Wybierz swój region i język

Menu

Kanały zgłaszania

Firma Hitachi Energy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i regulacji, którym podlega, oraz do ustanowienia firmowych zasad i procedur w celu interpretacji i stosowania tych przepisów prawa i regulacji we wszystkich swoich działaniach.

Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i może doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy z firmą Hitachi Energy.

Ponadto oczekujemy, że osoby trzecie, konsultanci, wykonawcy i wszystkie osoby wyznaczone do świadczenia pracy tymczasowej lub usług na rzecz firmy Hitachi Energy będą przestrzegać Kodeksu postępowania firmy Hitachi Energy w związku z wykonywanymi dla niej obowiązkami. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować zakończeniem współpracy z firmą Hitachi Energy.

Kodeks postępowania dla dostawców

 Kodeks postępowania dla dostawców firmy Hitachi Energy jest zintegrowany z naszą codzienną działalnością i stanowi fundamentalną część naszych wymogów dotyczących kwalifikacji, rozwoju i oceny dostawców.

Naruszenia zasad uczciwości i podejrzenia ich naruszenia

Kluczem do sukcesu jest zabieranie głosu i otwartość na wątpliwości dotyczące uczciwości, aby problemy można było szybko rozwiązać.

Pracownicy są nie tylko zachęcani, ale zobowiązani do zgłaszania wszelkich naruszeń lub podejrzeń naruszenia zasad uczciwości.

Pracownicy mogą anonimowo zgłaszać potencjalne naruszenia. Pracownicy muszą jednak mieć świadomość, że anonimowe zgłoszenia mogą być trudniejsze do zbadania, zwłaszcza gdy nie są szczegółowe.

Poufność zostanie zachowana w najszerszym możliwym zakresie. Działania odwetowe wobec pracowników, którzy w dobrej wierze zgłaszają firmie obawy dotyczące nielegalnych lub nieetycznych zachowań, nie będą tolerowane i będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu. To samo dotyczy umyślnego nadużywania tych procesów zgłaszania.

Niezgłoszenie naruszenia lub podejrzewanego naruszenia, o którym pracownicy wiedzą, lub odmowa współpracy w badaniu sprawy dotyczącej podejrzewanego naruszenia, stanowią naruszenie Kodeksu postępowania firmy Hitachi Energy.

Know more about our reporting channels

Jak zgłaszać wątpliwości?

To dobry punkt wyjścia, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do naszych kanałów zgłaszania. Tutaj można znaleźć informacje na temat dokonywania zgłoszeń przez pracowników i interesariuszy, problemów wymagających zgłoszenia i nie tylko...

Zapobieganie i wykrywanie

Firma Hitachi Energy stale monitoruje ryzyko w środowiskach biznesowych, w których prowadzi działalność. Tutaj można znaleźć informacje na temat naszej koncentracji na ryzyku i naszych dodatkowych mechanizmów kontroli, które są stosowane w przypadku większego narażenia na ryzyko.

Ochrona sygnalistów

Zachęcamy do zgłaszania podejrzanych sytuacji, a osoby zgłaszające są objęte ochroną. Tutaj można znaleźć informacje na temat naszych zasad ochrony sygnalistów i poufności.

Know more about our reporting channels