Välj din region och ditt språk

OK

Meny

EconiQTM Consulting hjälper kunder att hantera sina unika behov av miljöprestanda.  Det ger djupa insikter som vägleder våra kunders hållbarhetsrelaterade initiativ och förbättrar deras totala koldioxidavtryck.

Tänk vad vi kan åstadkomma tillsammans!

EconiQ Consulting arbetar utifrån fyra pelare som stöds av livscykelanalyser.

Strategi för hållbar utveckling

Vårt mål är att definiera strategier tillsammans med kunder och att hjälpa dem att genomföra de identifierade åtgärderna genom konsulttjänster som hjälper dem att nå sina miljömässiga, operativa och finansiella hållbarhetsmål. De pelare som ska leverera innovation och tillväxt som skyddar vår planet och driver på utfasningen av fossila bränslen är:

För att säkerställa kontinuitet i produktion och intäktsströmmar måste övergången till CO2-fri/reducerad drift ske samtidigt som samma eller högre tillgänglighet bibehålls för produktionsanläggningarna. En nyckelfaktor är stabilitet och tillgängligheten i det kraftsystem som ger produktionsprocessen energi.

 

Tillämpningar

Consulting service areas

 • Redundans
 • Motståndskraft mot störningar
 • Motståndskraft mot externa störningar i elnätet
 • Kompensation för reaktiv effekt
 • Elkvalitet
 • Skydd och selektivitet
 • Micro grids and battery energy storage

Strategisk partner för grön omställning

Hitachi Energy Power Consulting erbjuder ett komplett utbud av tjänster, från planering till drift, som hjälper våra kunder att uppnå sina miljömässiga mål. 

EconiQ Consulting stöds av livscykelanalyser (Life Cycle Assessments)

Om livscykelanalys (LCA):
 

 • Är en metod för att kvantifiera miljöpåverkan, t.ex. i ton CO2-ekvivalenter av en tjänst, en produkt eller ett system
 • Inkluderar hela livscykeln – från utvinning av material, tillverkning, användning eller drift till slutet av livscykeln
 • Visar vilka faser och material som har störst miljöpåverkan
 • Är grunden för förbättringar, jämförelser

Metodik

Definition

Livscykelanalys (LCA) är en holistisk och vetenskapligt baserad process som kvantifierar en produkts eller ett systems miljöpåverkan under hela dess livscykel – från anskaffning av råmaterial till produktion, användning och avfallshantering.

Standarder

Under de senaste decennierna har tillverkare och konsumenter uppmärksammat effekterna av sina processer, produkter och handlingar. Därför har man utvecklat relevanta standarder för miljö och säkerhet.
ISO  14001 - Miljövård
●  ISO 14040/14044 - Livscykelanalys
●  Miljövarudeklaration
●  ISO 50001 – Energihanteringssystem 

Metodik

Baserat på dessa standarder identifierar, kvantifierar och bedömer en LCA källor till miljöpåverkan under en produkts hela livscykel.  En LCA hjälper oss att prioritera hur vi kan förbättra vår miljöpåverkan.
●  Systemdefinition
●  Datainsamling
●  Modellering & tolkning
●  Diskussion & rapport

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig