Wybierz swój region i język

Menu

Our commitment to Human Rights

Nasze zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka

Zrównoważony rozwój do roku 2030 to nasz plan strategiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju. Opiera się na czterech filarach: Nasza strategia opiera się na celach zrównoważonego rozwoju ONZ, a do każdego filaru zostały przyporządkowane cele cząstkowe, na których opieramy naszą działalność, aby przyczyniać się do tworzenia wartości społecznej, ekologicznej i ekonomicznej.

Wierzymy, że aby tworzyć przyszłość energetyczną opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju, musimy stawiać dobro ludzi na pierwszym miejscu. Firma Hitachi Energy zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka w swoim łańcuchu wartości, co znajduje odzwierciedlenie w jej kodeksach postępowania i zasadach. 

Istotne kwestie związane z prawami człowieka, na rzecz których się angażujemy

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (UNGP) definiują istotne kwestie związane z prawami człowieka jako „prawa człowieka, które są zagrożone najpoważniejszymi negatywnymi skutkami działalności lub relacji biznesowych firmy”.

Aby zapewnić zrozumienie istotnego ryzyka związanego z prawami człowieka w całej firmie Hitachi Energy oraz zarządzanie nim, zmapowaliśmy istniejące procesy i narzędzia, które wspierają ograniczanie tych zagrożeń. Zidentyfikowaliśmy obszary wymagające poprawy i obecnie pracujemy nad planami działania we współpracy z różnymi działami wewnętrznymi – takimi jak dział prawny i ds. uczciwości, dział kadr, dział ds. łańcucha dostaw czy dział zarządzania ryzykiem – w celu monitorowania i minimalizowania tych zagrożeń. Planujemy regularnie informować o naszych postępach w realizacji tych planów działania oraz wydawać raporty na ten temat.

Identyfikacja istotnych kwestii związanych z prawami człowieka, na rzecz których się angażujemy, pomaga nam nadać priorytet temu, jak reagujemy na nasz wpływ na prawa człowieka w naszej działalności i rozszerzonym łańcuchu wartości. Po rozległym procesie obejmującym szeroko zakrojone konsultacje w ramach naszej działalności i poza nią zidentyfikowaliśmy następujące istotne kwestie:

Industrial Engineer in Hard Hat Wearing Safety Jacket Uses Touchscreen Tablet Computer. He Works at the Heavy Industry Manufacturing Factory.

Łańcuch dostaw

• Zdrowie, bezpieczeństwo i uczciwość
• Praca dzieci
• Współczesne niewolnictwo
• Praca przymusowa

Własne operacje

• Zdrowie, bezpieczeństwo i uczciwość
• Warunki pracy
• Swoboda zrzeszania się i negocjacji zbiorowych
• Warunki życia na obszarach objętych projektami
• Dyskryminacja i nękanie

Działalność związana z klientami

• Zdrowie, bezpieczeństwo i uczciwość
• Praca dzieci
• Współczesne niewolnictwo
• Wpływ na naturę i kulturę
• Przemieszczenie populacji
• Terytoria okupowane
• Praca przymusowa