Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hälsa, säkerhet och miljö

Vi hanterar aktivt hälso-, säkerhets- och miljöaspekterna (HSE) i alla våra aktiviteter. Våra resultat inom dessa områden samt att uppnå vårt mål att främja en hållbar energiframtid för alla är viktiga delar av vår  hållbarhetsplan för 2030 . Vi ser detta som avgörande för vår ”licens att bedriva verksamhet” och för att göra oss attraktiva som arbetsgivare och som företag som kunder, leverantörer och partners vill arbeta med.

HSE-faktorer kommer alltid på första plast när vi fattar beslut. Vi strävar efter att minimera risker för skada och är fast beslutna att eliminera dödsfall, livsförändrande skador och allvarliga miljöincidenter. Våra Livräddande regler är vårt flaggskeppsprogram när det gäller säkerhet där målet är att skydda alla som arbetar med de potentiellt största riskerna. 

Våra långsiktiga HSE-åtaganden är att främja

God hälsa och välbefinnande inom arbetsmiljöer.

Säkra arbetsförhållanden och ständiga förbättringar.

Miljöskydd för att minimera vår påverkan.

Lärdomar från framgångar och misslyckanden

Förtroende genom öppen rapportering och extern validering

Livslångt lärande är en viktig del av vår syn på hälsa och säkerhet. Förutom att tillhandahålla nödvändig utbildning för alla roller inom företaget tillhandahåller vi platsspecifika säkerhetsinduktioner och relevant HSE-fokuserad kompetenshöjning för anställda och kontraktspersonal.

Vi arbetar med våra anställda, kunder, partners och leverantörer för att driva kontinuerlig förbättring och för att säkerställa att vi utvecklar den kultur, den kunskap, de färdigheter, policyer, system och processer vi behöver. Under 2023 omdefinierade och återupplivade vi vår HSE Week, där en rad globala och lokala evenemang och aktiviteter bygger upp kunskaper och förmågor i vår strävan efter prestanda i världsklass.

Denna samarbetsstrategi betonar vikten av att vi alla har ansvar för att skydda oss själva, andra och miljön. Vi antar en operativ filosofi baserad på principerna om mänsklig och organisatorisk prestation som hjälper oss att förstå hur framgångar och misslyckanden uppstår. Denna öppna rapporteringsmiljö gör det möjligt för oss att lära oss direkt från våra medarbetare och hitta förbättringar.

På samma sätt genomförs tusentals inlärningspromenader årligen, internt kallade säkerhetsobservationsturer, som är ett proaktivt sätt att hantera risker innan de blir incidenter. Lärandet kommer också från ett robust granskningsprogram och genom incidentutredningar. Allt detta bidrar till vår övervakning och rapportering i hela verksamheten.

Våra produkter och tjänster hjälper våra kunder att uppnå sina miljömål. På samma sätt fokuserar vi på att minimera vår miljöpåverkan och skydda den biologiska mångfalden – programmet 11 Green Steps är vårt nästa steg för att stödja våra fabriker att vidta åtgärder för att förbättra hållbarheten i vår verksamhet.

Vi inser att en helhetssyn på anställdas hälsa och välbefinnande är avgörande för att ha en blomstrande, engagerad och produktiv arbetskraft. Detta är också en viktig faktor för att locka och behålla anställda. Våra ansträngningar för att förbättra hälsa och välbefinnande görs med hjälp av feedback från kollegor, samtidigt som vi tillämpar Världshälsoorganisationens principer och internationella konventioner och standarder som Internationella arbetsorganisationer använder sig av.

Grunderna för ett effektiv HSE-resultat baseras på hur vi eliminerar eller hanterar potentiella risker.

Vår HSE-dokumentation omfattar de standarder som vi förväntar oss att alla aktiviteter ska uppnå eller överträffa – och de definierar minimikraven inom företaget och föreskriver fullständig efterlevnad av alla lagar och förordningar oavsett var vi arbetar.

Genom tillvägagångssätten ”Stopp! ta 5” och Time-out för säkerhet (TOFS) uppmuntrar vi aktivt alla som arbetar för oss att rapportera situationer där lämpliga kontroller saknas för utföra abetet på ett säkert sätt.

Vårt förhållningssätt till välbefinnande omfattar fysisk, mental och yrkesmässig hälsa

Fysisk hälsa:
vi driver friskvårdsprogram för att motivera beteendeförändringar, driva engagemang och främja bättre hälsorutiner.

Psykisk hälsa:
i vår strategi ingår proaktiv välbefinnandehantering.

Arbetshälsa:
vi säkerställer säkra arbetsplatser och arbetsförhållanden genom att följa gällande standarder för företagshälsa och industrihygien.

Externt erkännande

Hitachi Energy lämnade in sin första ansökan om säkerhetsackrediteringen RoSPA 2023 och uppnådde erkännande på Silver-nivå för dess globala syn på hälsa och säkerhet.

10 Regler som räddar liv

Jag är utbildad och certifierad för att utföra högriskaktiviteter.

Jag gör en riskbedömning (Stopp! Ta 5) precis innan jag börjar jobba.

Jag använder 1 person, 1 lås, 1 nyckel.

Jag tillämpar de 7 stegen för alla elektriska aktiviteter.

Jag använder väl skyddade maskiner.

Jag skyddar mig mot fall från höga höjder

Jag håller ett säkert avstånd från eventuella hängande laster.

Jag ser till att luften är säker innan jag går in.

Jag sätter fast mitt säkerhetsbälte.

Jag håller händerna på ratten, aldrig i telefon.

Säkerhet är grundläggande för vår licens att bedriva verksamhet. Vi accepterar inte affärer om det innebär att människor utsätts för risker eller om det innebär deltagande i oetiska metoder.

Ganem Chekili
Chef för hälsa, säkerhet och miljö

Upptäck mer om vår strategi för hållbarhet

Hitachi Energy Sustainability 2030 EcoVadis Gold Medal

Hållbarhet

Vi utvecklar världens energisystem så att de blir mer hållbara, flexibla och säkra.

Hitachi Energy 2030 Plan

Hitachi Energy 2030-plan

Elektricitet kommer att vara ryggraden i vår framtid för hållbar energi.

Hitachi Energys hållbarhetsrapport

Hållbarhet är kärnan i vårt syfte – att främja en framtid med hållbar energi för alla.