu kunnossapito lisää luotettavuutta ja laskee kustannuksia

Hitachi Energy tarjoaa integroitua kunnossapidon hallintaa niin aurinko- kuin tuulivoiman tuotantoon, jonka avulla voidaan siirtyä perinteisestä aikaperusteisesta kunnossapitostrategiasta kohti luotettavuuskeskeistä kunnossapitostrategiaa. Ensimmäinen askel on sähköjärjestelmän tilan mallintaminen niin teknisesti kuin taloudellisesti. Kun järjestelmän osien alkutilanteen kunto, kriittisyys ja luotettavuus ovat selvillä, laaditaan kunnossapito-ohjelmat eri tilanteisiin ja suunnitellaan toimenpiteiden aikataulut ja budjetit. Kun järjestelmä on alussa mallinnettu, aletaan sen käytön aikana keräämään aktiivisesti tietoa kyseisestä järjestelmästä ja tehdään kerättyyn tietoon pohjaten optimointeja kunnossapito-ohjelmaan. Tämä mahdollistaa kunnossapitoresurssien kohdentamisen niihin järjestelmän osiin, jotka sitä eniten tarvitsevat, sekä luo joustavuutta kunnossapidon budjetointiin.

Kunnossapidon hallinta kuuluu olennaisena osana Hitachi Energyn RelCare-palveluun, jossa kerätään dataa sähköjärjestelmän käytöstä ja kunnosta. Automaattisesti kerättyyn dataan yhdistetään huoltohenkilöstön havainnot ja niistä tehdään jatkuvaa kunto- ja käytettävyysanalyysiä laskenta-algoritmien avulla, joiden toiminta perustuu vuosien aikana kerättyyn tietoon laitteiden ja komponenttien elinkaaresta.

3. Maatuulivoiman – vaatimukset ja ratkaisut

Tuulivoiman tuotannon kasvaessa voimakkaasti on entistäkin kriittisempää, että sähköjärjestelmien toimintakunto ja sähkön laatu varmistetaan yhä paremmin sähköjärjestelmän solmukohdissa, kuten sähköasemilla. Loistehon kompensointilaitteistot ovat jo nyt tyypillinen osakokonaisuus tuulipuistojen sähköjärjestelmässä, ja tulevaisuudessa myös energiavarastojen määrä tulee varmasti lisääntymään.

Käytön ja valvonnan tekninen ydin, MicroSCADA-järjestelmä kommunikoi tyypillisesti tuulipuiston sähköaseman automaatiojärjestelmien kanssa suojattuja kaupallisia tiedonsiirtoyhteyksiä hyödyntäen. Suurhäiriöiden varalle rinnalle on jatkossa toteutettavissa myös NC ER -verkkosäännön mukaisesti varmennettu satelliittiyhteys, joka täyttää voimaan tulevan verkkokoodin vaatimukset.

4. Merituulivoiman – vaatimukset ja ratkaisut

Merituulivoimahankkeiden määrä on kasvussa, minkä  seurauksena kasvaa myös tarve uusille teknisille ratkaisuille, muun muassa sähköasemilla. Sähkön siirrossa käytetään todennäköisesti yhä useammin HVDC-teknologiaa.

Koska merituulivoimaloiden huolto ja korjaus on erittäin vaativaa, tarve etävalvonnan tehostamiselle ja kunnossapidon optimoinnille tulee kasvamaan. Kunnossapitotoimia on toteutettava mahdollisimman hyvin ennakoiden silloin, kun olosuhteet sen sallivat.

5. Aurinkovoiman vaatimukset ja ratkaisut

Myös kehitteillä olevien aurinkosähköhankkeiden määrä on kasvussa. Haasteet aurinkovoiman tuotannossa ovat monelta osin tuulivoimasta tuttuja. Erityisesti sähkön laatuun ja energian varastointiin on kiinnitettävä lähivuosina entistä enemmän huomiota, kun valitaan teknisiä ratkaisuja sähköjärjestelmien toteuttamiseen.

Katso tallenne Tomi Turkian pitämästä webinaarista: